SOCIALDEMOKRATINS KRIS

Socialdemokratins nergång och kris i Europa är en kris för välfärdsstaten. Socialdemokraterna är det parti som främst förknippas med en politik som ledde till framväxten av välfärdsstaten efter andra världskriget. När den stod på sin höjdpunkt i slutet av 1960-talet var också socialdemokratin populär. I Sverige hade man egen majoritet i riksdagen med 50,1 procent. Men på senare tid har det gått starkt utför med socialdemokratin och det hänger framförallt samman med deras välvilliga inställning till invandring och flyktingmottagande. Detta har lett till kraftigt ökade kostnader för socialpolitiken och när krisen för välfärden drabbar den inhemska befolkningen är det inte längre lika trevligt med mångfalden.

De en gång så otroligt starka socialdemokraterna i Sverige, som sedan 1932 legat på över 40 procent i riksdagsvalen och 50 procent 1968 har på senare tid halkat ner i popularitet bland väljarna. Nedgången började 1998 och sedan har det gått utför. 2018 fick de 28 procent och idag visar opinionsundersökningar på cirka 25 procent. De för dem förhatliga Sverigedemokraterna flåsar dem i nacken.

Men det är långt ifrån bara i Sverige som det går utför för socialdemokratin. I Storbritannien gjorde Labour sitt sämsta val sedan 1935 i det senaste valet december 2019. Lika dant blev det för SPD i tyskland i det senaste valet då resultat var det sämsta sedan andra världskriget. I början av millenniet var SPD Tysklands största parti. I Nederländerna gick socialdemokraterna PVDA från 25 procent i valet 2012 till 5,7 procent i valet 2017. Spanska PSOE nådde 27 procent i det senaste valet, från att ha legat över 40 procent i början av 2000-talet. Demokratiska partiet tappade stort i senaste val i Italien och fick mindre än 19 procent. Grekiska Pasok fortsatte att falla även efter 2012 års väljarflykt, där mer än 30 procentenheter försvann. Partiet hade över 40 procent av väljarstödet på 1990- och 2000-talen, men har de senaste valen fått ensiffrigt stöd. Socialistpartiet, PS, kollapsade under senaste parlamentsvalet i Frankrike. Partiet tappade efter François Hollandes styre hisnande 6 miljoner röster jämfört med 2012 och drygt 22 procentenheter.

Socialdemokratins stora tillbakagång i opinionen är det dominerande i många europeiska länder. På bara några decennier har rörelsen gått från att ha varit en betydande maktfaktor till att på vissa håll vara nästan utraderad. I Sydeuropa har socialdemokratiska partier straffats för finanskrisen. Socialdemokratin har framförallt misslyckats med att hantera invandringsfrågan och flyktingmottagandet. Tidigare har partierna ignorerat den eller bara hyllat mångfalden, utan att möta den oro som många medborgare känner kring förändringar i samhället och kulturella normer. Detta är en anledning till den ökande nationalismen. Nu ser vi också att flyktingmottagandet för med sig enorma kostnader. Det är inte underligt, att när det kommer stora mängder människor från Asien och Afrika, som inte kan försörja sig själva och samtidigt förväntar sig samma stöd från välfärdsstaten som alla andra, ja, då blir kostnadsökningen stor.

Det är kris i många svenska kommuner. En kartläggning DN gjort (16/10) visar att fyra av fem kommuner tvingas skära ner nästa år. 110 kommuner väntas gå minus i år. Skulderna ökar och cirka 40 kommuner väntas höja skatten. Den ena kommunen efter den andra larmar om svidande sparpaket med risk för nedläggning av skolor, äldreboenden och varsel av personal.Men ändå är prognosen att det kommer att saknas 43 miljarder i kommunsektorn år 2023.

Även inom sjukvården ser vi stora ökningar av kostnaderna. Landstingen tvingas spara och det leder till avskedanden. Södersjukhuset i Stockholm varslar 25 läkartjänster, 50 underskötersketjänster och 25 administrativ personal. Sjukhuset har ett beräknat underskott på 130 miljoner kronor för 2019. Det kan komma att växa till 300 miljoner kronor 2020. Karolinska universitetssjukhuset har ett underskott på 1,5 miljarder kronor, har lagt ett varsel på 250 läkartjänster och 350 undersköterskor. Även Danderyds sjukhus varslar 100 tjänster. Sjukhuset har ett beräknat underskott på 156 miljoner kronor för 2019. Underskottet kan nästa år bli 300 miljoner.

Det finns flera anledningar till krisen i den offentliga sektorn. Kostnadskrävande grupper som barn, unga och äldre har blivit fler. Personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt. Gruppen barn och unga väntas växa med omkring 200 000 och personer över 80 år med nästan 250 000 de kommande 10 åren. Gruppen i arbetsför ålder väntas däremot bara stiga med 300 000 personer, enligt SCB. Den växande gruppen äldre ökar kostnaderna för både kommuner och regioner eftersom de kräver både äldreomsorg och sjukvård. Det är när medborgarna blir varse, genom långa köer och väntetider till social service och vård, att den tidigare hyllade mångfalden med öppna dörrar för flyktingar, går ut över deras egen välfärd, som det inte är lika trevligt med den politiken.

Det helt grundläggande i den socialdemokratiska socialpolitiken är att den bygger på självförsörjning. Genom eget arbete gör skjuter generation framför sig en besparing som kan tas ut genom socialförsäkringar, vård och omsorg. Modellen håller inte när det kommer mängder av människor till landet, som inte kan försörja sig själva och där många äldre inte heller har varit med och gjort avdrag på lönen för kommande försäkringsbehov. Den socialdemokratiska modellen är dömd till undergång om samhällsutvecklingen fortsätter på detta sätt.

NY DEBATTBOK AV ALF RONNBY

Ronnby är en engagerad samhällsdebattör och skriver många debattartiklar och krönikor i skilda aktuella ämnen. I den här boken OBSERVATION OPPOSITION OPINION har han samlat de bästa artiklarna under senare år. Det handlar om kritik av vänstern, skräcken för SD, radikalfeminismen, könskampen, det muslimska hotet, systemmedias indoktrinering , ett rättsväsen vi inte kan lita på och ett samhälle på väg utför, med mera. Boken är en lämplig julklapp till politiskt intresserade. Boken är på 284 sidor och kostar 140 kronor inklusive frakt. Beställ boken direkt av författaren på alf.ron@telia.com Beställ i da så blir julklappen bra!

Debatt

Här hittar du förhoppningsvis artiklar som sticker ut sätter världen på sin spets sas... själva idén med sidan!

DE SVENSKA FEMINISTERNAS SPEGELVÄRLD

Läser i Katerina Janouchs intressanta bok Bilden av verkligheten. (Den som vill få sig till livs en svidande kritik av utvecklingen i Sverige rekommenderas att läsa denna bok.) Janouch skriver om sin besvikelse över svenska feminister, som inte är något att räkna med då det gäller förtrycket av kvinnor i världen och inte heller då det gäller det oerhörda förtryck muslimsak kvinnor är utsatta för här i landet. Den svenska feminismens intellektuella bankrutt visar sig bla då de pläderar för att det inte är någon skillnad mellan religioner och synen på kvinnan och hennes plats i samhället.

I själva verket är det en avgrund mellan islams kvinnosyn och den kristna synen på kvinnan. Vi behöver bara se oss omkring i vårt eget samhälle, för att konstatera detta redan i det yttre. Den muslimska kvinnan får inte själv bestämma hur hon ska var klädd. Många får inte bestämma vem de ska gifta sig med. En del muslimska kvinnor blir könsstympade. Vissa, som uppfattas ha skadat familjen och klanens anseende och heder genom sitt handlande, råkar oerhört illa ut. Ja, listan kan göras lång, men svenska feminister kör huvudet i sanden. Det är rena ynkedomen och svenska feminister har absolut inget att erbjuda dessa förtryckta kvinnor. De sysslar med teoretisk navelskådning.

Istället ägnar svenska feminister sig åt teoretiserande kring hur världen ska tolkas och hur vi uppfattar nuet. De är upptagna av en slags spegelvärld, den reellt existerande fysiska världen som en avspegling i våra hjärnor av det kulturella raster som intrycken filtreras genom i våra hjärnor. Där blir det verkligt existerande kvinnoförtrycket något relativt.

Feministerna har därmed gått så vilse att allt är ideologisk överbyggnad och inget existerar i sig. Därför blir kulturkampen vägen till kvinnlig frigörelse. Det betyder också att om muslimska kvinnor uppfattar sin situation som den rätta, ja att så ska det vara, eftersom Gud har bestämt detta och då är de fria. Det finns inget islamistiskt kvinnoförtryck. Oerhört fiffigt, eller hur?!

Den synen på världen som en spegling av kulturellt färgade sinnesintryck gör att feministerna inte kan se att i grunden handlar allt kvinnoförtryck om ekonomi. Det noga planerade tvångsäktenskapet ska garantera att egendomarna stannar inom familjen. Om kvinnorna får klä sig som de vill och då kanske lockande och utmanande för att få en man på kroken, kommer de att själva välja partner och klanens och familjens planering av giftermål får problem och kanske helt raseras. Den situationen vill familjen inte ha. Bäst att hålla kvinnorna i stränga tyglar och få dem att tro att de är fria eftersom de inte behöver locka en partner. De kan lugnt avvakta att familjen fixar detta!

Frigörelse av muslimska kvinnor kräver en revolution av de ekonomiska förhållandena i det muslimska samhället, som tex under Nassers tid i Egypten. Det var steg på vägen mot större frihet då kvinnorna fick en annan ställning än de har där idag, då islamisterna åter tagit makten. Då såg man inte många kvinnor i hijab på Kairos gator.

Här i landet ägnar sig feministerna åt metoo, som strängt taget är ett medelklassproblem. Men så har feministerna sin sociala bas just där och kvinnor ur arbetarklassen förstår inte vad de sysslar med.

FÖRÅLDRAD RELIGIONSFRIHETSLAG

Sedan 1781 har vi här i landet haft en viss religionsfrihet för kristna och judar. Den friheten har i omgångar utvidgats till allt större friheter och människor. Det betyder att kristna har rätt att tillhöra olika kristna trossamfund. Först 1951 blev det fritt att inte behöva tillhöra eller bekänna sig till någon religiös åskådning över huvud taget. Eller att välja vilken religion som helst. Det senare var aldrig tänkt från början. Religionsfriheten gällde bara kristna och judar. För lagstiftarna var det fullsändigt otänkbart att muslimer (som alltid varit ett hot mot Europa) eller andra religioner skulle omfattas av religionsfriheten. Idag är det mycket annorlunda.

Islam tillåter inte motsvarande frihet. Tvärtom, är det i princip förbjudet att lämna islam. Den som till äventyrs gör det, riskerar bestraffning eller till och med döden tex genom stening om detta sker i ett muslimskt land. För muslimer här i landet gäller i praktiken inte religionsfrihet enligt och Religionsfrihetslagen. Hos dem är det ingen frihet över huvud taget. För muslimer finns inget alternativ. Varje generation tillhör med nödvändighet islam. Allt annat är otänkbart. Kristen däremot, blir man genom dopet, ett val som vanligen föräldrarna gör åt barnet. Man kan som vuxen också låta döpa sig och bli kristen. En majoritet av svenska medborgare är kristna och tillhör svenska kyrkan eller ett kristet trossamfund. (I de katolska länderna är andelen mycket höger.)

Vad gäller muslimer och religionsfriheten så är poängen att de inte har religionsfrihet, trots att de lever i Sverige och det är vad lagen säger. Men den tanken är nog dem helt främmande, dvs att även de måste tillåta att tex en "muslim" väljer att bli kristen

Förhållandet i islam, som står i strid med Religionsfrihetslagen, borde inte vara förenligt med svenskt medborgarskap i enlighet med lagen. I paragraf 4 Religionsfrihetslagen står: "Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund." Islams ordning strider också mot Europakonventionen 9§: "Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro....... " Religionsfriheten har också stöd i Regeringsformen, som är en grundlag. Men det verkar inte vara någon myndighetsauktoritet som bryr sig om detta vad gäller islam. De kanske inte ens vet vad lagen säger? Muslimer här i landet får göra som de vill och tvinga alla, sin avkomma mfl, in under islams ok. Ingen ifrågasätter detta och därför kan man säga att den lagen är föråldrad.

Det fungerar tvärt om så, att statsmakten tillåter muslimer att muta in allt större områden av samhällelig verksamhet under islam, med moskéer, förskolor, skolor, källarmoskéer, böneutrop mm. Mig veterligt har aldrig rätten till böneutrop prövats mot Religionsfrihetslagen, trots att paragrad 1 är tillämplig när grannar och andra människor störs eller blir förargade över böneutropen. I paragraf 1 Religionsfrihetslagen heter det: "Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse." Men vid utredningar kring böneutrop har polisen och kommunen nöjt sig med att kontrollera decibeltalen!

Det paradoxala är att vi har Religionsfrihetslagen som stadgar frihet att utöva sin religion, men pga islam (för det är väl där det kniper?) kan vi inte längre ha skolavslutningar i kyrkan eller andaktsstunder i skolan. Så mycket är religionsfriheten för kristna värd idag.


INLÄGG PÅ FACEBOOK

HETSJAKTEN PÅ "KÄRVÄNLIGA" MÄN

Det verkar som svenska journalister har blivit hjärntvättade av metoo-kampanjen, eller i vart fall snöat in på historier om män som - inte sällan i fyllan och villan - blir för närgångna mot tjejerna. Är det aldrig några tjejer som blir för närgångna mot killarna? Jag skulle tro det. Men det är inte intressant när journalister är ute efter olycksaliga män att hänga ut. Det är PK men inte närgångna tjejer! Media tycks ha missuppfattat sin roll som tredje statsmakten, såvida vi nu inte är inne i en ny Viktoriansk period, där lusta, åtrå och sex alltid är något man ska tala väldigt tyst om. I nästan alla de fall där nu män skandaliseras verkar det gamla ordstävet passa väl: när spriten går in går vettet ut! Detta är ett fenomen som tillhör allmänbildningen och knappast något att göra stora affärer av om det stannar vi "kärvänligt" tafsande.

POLITIKERNA OCH STATEN PUNGSLÅR BILISTERNA

61 procent av bensinpriset är skatt, dvs 10 kronor av bensinpriset är vad politikerna och staten snor åt sig av varje liter vi tankar. Idag försöker tjyvarna motivera detta med klimatskäl. Stefan Löfven säger, som svar på bensinupproret, att skatten behövs för att få en utveckling bort från fossila drivmedel och koldioxidutsläpp. Jaha, det är bilisterna som genom att betala står för utvecklingen av alternativ? Och under all den tid vi haft lägre priser har alltså inte ny teknik utvecklats kring drivmedel och fordon? Märkligt att Stefan Löfven och den klimatkritiska svansen , Isabella Lööfvin mfl tror att det är ett så enkelt samband mellan bensinpris och utveckling av ny teknik. Det finns inget sådant samband och det vet medborgarna.

Under årtionden har bilisterna fått betala dyra drivmedel och skatterna gått till alla möjliga utgifter som staten har - inte till utveckling av nya transportmedel utan fossila bränslen. Ny teknik utvecklas på andra grunder än bensinpriserna. Men de superhöga bensinpriserna, på grund av skatten, har blivit symboliskt för den misstro många medborgare känner för dessa politiker och roffarstaten, som för en politik flertalet inte gillar. Nästa steg är Gula västar också här i kampen mot förtryckarstaten och alla giriga politiker som skor sig på skattebetalarna bekostnad. Vi har fått nog av detta! Kan ju tilläggas att i USA kostar bensinen 5 - 7 kr litern och detta har väl inte fått den effekten . som Löfven tror - att det inte sker någon utveckling av ny teknik för fordon.

EU-DAGEN, VEM BRYR SIG?

Fredrik Federley kastar spyor på kd och Sara Skyttedal EU-DAGEN till ära
Det är idag den sk Europadagen (som bör kallas EU-dagen) till minne av Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa. Men vem bryr sig om det, mer är de som får sin utkomst och andra förmåner från EU och de som av ideologiska skäl är hängivna konstruktionen av denna överstatliga organisation? EU-dagen är en artificiell konstruktion som inte betyder något i vanliga människors liv.
Dessutom är Europadagen falsk på det sättet att det inte är ett enat Europa man firar. Tvärt om har EU, genom att var svans åt USA, skapat större splittring i Europa genom sin aggressiva politik gentemot Ryssland. Vi ser nu också överallt i medlemsländerna missnöje med den tilltagande överstatligheten. Detta har väckt sådan panik i det EU-vänliga liberala lägret att politikerna där försöker frammana bilden av 30-talets fascism och nazism.
På första maj orerade Stefan Löfven om detta och tog ett exempel med Sophie Scholl, som avrättades 1943 efter att ha propagerat mot nazisterna. Sedan insinuerar han att SD kan stå för något likande och varnar kd och m för att samarbeta med demokratins dödgrävare. Vi får väl förmoda att Stefan Löfven egentligen är en klok person, men här har paniken och rädslan att själv förlora makt tagit över förnuftet.
Samma tycks det vara med centerpartisten Fredrik Federley som beskyller kd och m för att fiska i detta grumliga vatten. Men den som står i grumligt vatten upp över ögonen är han själv, som inte heller han kan sin historia. Dock får han svara på tal från Sara Skyttedal kd, så nu får han väl gå hem och söka tröst hos äkta hälften Johnny Kroneld och lyssna på Beethovens nionde symfoni (som EU snott och gjort till sin hymn).
Den historieförfalskningen, som Federley och Löfven sysslar med, går inte hem mer än hos dem som inget vet om förutsättningarna för nazismens och fascismens framväxt på 1930-talet. Idag gäller andra förhållanden i Europa och nationalismen är framförallt en reaktion på överstatligheten, vi tvingats in under. Men de som inte något förstått gör som Emmanuel Macron, som vill ge den sjuka patienten mera av samma provocerande medicin. Inte undra på att Sara Skyttedal inte ville välja den liberala, streberkarriäristen!

AFA OCH BJÖRK SAMMA ANDAS BARN
Ännu en extremist vill ha fortsatt fotfäste i EU-parlamentet. Vänsterpartiets Malin Björk låter i SR:s intervju smått klimathysterisk och tillräckligt tuff (enligt henne själv) för att ta riktigt hårda beslut. Hon vill förbjuda all försäljning av fordon som drivs med bensin eller diesel. Fullständig stopp för dessa fordon efter 2025, alltså om endast sex år. Ja, det ska verkligen svida i skinnet på alla fordonsförare, om vänsterbruttan Malin Björk får bestämma! Och det ska det också göra för dem som flyger mycket. Flygskammens människor, som flyger dit man kan ta tåget och dem som flyger långt i världen ska straffas med en sträng progressiv flygskatt.
Bara Malin Björks sätt att uttrycka sig, det forcerade sättet att tala, utan - som man kan uppfatta det - eftertanke kring konsekvenserna, visar på en personlighet som inte passar för en politiker som ska medverka i beslut som får stora konsekvenser för många människor. Extremister som Björk - som umgås med AFA - bör vi se till inte får något mandat att plåga människor.

DÅLIGT PÅLÄST OCH OKUNNIG!
Liberalisten Karin Karlbro, som Liberalernas främsta EU kandidat, frågades ut av SR:s Saarinen mfl måndag morgon. Men hon hade förvånansvärt svårt att svara konkret på frågorna. Det blev allmänt prat och ständiga upprepningar. Hon vill att EU får större budget (som enda parti i landet), men kunde inte konkretisera vad pengarna ska användas till. Svaren blev "helhetsperspektivet", "helhetsperspektivet"," helhetsperspektivet", osv, varje gång reportern försökte få henne att komma med något konkret. Det var en fullständig blamage Karlsbro! Du lär inte dra många röster till Liberalerna i EU-valet, men det är nog lika bra det.

INTE ETT PARTI FÖR VANLIGT FOLK
Miljöpartiets valanalys visar att partiet har mycket lite stöd hos vanligt folk runt om i landet. I valet förlorade man representation i en tredjedel av landets kommuner. Särskilt väljare utanför storstäderna är skeptiska och kritiska till partiet. Det beror på att mp driver en politik som inte passar människors behov utanför urbana centra, tex med höga skatter på drivmedel. Storstadens medelklassmedlemmar offrar bekvämligheten och privatekonomin för landsbygdens folk på partiets miljöaltare, presiderat av Lövin, Bolund och Stenevi.
Kongressbesluten om kraftigt höjda flygskatter, stopp för bonusprogram och reklam för flygresor, visar åter att detta är ett parti för profilerade, urbana medelklassmänniskor. Man beslutade också att införa sanktioner mot USA och andra som inte följer Parisavtalet! Ha ha, lycka till med det!
Det verkar närmast som, då klimatideologin går in går vettet ut.

FÖRINTELSEN GAV NAZISTERNA KAPITAL TILL KRIGET

Vi förfasas över förintelsevansinnet i Tyskland under andra världskriget. Förintelsen av sex miljoner judar i gaskammare verkar helt sjukt. Detta framställs ofta som en konsekvens av ideologisk rasism och förakt för judar. Och visst fick judarna rollen som syndabockar först vid den ekonomiska krisen och senare för alla slags missförhållanden i Tyskland och tom att kriget efterhand inte gick tyskarnas väg. Men det fanns också en annan rationell logik bakom förintelsen. LÄS MERA PÅ
https://www.akademia-del-fiasko.com/kronikor/

ELLER PÅ
https://kritiken.video.blog/.../forintelsen-gav-nazisterna-k.../

TILLFÄLLET GÖR TJUVEN
Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiska talesperson, var skriven i ett fritidshus i Nora, där hon påstår bodde, samtidigt som familjen bodde i Stockholm och hennes post gick till bostaden i Sthlm. För dubbel bosättning fick hon bidrag av skattemedel med 50 000 kronor om året under åren 2014 - 2017.
Svantesson försöker nu snacka bort fusket genom att säga att fritidshuset var vinterbonat och därför kunde man bo där året om. Men det var inte det hon gjorde. Hon bodde i Stockholm men låtsades bo permanent i Nora och på det sättet tillskansade hon sig 150 000 kronor, samtidigt som hon hade en årslön på 1,3 miljoner kronor. I dagens samhälle där omoralen härskar, inte minst bland politiker, tycks det vara så, att ju mer man har desto mer vill man ha.
Svantesson hävdar att hon bara följt reglerna. Men de regler som riksdagen har för dubbel bosättning gäller knappast om den sk dubbla bosättningen bara är imaginär.
Moderaterna, som inte ligger så bra till opinionsmässigt, har nu fått ännu ett girighetsproblem på halsen. Nyligen fick en annan moderat Erik Bengtzboe lämna riksdagen efter att har avslöjats med samma typ av fusk och bedrägeri. Men Elisabeth Svantesson är ett högdjur och partiet vill säkert gärna ha henne kvar. Frågan är dock om Moderaternas väljare vill det? Kan de ha förtroende för en ekonomisk-politisk talesperson som har en rutten moral? Vilken trovärdighet ger det? 93 % i Expressens opinionsundersökning tycker inte det är acceptabelt att göra som Svantesson.
Dubbelmoralen blir extra tydlig eftersom Svantesson (och hennes parti) driver linjen att man ska klämma åt bidragsfuskare. Att klämma åt de fattiga satar som lyckas sno åt sig lite extra socialbidrag går ju an i ett parti som framförallt är arbetsgivarnas och näringslivets parti. Men att sätta stopp för att högdjuren själva skor sig så gott det går, har vi inte sett något om hos Moderaterna. Tala om hycklare!
Det tycks vara för lätt att fuska till sig bidrag som riksdagsman och därför är det uppenbart att reglerna och kontrollen behöver skärpas. Det skulle nog också gynna riksdagsmännen, som då slipper hamna i frestelsen. Det ligger en del i det gamla talesättet att tillfället gör tjuven.

VI ÄR EN MINIORITET SOM HAR EN LEVNADSSTANDARD SOM ANDRA DRÖMMER OM
Miljöpartiet håller kongress och Isabella Lövin talar om klimathotet och den globala uppvärmningen. "Den omställning som världen står inför är som en rejäl vårstädning." Men är inte detta att slå blå dunster i folk? Är det inte ett hyckleri att skapa föreställningen att vi skulle lösa klimathoten med en rejäl vårstädning? Diskussionen handlar mycket om oss, men vi är en minoritet i världen.
Västvärlden har ett par miljarder invånare och resten av världen sex miljarder. I klimatdebatten handlar det nu om att vi i väst ska flyga mindre, köra mindre bil, äta mindre kött och dra ner på all konsumtion som genererar koldioxidutsläpp. Men i resten av världen vill man gärna nå upp till den levnadsstandard som vi har. Ska vi då säga till dem att det får ni inte lov, för då får vi mera problem med den globala uppvärmningen. Vem tror att detta skulle ha någon större effekt? Vi har dessutom en befolkningsexplosion i tredje världen, som gör att vi blir allt fler på jorden, allt fler som vill höja sin levnadsstandard.

LIGOR FRÅN ÖSTEUROPA HÄRJAR I SVERIGE

Femtio procent av inbrotten i Sverige görs av ligor från Östeuropa. Nittio procent av maskinstölderna görs också av ligor från Östeuropa. Om polisen hade varit i hamnarna och tullarna fått ingripa och kontrollera mer än dem med misstanke, skulle mycket av dessa stölder stoppas. Detta kostar medborgarna miljarder. Varför får inte tullarna de nödvändiga befogenheterna omgående?!! Denna vår har redan 650 båtmotorer stulits till ett värde av en miljard kr.

VILL UNDERGRÄVA PILOTERNAS LEGITIMITET

Svenskt Näringsliv ger sig in i SAS-konflikten och driver en kampanj som ska undergräva piloternas legitimitet för strejken.
Med rubriker som "Varannan svensk: SAS-piloterna har fel" och "Snart stannar SAS-planen - piloterna vill jobba mindre och tjäna mer", sponsrar Arbetsmarknadsnytt artiklar till svenska folket på Facebook. Tidningen ägs av Svenskt Näringsliv,
SAS vd Rickard Gustafson gjorde häromdagen ett otroligt dumt uttalande om konkurrensen i flygbranschen, som visade att han inte räknar de anställda som en del av företaget. Vad är det för dumhuvuden i näringslivet som tror att de bidrar till en lösning av konflikten genom sin inblandning? Anställningstryggheten för piloterna i SAS hotas av skurkföretag som tex Rian Air, som har erbarmligt dåliga anställningsvillkor för sin personal. Tyvärr ser resenärer enbart till sina egna ekonomiska intressen då de väljer flygbolag, nml att betala så lite som möjligt!

ETT SAMHÄLLE VI INTE KÄNNER IGEN

Dagens Europa befinner sig i kris, ekonomiskt, moralist och socialt. I krisens tecken passar EU-politiker på att centralisera och skapa överstatlighet utan att folken har något verkligt inflytande på detta. I Sverige finns inte ens ett parti för dem som anser att vi bör lämna det där byråkratiska monstret. Krisens dialektik uppvisar allt starkare spänningar i olika länder: å ena sidan starka högerkrafter på frammarsch och å den andra ytterligheten den totala värderelativismen eller socialnihilismen, där inget är vad det varit och allt ska vrängas ut och in och omstöpas. Unga människor slutar att tro på framtiden och lever i nuet. Förstagångsväljare med flera i Sverige tror inte längre på politiker - inte minst efter kalabaliken i höstens riksdag och januariöverenskommelsen. Intresset för onormalt sex och droger ökar markant, samtidigt som andra ägnar sin tid åt att berika sig. Girigheten och fusket sitter i högsätet. Den som inte snor åt sig vad man kan, betraktas som dum.

MINORITETERNAS INDIREKTA DIKTATUR?
Liberalister och HBTQ-rörelser har haft stora framgångar med att normalisera beteenden som vi för inte så länge sedan tyckte var perversa. Detta framställs som seger för tolerans och liberalism. Men det har samtidigt drivits så långt att rörelsen biter sig själv i rumpan. Nu får vi inte säga att vi ogilla bögar eller tycker det de sysslar med är äckligt. Samma gäller för andra minoriteter som ska skyddas i vårt samhälle. Vi får inte säga något negativt om negrer eller andra folkslag som lever under statens skyddande hand över minoriteter. Vi får inte säga att samkönade äktenskap är olämpliga för socialisationen av barn. Vi får inte säga att det är stora problem med migrationen eller att tex det i zigenarnas kultur historiskt ingår att stjäla. Den som vågar säga sådant blir kallad rasist och möjligen åtalad för hets mot folkgrupp. Men eftersom svenskar inte är en minoritet, kan man offentligt säga vad man vill om detta folk. Kan detta upplevas som en slags minoriteternas diktatur?

MASSORNA SKA UPPLYSAS
Politiken i dagens samhälle har inte den demokratiska grunden att avspegla medborgarnas vilja annat än högst formellt vid allmänna val. Men de som går att välja är inte representativa för medborgarna. De tillhör alla en politisk elit och tror att de står över medborgarna, inte i första hand representerar dem. Den politiska eliten skolas och slussas tidigt in i de kretsar och sammanhang där de blir valbara. Som sådan elit tror de att deras uppgift är att upplysa de underlägsna massorna om vad de bör tänka och tro om samhällets frågor och problem. Därför är det inte så paradoxalt, som det kan verka ur demokratisk synpunkt, att eliten beslutar sådant som inte kommer från medborgarna utanför deras kretsar, eller ens är förankrat där. I bästa fall ska förankringen ske med systemmedias benägna bistånd.

Att det förhåller sig så, blir särskilt tydligt i en rad frågor som inte har stöd i folkopinioner. Det gäller tex samkönade äktenskap, homosexuellas rättigheter där elitens beslut - åtminstone som de själva ser det - syftar till öppenhet och tolerans. Samma gäller skydd för minoriteter av olika slag. Folket ska upplysas och uppfostras till modernt tänkande och det är den politiska elitens uppgift att göra detta, menar de. Det paradoxala är väl att tolerans och öppenhet inte gäller då kritik mot dessa reformer ska framföras. Här har man istället inskränkt yttrandefriheten.

Den politiska överhöghetens syn på sig själva kan jämföras med enväldiga monarker och kungar av guds nåde, som naturligtvis också de uppfattade sig själva som stående högt över de gråa, okunniga, inskränkta massorna de var satta att leda. Just så ser den politiska eliten sin främsta uppgift vilket också visade sig i frågan om EU-medlemskap, där upplysningskampanjerna inte såg några gränser. Samtidigt som, där motståndet var som starkast, Ingvar Karlsson uppfattades som landsförrädare.

Attityden stämmer bra med modern uppfattning om politiker som ledare och inte representanter. Då fattar politiker framsynta beslut, som massorna inte förstår, men som är till deras bästa, heter det (men ofta är det nog framförallt till den politiska elitens bästa). Eftersom denna självuppfattning är legitim, vill politikerna självfallet inte att bakåtsträvare ska få utrymme för sin kritik. Och i vissa särskilt känsliga frågor, nöjer man sig inte med att förlita sig på systemmedia, att de gör sitt renhållningsarbete, utan använder också lagstiftning för att tysta kritiker. Det är där den moderna, liberala demokratin befinner sig idag. Frågan är hur länge massorna kommer att acceptera detta översitteri?

Läs mera på https://www.akademia-del-fiasko.com/debatt/
eller på
https://kritiken.video.blog/.../ett-samhalle-vi-inte-kanner-.../

AKADEMIA-DEL-FIASKO.COM

Debatt :: Akademia-del-fiasko

Här hittar du förhoppningsvis artiklar som sticker ut sätter världen på sin spets sas... själva idén med sidan!

RÄDDA BARNEN BESTÅR AV VÄRLDENS GRÅTERSKOR
Snyfthumanisterna i Rädda Barnen har nog inte en susning om vilka problem det innebär att åka till Syrien och hämta IS-barn med möjlig anknytning till Sverige. De godhjärtade snörvlarna borde tex läsa vad Hanif Bali skriver på Facebook om detta. De föräldralösa barnen, som möjligen kan knytas till Sverige och vars mor- eller farföräldrar kan och vill åka ner och ta hand om barnbarnen är nog den lättaste matchen. IS-jihadister från hela världen har rest till IS-kalifatet och där hittat en partner och skaffat barn. Konstellationerna har skiftat och de har fått barn med andra, från andra länder och detta kan ha skett flera gånger. Så vilket land hör barnen till med föräldrar från världens hörn? Försöka reda ut i detta går inte i en handvändning. Och barn utan kända föräldrar. Hur vet vi vilka föräldrarna var? Ska vi leta reda på dödade IS-krigare för att göra DNA-prov?
Och varför denna panik hos Rädda Barnen? Barnen har det nog bättre i lägret än de haft på länge i det sammanstörtade kalifatet där de på slutet fungerat som mänskliga sköldar i slutstriderna. I lägren får de både mat och sjukvård och personal som bryr sig om dem som barn, inte som krigsgisslan.
Förmodligen beror RB:s agerande på okunnighet om internationell lag och rätt och politik. Kan RB över huvud taget föreställa sig vilken röra det skulle bli om svenska regeringen bara åkte ner och hämtade hem barn med visst antagande om att de kan ha svensk anknytning? Förmodligen inte! Men därför ska vi inte heller lyssna på deras hojtande om att ta hem barnen. Och RB gör klokt i att i fortsättningen hålla käft om de där snyfthumanisterna inte vill tappa all trovärdighet i sammanhanget.
Sverige bidrar till drift av lägren och vi bör medverka till en internationell domstol på plats, som kan utreda och döma IS-jihadisterna. De ska inte tro att de kan ansluta sig till ett mördarband och sedan komma undan med att de inget gjort, inte krökt ett hårstrå på de ogudaktiga de krigat mot. De IS-kvinnor som intervjuats framstår som mindre vetande och klart olämpliga föräldrar, men tror uppenbarligen att sådan bara kommer att passera om de kommer hit. Bara att ha deltagit i IS verksamhet är ett brott och därför ska de straffas. Det finns all anledning att inför världen visa att deltagande i mördarband inte är acceptabelt och de kommer inte att kunna smita undan sina straff. Det hette att rätten statuerar exempel och det är vad som ska gälla här utan pardon. Inte sedan Pol Pott har världen skådat större brottslighet, religiöst grundat vansinne och brutalt slaktande av människor. IS-mördarna kan vara glada att vi inte korsfäster dem eller ställer dem mot väggen. Egentligen förtjänar de inget annat.

RÄDDA BARNEN ÄR OKUNNIGA IDIOTER
När man denna morgon lyssnat på reportage av Johan Mattias Sommarström och Cecilia Uddén om IS-terroristerna, som nu tillfångatagits och befinner sig i läger, och hör vilken attityd de har, inser man, om inte tidigare, att vi har med monster att göra. Självklart ska de inte komma tillbaka till det samhälle de i grunden hatar och vill förgöra. Rädda Barnen befinner sig på en annan planet och har helt tappat fattningen. Ge dem inte en krona! Bara okunniga idioter kan hamna i deras ställningstagande om att vi givetvis ska hämta hem monstren. Nej, sätt dem på en öde ö i Atlanten! Där kan de ha sitt djävulska kalifat och servas av Rädda Barnen!

KVINNOR SOM FÖRTRYCKER KVINNOR
Aktuellt visade kvinnor i Iran, som gör uppror mot den religiösa diktaturens absoluta krav på huvudduk för kvinnor (inget motsvarande för män!). Dessa revolterande kvinnor möts av andra, rasande kvinnor, som tom skriker åt dem att de ska stenas till döds. Kvinnor som agerar på detta sätt, är så rädda för kvinnors frihet, att de själva ska bestämma hur de ska klä sig, att de blir helt hysteriska av rädsla. Rädsla för att andra kvinnor ska rubba deras trygghet under de svarta doken, de svarta hijaben, kräver den förtryckta kvinnans uni-form, alla lika. Här ser vi ett lika utmärkt som förskräckande exempel på det som Erich Fromm kallade "flykten från frihet". Dessa kvinnor har aldrig fått lära sig att själva ta ansvar för sin klädsel. Det ombesörjer sedlighetspolisen. Dessa fasta normer ger dem en känsla av trygghet och de blir livrädda att andra kvinnor ska rubba den, att de kanske ska behöva agera självständigt och inte som en hord - och att de kommer att bli utsatta för kvinnlig konkurrens, kanske det värsta av allt. Därför är det dödsviktigt att alla kvinnor är stöpta i samma form.

SÄTT STOPP FÖR SAUDIARABIENS STÖD FÖR MOSKEBYGGEN

Moderaterna vill att EU förbjuder utländska bidrag till religiösa grupper. Närmast tänker de på stöd till spridningen av Salafismen och Wahhabismen genom bidrag till moskebyggen och till avlöning av imamer. Det är bra. Men här i landet skulle vi gå för och redan nu förbjuda sådana bidrag. Vi bör på alla sätt försöka motverka spridningen och utövandet av denna vidriga, reaktionära, krigarreligion, som ställer till med så mycket elände i världen. Nu senast på Sri lanka.

SKA VI SLUTA FLYGA, KÖRA BÅTEN OCH BILEN

Jakten på koldioxid kommer inte att bli lätt. Ska vi sluta flyga? Ska vi sluta köra bil? Ska vi sluta med alla, stora koldioxidskapande byggprojekt? Ska vi sluta avverka skogarna? Ska vi sluta äta oxkött? Ska vi sätta stopp för befolkningsexplosionen? Mänsklighetens största hot är människan själv. Om det över huvud taget är vi som är boven i dramat, har vi extremt mycket på vårt samvete. Parisavtalet är en illusion. Om koldioxidvarnarna har rätt, räcker inte det avtalet långt, även om vi lyckas leva upp till den målsättningen. När Greta Thunberg och alla elever som demonstrerar får detta klar för sig, vad gör de då? Greta Thunberg träffade höjdarna i EU. Undrar just om hon sa till dem att de för miljöns skulle inte kan fortsätta att flytta fram och tillbaka mellan Bryssels och Strasbourg? Det hade varit en konkret åtgärd!

Upplevde det lite paradoxalt att ungdomar "måste" ha mycket dyra jackor, för att duga, samtidigt som de strejkar för klimatet. Uppenbarligen aldrig tänkt tanken att det kan finnas något samband mellan exklusiv konsumtion och miljöpåverkan. Man kan ju också undra om de verkligen tror att skolstrejker kan påverka klimatet?

URSÄKTA! BLEV TYVÄRR FEL LÄNK RÄTT https://www.akademia-del-fiasko.com/kronikor/

GLOBAL UPPVÄRMNING OCH MÄNNISKANS HANDLANDE

Vilseledda Greta Thunberg - som troligen inte vet så mycket om vilka åtgärder som kunde vara mest effektiva för klimatet -tror att det är utsläppen av koldioxid som är orsaken till utsläppen. Det kan hon vara förlåten, eftersom FN:s sk klimatpanel har vilselett många pga att minska dessa utsläpp kanske är lättast att genomföra, dvs i första hand Parisavtalet. Men det kan vi ta och glömma! Det kommer inte att funka.
OM det är vi människor, som ligger bakom uppvärmningen, så har vi jobbat på detta sedan industrialismens genombrott. Och en återgång är inte möjlig. Mycket viktigare än utsläppen är att vi avverkat hälften av jordens träd och nu sågar vi ner 15 miljarder träd per år. Hur vill Greta och tex Peter Wolodarski återställa 3000 miljarder träd och sluta avverka? Det har varken Wolodarski eller Thunberg eller IPCC en aning om. Och det kommer inte att heller att gå då Greta och Co gett politikerna panik!

SKOLSTREJK OCH VILSELEDDA UNGDOMAR

Fredag den 15:e mars och ungdomar i hundra länder planerar att strejka från skolan. Detta väcker naturligtvis uppmärksamhet i media. Det är ju bra att ungdomarna är aktiva. Problemet är att de vill att andra ska göra något, men tycks inte ha någon plan för vad de själva ska göra.
Under jordens hela historia har den skett stora klimatförändringar var 10 000-20 000 år. Att allt nu främst skulle handla om koldioxidutsläppen och får vi ner dem, kommer det att fixa sig, är att vilseleda ungdomarna och andra. läs mer https://kritiken.video.blog

TRUMP INTE PRESIDENT MEN VD I THE APPRENTICE

Då jag läser Björn af Kleens bok Amerikaner, blir det bekräftat vad jag tänkt om Donald Trump. Han är inte president. Trump är fortfarande vd i The Apprentice eller vd för USA. Med den självbilden blir det mera begripligt varför han agerar som han gör. Men det är farligt när ledaren för världens största militärmakt tror att han är vd för US-business. Vi får hoppas att han inte gör något riktigt dumt!

DN Åsikt. "Ordningsbetyg minskar inte stöket i skolan"
Förslaget med ordningsbetyg eller omdömen är dåligt genomtänkt. Skolan kan bli lugnare med fler lärare och kuratorer, mindre klasser och pedagogiska inslag som stärker klassens sammanhållning, skriver Alf Ronnby.

MEXICO VÄRLDENS STÖRSTA KNARKMARKNAD
Mexicos nyvalde president Anrés Manuel López Obrador har skrivit till Spaniens kung Felipe VI och påven Benedictus XVI och kräver att de ska be om ursäkt för att spanjoren och ledaren för conquistadorerna Hernán Cortés erövrade Mexico (Aztekernas rike) i början på 1500-talet.
Ja, det ser ju mest ut som en ploj, eller snarare en avledningsmanöver. Mexico har enorma problem med korruption, droghandel, kriminella karteller, mord, fattigdom och ett obegripligt dagligt våld.
Läs mer på
https://www.akademia-del-fiasko.com/kronikor/
eller
https://kritiken.video.blog/.../mexico-varldens-storsta-knar.../

SVENSK UTRIKESPOLITIK MED HUCKLE PÅ

År 2017 besökte ministrarna Margot Wallström och Anna Linde Iran . Så feminist den svenska utrikespolitiken ska vara, tog hela den svenska kvinnliga delegationen (utom Wallström?) på sig hycklet för att passa in i den islamska diktaturens miljö och kultur - som står för ett enormt förtryck av kvinnor. Just förtrycket av kvinnor är nog det islamska, religiösa barbariets mest synliga framtoning. De kvinnor som vågar visa sig offentligt utan den svarta hijaben, får sedlighetspolisen på sig och kastas i fängelse. Det hade varit mera hedrande för Wallströms delegation, som en markering inte använt hucklet och öppet kritiserat den iranska diktaturen för sitt kvinnoförtryck. Men den feministiska utrikespolitiken är bara plakatpolitik som inte kostar något.

EN EUROPEISK ISLAM?
Det finns nästan 30 miljoner muslimer i EU (och dubbelt upp i Europa). Många av dem är strängt religiösa och tror på en ytterst reaktionär, medeltida religion. I denna miljö växer islamsk extremism och terrorism. Men redan att det numera finns sådana mängder muslimer i EU utgår ett hot mot vår upplysta kultur. Vi har låtit dem komma i hundratusental, bärande med sig sin förskräckliga religion. Är vi rent dumma i huvudet på riktigt?
Framförallt är det våra korrumperade politiker vi sak klandra, sådana som Merkel, Macron, Löfven osv. Men de har massor med medlöpare bland kramgoa och korkade humanister, som tror att de gör en god gärning. De förstår inte bättre! Vi sitter alltså verkligen i en riktig fälla, som en dag kommer att slå igen. Så vad gör vi då?
Ja, det är helt orealistiskt att jaga ut alla muslimer. Det kommer inte att gå! Kommer islam att moderniseras i den europeiska miljön? Finns inte mycket tecken på det. Snarare tvärt om. Men förmodligen det enda vi kan hoppas på, dvs att islam genomgår en reformation, liksom kristendomen och att allt gammalt bråte rensas ut. Koranen, islams heliga bok, med all sin blodtörst, är inte vilken bok som helst. Det är Guds ord, inte Mohammeds! Nej Guds egna ord! Så hur förmår man Gud att ändra uppfattning och komma med en modern uppfattning av islam? Säg det den som kan!

INTE BARA ETT APRILSKÄMT
Den första april är det slut med våra gamla eluttag för taklampor. Ett EU-direktiv bestämmer att allt nu ska vara jordat! Även våra äldre, jordade! uttag duger inte. Det är bara att byta! För nu gäller ny EU-standard och uttagen ska se helt annorlunda ut. Allt i EU ska vara lika dant - strömlinjeformat. Då behöver IKEA och andra inte saluföra mer än en modell av eluttag. Praktiskt för dem. Men vi konsumenter får vackert anpassa oss till Bryssels beslut! Även om vi redan har jordade uttag. Så blir det i en rad frågor då en centralmakt bestämmer och vi förlorat vårt nationella självbestämmande.

STÖK I SKOLAN INGET ADMINISTRATIVT PROBLEM
Hur kan vissa politiker tro att man löser ordningsproblem i skolan med administrativa åtgärder? De stökiga elevernas föräldrar bryr sig föga om hur barnen uppför sig i skolan. Förslaget med ordningsbetyg eller omdömen är dåligt genomtänkt och ytligt. Det kommer sannolikt inte att lösa några problem med stök och otrevligheter i klassrummet. Ordningsproblem i skolan är inget elevproblem. Det är ett systemproblem.
Läs mera på!
https://kritiken.video.blog/.../stok-i-skolan-inget-administ.../
Eller
https://www.akademia-del-fiasko.com/debatt/

BANKDIREKTÖRER FÅR ALLTID SITT PÅ DET TORRA

Ekobrottsmyndigheten utreder Swedbank för grovt svindleri. Eftersom svindleri knyts till en person i banken är det kanske Birgitte Bonnesen, vd för Swedbank, som är misstänkt, eller någon närmast henne. Märkligt att de i banken inte fattar att det i längden inte kommer att hålla att mörka och försöka undanhålla myndigheterna information om penningtvätten, som pågått länge och är oerhört omfattande. Svårt att förstå av det är för svarta miljarder som susar omkring i banksystemen.

Det liberala, kapitalistiska näringslivet och dess roll i detta samhälle är ju så sjukt. När direktörerna gör bort sig, får de en stor belöning, som nu senast då Bonnesen får 22 miljoner. Bra jobbat!

ETT TREDJE KÖN?

Enhetschef på Socialstyrelsen: "Alla människor ska kunna känna igen sig"
- Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, till SVT.
Men hur ska man kunna känna igen sig om man inte har något kön, eller tror/menar att man inte har det? Om man är så indifferent är man kanske allt eller igen? Ett tredje kön existerar bara i huvudet på vissa avvikande personer, men de vet inte vad det är. Jo flator och bögar vet, men det frågar man inte efter, annars kunde det finnas två rutor till på formuläret.
De indifferenta vill inte tala om vilket kön de egentligen har (eller att de kanske inte har något?). Men problemet är enkelt löst, vilket många har föreslagit i debatten. Men Socialstyrelsen vill inte ta till sig detta. Beror det på att de, på detta överhuvud av sociala frågor, är infiltrerade av queerpersoner? Vem är Lars Grönvik annat än enhetschef på Socialstyrelsen? Kan någon upplysa om detta, så vi får klart för oss vad det är för en figur, som kommer med detta förslag?
En utredning om transpersoners rättigheter för ett par år sedan var ett tredje kön ett av förslagen,. Miljöpartiet lämnade i höstas en riksdagsmotion om att utreda ett tredje kön - naturligtvis MP! De där extremisterna förnekar sig aldrig! Men även hela svängen av liberala partier S, V, MP, C och L, har i fjol sagt att förslaget är bra! Jösses!! De är tydligen indoktrinerade av queer hela bunten, men det fattar de inte. Nu krävs starka reaktioner från vanligt folk som fortfarande har sunda sinnen i behåll!
Min mening är, när jag studerar dem som kallar sig queer, att det är helsjukt!

Varför ska vi ange kön?Med anledning av att Riksdagen ställt sig bakom MP:s förslag att utreda ett tredje kön och att nu Socialstyrelsen öppnat för detta, kan man fråga sig vad vi ska ha juridiska kön till överhuvudtaget? Att vi ska ange kön i olika administrativa sammanhang är en social konvention där det i lagen står att vi ska delas in i två kön.

Svensk rätt erkänner endast två juridiska kön. En persons juridiska kön är det kön som är folkbokfört. Majoriteten av alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön vilket baseras på en biologisk bedömning. Denna praktik är fastslagen sedan 1947 och enligt Folkbokföringslagen (1946:469/1991:481). Av lagen framgår att nyfödda barn ska folkbokföras och ska tilldelas ett personnummer. Detta personnummer består av födelsedatum och födelsenummer. Födelsenumret anger län (fram till 1990), kön (tredje siffran, udda för män, jämna för kvinnor) och alltså personens kön. (Folkbokföringslagen 2 kap 18 §).

I historien har kvinnor och män haft olika rättigheter i samhället. Då har det varit viktigt att hålla åtskillnad på man och kvinna, bla ur beskattningssynpunkt (det är skatteverket som personnummer). Kvinnor har tex inte haft rösträtt förrän 1919. De har haft sämre arvsrätt och tills nyligen inte gjort värnplikt. Vid äktenskap och familjebildning har det juridiskt varit viktigt vem som är kvinna och vem som är man.

Idag är mycket av detta irrelevant. Till och med offentliga toaletter har varit separerade på kön, men det har många slutat med. Så idag får tyvärr tjejerna sätta sig på nerpissade toalettstolar!
Läs mera på
https://www.akademia-del-fiasko.com/debatt/
https://kritiken.video.blog/20.../.../29/varfor-ska-vi-ange-kon/

ETT ODEFINIERAT TREDJE KÖN X

Det är Miljöpartiet som väckt frågan om ett tredje kön i motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. Motivering: "I ett inkluderande samhälle är det rimligt att människor har möjlighet att definiera sig själva." En majoritet i riksdagen ställde sig bakom en utredning om att införa ett tredje kön. Även frågan om personnummer, där idag den näst sista siffran anger om en person är man eller kvinna, skall utredas så att kön inte framgår av personnumret. Mot förslaget stod Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
År 2017 presenterades en omfattande utredning (på nästan tusen sidor!) om transpersoners rättigheter: "En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck" där det bland annat föreslås att "regeringen tillsätter en utredning i syfte att utreda möjligheten till ett tredje juridiskt kön " SOU 2017:92 Ett antal nationer, Australien, Danmark, Kanada, Malta, Nya Zeeland och Pakistan, har infört kön okänt, dvs X förutom M och F.
LÄS MERA PÅ
https://www.akademia-del-fiasko.com/debatt/
ELLER
https://kritiken.video.blog/.../29/ett-odefinierat-tredje-ko.../

DIRLEWANGERS SS-BRIGAD OCH IS

Vi kan jfr IS med Dirlewangers SS-brigad, som våldtog och mördade civila i Ryssland och Östeuropa under andra världskriget. De var en samling våldtäktsmän psykopater och mördare, som fick order av SS-chefen Heinrich Himmlers att bilda denna straffbataljon. Denna blodtörstiga enheten leddes av en sadistisk sexförbrytare Oskar Dirlewanger De fick härja i de erövrade områdena. Men var inte populära inom armén, som förfasades över deras metoder och hänsynslöshet.

IS-TERRORISTERNA , OCH VAD GÖR VI MED DEM?
När man ser reportagen om IS offer, förstår man att något är allvarligt fel. Och nu börjar vi förstå hur det ligger till med rekryteringen till denna terrororganisation. Det är i stor utsträckning redan gravt kriminella som sökt sig till kalifatet med syftet att bli något större, en upphöjd krigare! Dessutom få tillgång till sexslavar och till villiga muslimska virrhjärnor bland kvinnorna. Ur detta perspektiv blir brutaliteten och mördandet mera begripligt. Det är från början en massa fel i huvudet så IS-krigarna och deras kvinnor.
LÄS MERA PÅ https://www.akademia-del-fiasko.com/debatt/
ELLER https://kritiken.video.blog/.../is-terroristerna-och-vad-gor.../

ÄR DET BEDRÄGERI?

Riksdagsman Emma Karlsson Löfdahl, fd Liberal, kommer att få löpa gatlopp, ju mer som avslöjas om hennes bedrägeri. Hade hon varit lite klokare, hade hon tagit sin Mats ur riksdagen direkt. Nu kommer hon att granskas in på bara benen och sannolikt åtalas för bedrägeri.

IS SEXSLAVAR

Jamila upplevde ofattbara övergrepp som slav hos IS - möter IS-anhängare i Sverige
Hon såldes som slav för 200 dollar av terrorsekten IS. Våldtogs tills hon svimmade. Tvingades att konvertera till islam.
I fångenskap hos IS såg hon en bebis och en ammande mamma utsättas för något så vidrigt att hon aldrig kan glömma det.
Nu sitter 30-åriga yazidiskan Jamila i en svensk stad och försöker förstå det svårbegripliga: att terroristerna som försökte utrota hennes folk har anhängare här.
- Jag trodde inte att jag skulle behöva vara rädd även här, i Sverige.
Läs denna artikel i DN lördag! En fasansfull berättelse om IS mördarband. DE är inga människor!
https://www.dn.se/.../jamila-upplevde-ofattbara-overgrepp-so.../

GAMLE FACKBOSSEN DUKTIG DEMAGOG - DET LÄR MAN SIG HOS S!

Frågan är om hans retorik går hem utanför den lilla krets av sossar som är samlade till möte i helgen? Hade Stefan Löfven varit lite mera seriös och mindre propagandistisk kunde han ju fråga sig vilken miljö Socialdemokraterna är sprungna ur. Inte något särskilt hedervärt idag. Och var kommer de andra partierna från? En närmare historisk granskning visar sig att det ständiga tjatet att SD kommer från högerradikala miljöer, går inte hem hos väljarna idag. Detta är lite för enkelt Löfven. Fråga dig istället var de står för i dagens politik! Och fråga dig själv vad ni gick till val på och var ni nu står! Är det något att yvas över att ni regerar men politiken är liberal? Ni har ju helt enkelt lurat era väljare Löfven. Detta kommer att straffa sig i nästa val. Redan nu är det 60 % av LO-medlemmarna som inte röstar på er! Efter ditt och partiets svek lär det bli ännu färre nästa gång. Ni gjorde ett katastrofval men det slutar inte med detta. Du och sossarna är historiskt överspelade och ni har inget intresse i den digitala revolutionens värld. Nästan inga ungdomar röstar på er.

JUDARNAS "SJÄLVFÖRVÅLLADE" IMPOPULARITET

President Trump meddelar att Golanhöjderna också officiellt ska tillhöra Israel. Golanhöjderna är ett landområde som togs av Israel under sexdagarskriget 1967 och annekterades av Israel 1981. Varken FN eller något land har erkänt annekteringen och FN:s säkerhetsråd har ogiltigförklarat den i resolution 487 . Annekteringen strider mot internationell rätt. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu välkomnar Trumps uppfattning. Han förstår inte att detta är en björntjänst mot staten Israel.

Israels oförsonliga och ofta grymma hantering av palestinierna på Västbanken och i Gaza och i förskingringen, bidrar idag till hård kritik av judestaten. Judestaten grundades genom judisk terrorism av terrororganisationerna Haganahmilisen, Irgunmilisen och Lehimilisen. Judestatens förste premiärminister var Menachem Begin från Irgun.

Han hade mordet av Folke Bernadotte på sitt samvete. Israel har genom sin historia agerat som en skurkstat som fördrivit palestinier från sina hem, hindrat dem att odla sin jord och stulit jorden från dem för att bygga en skammens mur. Som skurkstata med egna regler och moral, har judestatens agenter mördat palestinier i andra länder och kidnappat Adolf Eichmann i Argentina - ta honom till Israel, döma och avrätta honom. Även om Eichmann var en stor skurk och mördare, måste det gå lagligt till att döma honom. Men Israel tror att man kan göra som man själv vill i världen!

Det är tragiskt att det folk som genom historien varit förföljt, nu själva agerar så hänsynslöst mot palestinierna. Eller kanske är det just en konsekvens av förintelsen och förföljelsen genom historien? Pryglat barn pryglar andra?

Hur kommer det sig att judarna varit föraktade och jagade genom historien? Det beror nog på en rad förhållanden, men följande är tänkbart. Antisemitismen går så långt tillbaka som till trehundratalet före Kristus och grundar sig i judarnas säregna religion med bara en Gud. Judarna har utmärkt sig genom att hålla sig till sin egen grupp, ha ett eget språk, egen särskild mathållning och genom en religion, som utser judarna till ett av Gud utvalt folk - alltså var förmer än andra! Judarna fanns som folk och klass, men tillhörde inget land. Därmed kunde de misstänkas för att inte vara lojala mot det land de lever i. De var mao trolösa och politiskt lömsk! Förstärkt av växande nationalism. Rasläran pekar ut judarna som en särskild ras med vissa negativa egenskaper, typ girighet.

Katolska kyrkan har i historien varit mycket kritisk till judendomen och judar. 1543 kom Martin Luther ut med sin bok om Judarna och deras lögner. År 1555 tvingar påven Paulus IV judarna i Rom att bo i en viss stadsdel, ett särskilt getto för judar. Idén och verkligheten om judegetton sprids över Europa och isolerar judarna.

Judarna har vanligen försörjt sig genom handel och inom finansväsendet. Kristna hade inte rätt att ta ut ränta på lån, men för judarna var detta ok. Därför blev de betraktade som ockrare. Genom bankverksamheten har en del judar kunnat skaffa sig stora rikedomar. Sådant skapar avundsjuka.

Genom bibelstudier har judiska barn tidigt lärt sig läsa och skriva och det har funnits en intellektuell judisk klass, som haft inflytelserika poster i samhället. Bland judarna har det tidigt funnits en tradition att satsa på högre utbildning och därmed har många judar blivit vetenskapsmän och utmärkt sig. Grund för mera avundsjuka.

Många judar deltog i ryska revolutionen och utmålades som hot. Judar fick skulden för hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet. De anklagades för att ligga bakom Tysklands nederlag i första världskriget. Sedan blev de syndabockar ansvariga för depressionen och Hitler och Co utnyttjade judehatet för att stjäla judisk egendom. Sedan vet vi hur det gick!

OFFRA NÄRMILJÖN FÖR ATT RÄDDA JORDEN?

Typiskt för klimatvarnarna är, att de vill offra vår närmiljö för att - som de tror - rädda klotet. Sossar och miljöaktobater har tidigare godkänt 87 vindkraftverk, 170 meter höga, på grundet Taggen i Hanöbukten. Miljöpartiet, som vi trodde skulle värna vår miljö, ville tillåta 700 vindkraftverk söder om Hanö. Vattenfall återkom och ville bygga ännu högre 220 meter, men nu är det ny regim, så både Kristianstad och Sölvesborg sa nej. Beklagligt för miljön, sa sossebruttan Johanna Beijer i Sölvesborg! Hon vill gärna blicka ut över Hanöbukten och "vindkraftsparken" och tänka varma tankar om miljön!

PAPEGOJOR

papegojorna Lööf och Björklund upprepar det de sagt 1000 ggr att SD är ett rasistiskt parti med nynazistisk bakgrund. Skulle tro att väljarna har slutat lyssna på dessa dumheter. Har papegojorna inget smartare att komma med, gör de klokt i att hålla käften. 1000 ggr har de gjort bort sig nu!

BRITTISK DEMONI

Vad är det för demokrati, som har ett parlament, där den övre kammaren består enbart av lorder med arvsrätt till makten? TALA OM HERRAVÄLDE!

DEN LIBERALA SELEKTIVA PLURALISM
PRESIDENT MACRONS sändebud från franska En marches Stanislas Guerini reser runt i Sverige och propagerar - inför EU-valet - för att vi ska rösat på EU-vänliga partier och särskilt på Liberalerna. Det betraktas som mångfald och pluralism och är OK. Men om president Putin hade gjort motsvarande och sänt någon uppsatt person att propagera för att vi ska rösta på tex SD, skulle det väcka ett ramaskri i systemmedia och betraktas som otillbörlig utländsk påverkan på valet.


MÄRKLIGT!
År 2012 fick engelsmännen rösta fram den i historien mest populära personen. Kan du gissa vem det blev? WINSTON CHUCHILL!
I det närmaste obegripligt för en utanförstående. Winston Churchill är en person i UK som bär det största ansvaret för terrorbombningarna av tyska städer och dödandet av hundratusentals civila människor. OCH DENNE "MASSMÖRDARE" ÄR UK:S POPULÄRASTE PERSON!
Hur ska man förstå detta? Tja, säg det! Kanske är engelsmännen fortfarande mentalt påverkade av Englands storhetsvansinne då UK koloniserade halva klotet. Eller så saknar stora delar av befolkningen historisk insikt och kunskap. Troligen är det en kombination! Men det kan ju vara bra att hålla i minnet i dessa tider, då nationers och folkset mentala hälsa spelar stor roll i världspolitiken. Vill du veta mera om brittisk förstörelse av Tyskland kan du tex läsa Stig Dagermans Tysk höst!

LIBERALISMEN, DEN URBANA MEDELKLASSENS IDEOLOGI
Av Alf Ronnby
Grundbulten i liberalismen är konkurrensen, den fria, obundna konkurrensen. Konkurrensen är motorn till all individuell och samhällelig utveckling. Konkurrens och tävlan går hela vägen från barndomen till graven: i skolan, fotbollslaget, idrotten, arbetsmarknaden, prestigegivande, ostentativ konsumtion, nöjeslivet och offentliga verksamheter, mfl. Principer är att vara och en ska bli sin egen lyckas smed.

EMMANUEL MACRON FÖR MERA ÖVERSTATLIGHET

Ett brandtal för mera överstatlighet i EU. Talet kan sammanfattas så här: EU-valen, som hålls om några veckor, blir avgörande för Europas framtid. Sedan det andra världskriget har Europa aldrig behövts så mycket som nu. Ändå har Europa aldrig varit i lika stor fara. EU är en historisk framgång: en ödelagd kontinent som försonades i ett aldrig tidigare skådat EU-projekt för fred, välstånd och frihet. Det är dags för en Förnyelse av EU.
Förnyelse kring tre ambitioner: frihet, skydd och framsteg. Inrättande av en europeisk byrå för skydd av demokratierna, en gemensam gränspolis och en europeisk asylbyrå, försvars- och säkerhetsfördrag, som definierar våra absolut nödvändiga åligganden och samarbete med NATO. Ett socialskydd som garanterar alla samma lön på en och samma arbetsplats.
En europeisk minimilön, en europeisk klimatbank för att finansiera den ekologiska omställningen, ett europeiskt hälsovårdsorgange och att det nya Europeiska innovationsrådet får en budget i klass med USA:s. En Afrikansk framtidspakt för samverkan EU och Afika.
Slutligen en konferens för Europa där det mejslas fram de förändringar som är nödvändiga för EU:s framtid. Tidigare har Macron på temat EU:s förenta stater bla föreslagit en finanspolitisk union för EU, egen finansminister i EU, gemensam budget för EU. (Märk att Macron hela tiden talar om Europa, som om EU vore detsamma som Europa!)
Macron framställer det som om majoriteten i UK röstade för utträde pga ledarnas försummelser att inte öka överstatligheten. I själva verket är precis tvärt om. 52 % vill inte ha kommandot från klicken i Bryssels. Lögnen tycks vara ett vapen Macron använder i sitt försök att manipulera EU-medborgarna inför valet! Läs mer på https://kritiken.video.blog/.../liberalismen-den-urbana-mede.../

DANMARK FÖRDE BORT GRÖNLÄNDSKA BARN
Danmark separerade grönländska barn från deras föräldrar - för att lära dem det danska språket och dansk kultur. Det var 1951. Nu påbörjas en historisk utredning av vad som egentligen hände under det sociala experimentet.
- Jag har varit väldigt olycklig hela livet, säger Helene Thiesen, som var ett av barnen som fördes iväg, till Sveriges Radio Ekot.
Helena Thiesen var bara sju år när danska myndigheter kom och hämtade henne. De tog henne från hemmet på Grönland och tog henne till Danmark. Där höll de henne i 18 månader medan hon lärde sig det danska språket och dansk kultur.
- Min mor sa nej två gånger, tredje gången bestämde de bara, säger Helene Thiesen till Sveriges Radio Ekot.
"Har varit väldigt olycklig"
Thiesen var inte den enda som fördes bort. Totalt tog myndigheterna 22 barn från Grönland till Danmark det året. Tanken var att de skulle bli resurser som skulle göre det lättare för landet att införa tvåspråkighet på Grönland.
Men experimentet blev inte som det var tänkt. När Thiesen 18 månader senare fick komma tillbaka till sin mamma pratade hon bara danska - och kunde inte längre kommunicera med sina föräldrar. Det slutade med att de 22 barnen fick växa upp på barnhem eller i fosterhem.
- Jag har varit väldigt olycklig hela livet. Vi barn har gråtit mycket tillsammans, säger Helene Thiesen till Sveriges Radio Ekot.
Så gick det till när Danmark tog 22 barn från sina familjer på Grönland
Läs den här artikeln om du vill få ett exempel på hur korkat och förfärligt för den enskilda
människan det kan bli då kolonialismens ekonomiska krafter sätter vanlig mänskig anständighet ur spel och girigheten tar över. Gammal kollega till mig i Dk, Tine Bryld, grävde först fram detta ur arkiven innan det sedan kom i dansk press.
https://www.dn.se/.../sa-gick-det-till-nar-danmark-tog-22-ba.../

"AFTONBLADET MÖRDADE BENNY",

säger hustrun Ann-Sofie von Otter i Martin Bäcklins intervju söndag 02.09.18.
NU HAR PRESSENS OPIONSNÄMND SLAGIT FAST ATT AFTONBLADET GROVT BRUTIT MOT GOD PUBLICISTISK SED! Bra! Detta är en skandal Aftonbladet och nu bör ni betala von Otter ett flermiljonbelopp i skadestånd!
Det var en mycket stark intervju, som visar att von Otter har mycket skinn på näsan. Det som är mest förvånande i denna tragiska historia, är att AB:s journalister startade drevet mot Benny Fredriksson, chef för Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, utifrån anonyma anklagelser. Förmodligen var de påverkade av hysterin kring Metoo. Angivarna utnyttjade sannolikt också detta förhållande för att hämnas på den chef de av någon anledning inte gillade. Troligen har fler försmådda kvinnor eldats eller eldat sig själva i denna monsun av manshat. Hur som, är AB:s agerande i fallet Fredriksson otroligt oprofessionellt och rent brottsligt! Och de ansvariga journalisterna bör givetvis ställas inför rätta anklagade för vållande av Benny Fredrikssons död. Betalar inte Aftonbladet skadestånd bör alla vi som brukar läsa AB bojkotta denna blaska!

NÄRA FÖRESTÅENDE STATSKUPP ELLER INTERVENTION?

Venezuelas ekonomi domineras nästan helt av oljeindustrin. Den står för 95 procent av landets exportintäkter, hälften av statens intäkter och en fjärdedel av landets BNP. Venezuela har världens största oljereserver och var tidigare det mest välmående landet i Latinamerika pga sina oljeinkomster - brukar det heta. Men då talar man inte om att de fanns massor med urfattiga människor, som levde vid sidan om oljerikedomarna. De fick aldrig del av det bruna guldet. När Hugo Chávez kom till makten, ville han ändra på detta förhållande.

Chávez nationaliserade oljeindustrin, huvudsakligen ägd av amerikanska oljeföretag, vilket ledde till fientlighet från USA:s sida. Chavez lät sig dock inte skrämmas av Onkel Sam och fortsatte nationaliseringarna av strategiska sektorer. Jordbruket, bankväsendet, gruvsektorn, telekomindustrin, elektriciteten, transporter och turismen är nu alla statligt ägda. Denna socialistiska, ekonomiska politiken har förstås gjort det omöjligt att locka till sig utländska investerare. Inom landet finns också ett starkt motstånd från de gamla kapitalägarna, som på olika sätt agerar för att ekonomin ska kollapsa. Bland annat sysslar man med att på olika sätt försvåra för de statliga företagen att bedriva sin verksamhet effektivt. Inom oljeindustrin har nu bristen på kapital lett till att underhåll och nyinvesteringar blivit allvarligt eftersatta. Därmed kan inte oljeproduktionen hävda sig mot modernare anläggningar.

Hugo Chávez försökte skapa jobb och inkomster genom satsningar på små och medelstora företag, kooperativ och småskaliga jordbruk. Tillsammans med socialpolitiska åtgärder skulle detta ge nya möjligheter för de fattiga. Men att upprätthålla en omfattande socialpolitik och stödsystem till de fattiga massorna innebär mycket stora utgifter för staten. Med kraftigt fallande oljepriser håller detta inte.

Det är också oerhört svårt för att inte säga omöjligt att genomföra socialism i ett land. Subventionerade varupriser i Venezuela utnyttjas för den svarta businessen. Bränslepriset tex omfattas av statsstöd och är mycket lågt. Detta gör att bensin smugglas från Venezuela till grannländerna, till exempel till Colombia, där smugglarna kan sälja bensin till marknadspris. De missnöjda inom medelklassen sticker också från landet och söker sig dit de, med sin kompetens (som de fått utbildning för i Venezuela), får bättre förutsättningar och mycket mera betalt. Samtidigt förlorar då Venezuela viktig kompetens för att bygga upp och utveckla landet.

I solidaritet med tex Kuba, har Venezuela ett system kallat Petrocaribe. Det är ett system där Venezuela beviljar vissa karibiska länder olja till ett mycket lågt pris. Och de länder som är med i Petrocaribe har anpassat sig till denna billiga energi och om systemet upphör skulle det leda till stora problem för bla Kuba, vilket inte ligger i Venezuelas intressen. Viktigt att behålla sina vänner, när tex USA-imperialisterna och stora delar av det kapitalistiska OAS försöker störta regimen. Ända sedan Hugo Chavez och socialisterna genomförde dessa reformer har medelklassen bråkat och vid ett tillfälle var det på vippen att de genomförde en statskupp.

Oljeberoendet har allstå gjort Venezuela sårbart för fallande oljepriser. Det gick mycket bra att ha en generös socialpolitik då oljepriset låg på 130 dollar per fat. Det gav staten stora inkomster för satsningar på välfärd och infrastruktur och lyfta upp de fattiga massorna till en minimistandard. Men ogillas av den mera välmående medelklassen, som fått lite mindre svängrum för sin konsumtion. Och när oljepriset faller till ca 60 dollar per fat tappar staten helt kontroll över ekonomin och landet får förstås superinflation då det är ekonomisk kamp och stenhård konkurrens om varor och andra förnödenheter.

Högerkrafterna och imperialisterna är ledda av president Donald Trump, vicepresident Mike Pence, utrikesminister Mike Pompeo, senator Marco Rubio, republikan och son till migrerade kubanska föräldrar (mycket konservativ och socialisthatare trol pga sin bakgrund) och krigshöken John Bolton, den neokonservative senatorn som förespråkade kriget mot Irak, hetsar mot Iran och Nordkorea. Alla dessa vill av politiska skäl störta regimen Maduro - bla som en hämnd för nationaliseringarna av den USA:ägda oljeindustrin och för att ta tillbaka oljeindustrin till USA-företag. Ytterst är det naturligtvis en strävan att utrota varje socialistisk regim på jorden, så imperialisterna ska får härja fritt.

Ända sedan Hugo Chavez och socialisterna genomförde dessa reformer har medelklassen bråkat och vid ett tillfälle var det på vippen att de genomförde en statskupp.

Det är denna situation som nu utnyttjas av högern, imperialisterna i USA och OAS-länder som vill få bort den socialistiska regimen av politiska grunder. Den konstellation av representanter som gör allt för att undergräva Venezuelas ekonomi och regimen Maduro kallas för Limagruppen och när de nyligen hade sitt möte var kuppmakaren Juan Guaidó med på mötet. Sedan dess har Guaidó åkt runt till strategiskt viktiga supportrar i grannländerna för att inhämta stöd och diskutera strategi för att störta Maduro. En kupp och/eller en militär intervention, med stöd av USA är nog nära förestående.

Vår feministiske utrikesminister Margot Wallström var en av de första inom EU som gav sitt oförbehållna stöd till kuppresidenten Juan Guaidó i Venezuela. Om hon inte haft tur och hennes plan inte kunde lyfta, skulle vår utrikesminister Margot Wallström deltagit i ett möte den 24/1 organiserat av USA men utlyst som ett OAS-möte, där de diskuterade hur det ska gå till att störta den laglige presidenten Nicolas Maduro.

I Colombia sker förberedelser för en statskupp med USA:s vicepresident Mike Pence, utrikesminister Mike Pompeo och kuppmakaren Juan Guaidó i samverkan, maskerat som humanitär hjälp. Trump har sagt att han inte utesluter en militär intervention, just som USA-imperialisterna gjort så många gånger i Latinamerika. Andra inblandade kuppmakare är framförallt Marco Rubioi från Florida och John Bolton. De hade ett hemligt möte med Donald Trump i Washington där planerna drogs upp för stödet till Juan Guaidó och oppositionen. Donald Trump har basunerat ut sitt stöd åt Guaidó och stoppat alla utbetalningar från USA av betalningar för levererad olja. Detta är ett sätt att försöka få Maduro på fall genom skapa kris i statskassan och förhindra privilegierna till militären och därför få dem att gå över till Oppositionen och Guaidó.

Sverige stöder kuppmakaren! Sverige har, så vitt jag vet, aldrig i modern tid engagerat sig i en statskupp. Och här har vi en feministisk utrikesminister som talar sig varm för demokratin och som med den utrikespolitiska deklarationen lanserar en internationell kampanj för att stärka demokratin i världen. I mina öron lät detta mycket falskt. Och jag tycker det är oerhört allvarligt att vår utrikesminister Margot Wallström agerar på detta odemokratiska sätt och mot internationell rätt. Om det vore någon ruter i riksdagspartierna skulle någon av dem anmäla Wallström till KU. Så här ska det väl inte gå till i en svensk regering?! Sannolikt strider utrikesministerns agerande mot konstitutionen och står i bjärt kontrast till den utrikespolitiska deklarationen.

Jag tror inte Wallström och regeringen har fattat mycket av vad problemet är i Venezuela. Konflikten i Venezuela är ett resultat av att socialisterna lyft upp de fattiga massorna till en nivå över existensminimum. Det betyder naturligtvis att den stora medelklassen får det sämre och det kan de inte acceptera. Ända sedan Hugo Chavez och socialisterna genomförde dessa reformer har medelklassen bråkat och vid ett tillfälle var det på vippen att de genomförde en statskupp. Men det är ju bra att denna nyliberala sosseregering och dess feministiske utrikesminister tydligt visar korten och möjligen medverkar till att störta en socialistisk regering i ett annat land. Sitt moraliska stöd har hon gett kuppmakaren, den USA-födde Juan Guaidó.

Det sprid en bild av att Nicolas Maduro inte är en demokratiskt vald president. Men detta är en del i vilseledande, moraliskt undergrävande propaganda som högerkrafter världen över ägnar sig åt och för kuppmakarna att legitimera sina kupplaner. Att valdeltagandet var lågt berodde på att oppositionen bojkottade valet. Trots detta fick Maduro 46 procent av rösterna. Hur många procent fick Stefan Löfven i senaste valet?

Trumps agerande är inte förvånande. Han fortsätter bara en amerikansk tradition av intervention i andra länder för egna ekonomiska och geopolitiska intressen.

Trumps slagord om America First betyder inte att USA ska ge upp sin roll som världspolis eller som imperialist, vilken jagar olja och andra naturresurser över hela världen. USA:s enorma rikedomar beror bla på att USA har kunnat exploatera andra nationer världen över vad gäller naturresurser och billig arbetskraft. America First betyder fortfarande att exploatera rikedomar världen över för sina egna intressen. OCH att lägga sig i och intervenera i andra länders inrikespolitik.

Men USA:s geopolitiska intressen stannar inte vid detta. USA har på olika sätt försöket styra politiken i andra länder. Mest känt är nog då CIA låg bakom störtandet av Allende i Chile 1973. I Chile agerade man också på 1960-talet, Haiti på 1990-talet och Malta 1971 osv På Grenada gick USA in med trupper och störtade den sittande, socialistiska regeringen 1983. Liknande försök gjordes på Kuba då en USA-stödd rebellarmé på 1500 exilkubaner, stöttade av president Kennedy, gick iland vid Grisbukten 1961. Rebellerna hade rekryterats, tränats och utrustats av CIA. Vid anfallet fick de hjälp av bombplan från USA, ommålade så de skulle se ut som civila plan. Men attacken misslyckades kapitalt, 100 rebeller dödades och resterande 1400 togs tillfånga.

USA angrep Afghanistan av politiska skäl och Irak för att få fatt på deras olja. USA:s intervention i Afghanistan, Irak och Libyen saknar mandat från FN:s säkerhetsråd och strider mot internationell rätt. Men vem tror att USA bryr sig om det? President Trumps nya strategi för Afghanistan, innebär en kraftig upptrappning av stridsinsatserna och målet är att militärt besegra talibanerna, vilket förmodligen inte kommer att lyckas. Sveriges regering hävdar att svenska soldater, genom att de ingår i Nato-styrkan RSM, befinner sig i landet på inbjudan av Kabul och att detta är förenligt med folkrätten. Kabulregeringen saknar dock kontroll över stora delar av territoriet.

Vid kuppen i Ukraina gav CIA stöd till oppositionen och huliganer. Flera kända politiker bla John McCain, åkte till Ukraina och stöttade oppositionen mot den demokratiskt valde presidenten Viktor Janukovytj. USA agerade för att Ukraina skulle sluta vara allierad med Ryssland och lyckades med detta. I februari 2014 tvingades Janukovytj fly med fara för livet. Vid valet i Nicaragua 1990 spred USA rykten om att socialisterna var korrumperade och Daniel Ortega förlorade valet.

Långt tidigare i Iran såg USA, med CIA till att den demokratiskt valde premiärministern och ledare för Nationella fronten Mohammad Mosaddeq blev avsatt. Mosaddeq hade nationaliserat oljefyndigheterna och Storbritannien och USA kunde inte acceptera detta. CIA iscensatte en statskupp 1953, vilket ledde till att Mosaddeq ställdes inför en summarisk militärdomstol och dömds till döden, ett öde som också drabbade utrikesminister Hossein Fatemi. Medan Fatemi blev torterad och avrättad omvandlades Mossadeqs dom till husarrest, en husarrest som varade fram till hans död 1967. Mosaddeq begravdes under matsalen i sitt hus.

Kelly och Levin vid institutionen för politik och strategi vid Carnegie-Mellon University, har i en studie funnit att USA många gånger försökt påverka valet i andra länder. (Electoral interference by US 1945 - 2000)* Detta skedde hela 81 gånger mellan år 1946 och 2000. CIA-operationer körde framgångsrika presidentkampanjer på Filippinerna under 1950-talet. Kelly och Levin hävdar att USA påverkat valet i 45 nationer över hela världen under denna period. För vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.

Kelly och Levins uppgifter inkluderar inte militära kupor. Enligt Kellys och Levins forskning innefattar försök till politisk påverkan, att sprida missledande information eller propaganda, skapa kampanjmaterial för föredragna kandidater eller parter. USA har också tillhandahållit eller återkallat utländskt bistånd. Det kan handla om att offentliggöra information som hotar eller gynnar vissa kandidater. Ofta inkluderar det också att levererar stora summor pengar, vilket var fallet vid val i Japan, Libanon, Italien och andra länder. Men sett ur USA:s perspektiv är det OK att försöka få styr på världens politiska utveckling, eftersom man står för en överlägsen, demokratisk världspolicy, som alla bara ska vara glada att få del av.

LIBERALERNA PARTI PÅ FALLREPET
Liberalerna är på fallrepet efter Björklunds och Co:s agerande i riksdagen och efter att i detta parti finns de verkligt giriga politikerna som inte tycks kunna få nog med kosing.
EU-kandidaten Cecilia Wikström tjänar70 000 kronor i grundlön i riksdagen plus arvoden för olika uppdagar ca 20 procent dvs ca 84 000 kr. Men hon nöjer sig inte med detta. Hon har 70 000 extra på styrelseuppdrag i privata företag. Hon är norrlänning och stabil som en fjällbjörk i storm, enlig egna utsagor i TV4, och därför blir hon inte korrupt! Uttalandet visar att hur korkad Wikström är, som inte alls tycks ha förstått problematiken med konkurrerande uppdrag och förtroenden.
Men girigast av alla är liberalen Emma Karlsson Löfdahl, som inte bara är girig utan också kriminell. Hon har lurat till sig ett bidrag på 8600 kr i månaden för en lägenhet hon betalat 2000kr för i månaden. Det handlar om att hon svindlat skattebetalarna på ca 400 000 kronor. Förtroendevald var ordet! Sådana politiker vill vi absolut inte ha varken i riksdagen eller på andra "förtroendeuppdrag" ( andra liberalister har nyligen åtalas för att ha förskingrat ur kommunkassan). Skurken Löfdahl ska naturligtvis åtalas!

GIRIGHETENS RIKSDAG
Riksdagen har 349 riksdagsmän. Var och en har en månadslön på 70 000 kronor plus arvoden för olika uppdagar på ca 20 procent dvs ca 84 000 kr. Talmannen och statsministern tjänar 172 000 kr per månad. Men dessa goda inkomster räcker inte för de giriga riksdagsmännen. Ofta har de ca 60 000 kronor extra inkomster. De förlänas guldkort på SJ, som de kan använda bäst de vill. Dessa förtroende valda (sic!) har gratis övernattningslägenheter i centrala Stockholm: Södermalm, Gamla stan och Östermalm. Ändå är en del av dem inte nöjda. Liberaler är kända för att vara särskilt giriga och tex EU-kandidaten Cecilia Wikström tjänar 70 000 extra på styrelseuppdrag i privata företag. Girigast av alla är liberalen Emma Karlsson Löfdahl, som inte bara är girig utan också kriminell. Hon har lurat till sig ett bidrag på 8600 kr i månaden för en lägenhet hon betalat 2000kr för i månaden. Det handlar om att hon svindlat skattebetalarna på ca 400 000 kronor. Förtroendevald var ordet!
Men de giriga riksdagsmännen är nog egentligen en avspegling av att vi lever i ett liberalt, kapitalistiskt samhälle där girighet är en del av kulturen och i själva verket det som driver ekonomin. Dock finns det en skillnad. Ett av de viktigaste principerna i ett rättssamhälle är att lagen ska gälla lika för alla och att de som fattar beslut om lagar ska vara oantastbara. En sådan skurkriksdag som vi har kan inte ha något förtroende hos väljarna. För de giriga liberalisterna borde det inte finnas någon framtid i varken riksdag eller EU-parlament om väljarna är medvetna vad de röstar på. Intrycket är väl att detta parti är färdigt för soptippen!
Vi har också haft massor med avslöjanden, som visar att många av dessa riksdagsmän inte är värda sina uppdrag. De gitter inte ens var närvarande i riksdagen och det är ju en märklig, slapp ordning att riksdagsmän kan göra som de vill. Det finns ingen närvaroplikt i riksdagen! Kan man tänka sig en slappare arbetsplats där man har en grundlön på 70 000 kr i månaden, men man går och kommer som man vill! Var i detta samhälle skulle en sådan ordning accepteras?! Att vi har en regering som inte är vuxen sitt stora ansvar visar sig i alla dessa affären där ministrar suttit och sovit. Senaste exemplet på detta är Isabella Lövin, som inte förstått att Maria Wetterstrand är olämplig som utredare av biobränsle för flyget, eftersom hon har ekonomiska intressen i den branschen. Något om att vi lever i dårarnas paradis? Men så här kan vi ju inte ha det, eller hur?!

FEMINISTSEKTERNA HAR INGET ATT ERBJUDA KVINNOR
Åttonde mars, internationella kvinnodagen. Ser vi oss omkring i världen och allt det förtryck som sker mot kvinnor, är det absolut mycket berättigat med kvinnokamp världen över. I vissa länder, som de muslimska och afrikanska, mera motiverat än i andra. Jämför vi kvinnors situation i Sverige och Saudiarabien går det knappt att förstå att vi lever på samma jord. Samtidigt är det märkligt att de som kallar sig feminister är så försiktiga att kritisera världens mest reaktionära religion. Ur ett kvinnoperspektiv borde denna förfärliga religion helt enkelt förbjudas! Det går naturligtvis inte. Men ekonomiskt stöd, i stor omfattning, till organisationer som arbetar för kvinnors rätt och opinionsbildning på världsnivå borde tex FN göra mera av. Idag kunde FN deklarera ett nytt, stort program för kvinnors frigörelse. I alla internationella sammanhang går det att ställa krav på kvinnors representation och deltagande . Det borde gå att förbjuda könsstympning i världsmåttstock.
Däremot har de sektliknade grupper och organisationer som med olika feministiska förtecken inget att bidra med till kvinnokampen i världen: liberalfeminister, marxistfeminister, likhetsfeminister, ekofeminister, radikalfeminister, anarkofeminister och queerfeminister, som är underligast av alla. Jag uppfattar att detta är verklighetsfrämmande teoretiserande för sin egen skull, som passar i dunkla källarlokaler, där tankarna är lika dunkla och förvirrande som den värld de troligen bara ser som en spegelvärld.
Sedan har vi en utrikesminister som kallar sig feminist och regeringen har en feministisk utrikespolitik. Socialdemokraterna säger att de är ett feministiskt parti, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Frågan är väl hur mycket dessa bidra med i kampen mot kvinnoförtrycker i världen? Annat än Wallström som gör sina uttalanden, till vilken nytta? VILL DU LÄSA MERA OM KRITIK AV FEMINISMEN GÅ TILL WWW.AKADEMIA-DEL-FIASKO.SE Fotogalleriet

AKADEMIA-DEL-FIASKO.SE

www.akademia-del-fiasko.se

DOMEDAGSPROFETIORNA HAGLAR
Lyssnar just nu på dagens eko där de diskutera flyget, klimatpåverkan och flygreduktion och att vi i stort sett på sikt ska sluta flyga. Nu är det skämmigt att flyga och det är tom en SKAM! Ja herre Gud dessa klimatdommedagare! Tro de verkligen på sig själva?

I Söndags morgon, lyssnade jag på Gomorron Världen och Göran Rosenberg. Han tar också, liksom alla dessa miljöhysteriker i MP, Naturskyddsföreningen mfl på sig rollen som domedagsprofet och hyllar, liksom Angela Merkel, Greta Thunberg för hennes fantastiska insatser som klimatvarnare. Marlena Ernmans tösabit far runt i världen med budskapet att politikerna inte bara ska oroa sig för klimatförändringarna, de ska bli desperata. "You are stiling our Future", säger hon till världens politiker. Månde de darrar i knävecken?
Rosenberg tycks tro att det är så klimathotet ska tacklas: ungdomar som kräver desperat handling av politiker världen över.

I USA, med världens högsta konsumtion, gör kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez succé på sin nygamla idé om en "Green New Deal" (begreppet myntat av Sanders och delvis lånat från Roosevelt), som möjligen skulle göra landskapet lite grönare, men knappast påverka klimatet mätbart. Kanske säger det något om falsk optimism när Greta Thunberg hos Skavlan berättar att "jag fick mina föräldrar att slut flyta." Ja, då slapp de iallfall undan skammen att smutsa ner vår jord! Borde inte media världen över förstå att detta inte leder något varat, istället för att i Times Magazin, Washington Post, BBC, CNN mfl hylla ungdomens förnuft och djärvhet?

Men det Rosenberg, Thunberg, Ocasio-Cortez och många andra miljövarnare inte förstått, det är att vår liberala, kapitalistiska, konsumtionistiska livsstil som i grunden är orsak till klimatförändringarna om det öht är vi som är skyldiga och inte jordens klimatvariationer. Följande resonemang bygger på det antagandet att det är vi människor som åstadkommit klimatförändringarna.

Vi har under århundraden byggt megastäder, sågat ner skogarna, exploaterat jordens resurser var helst vi kommit åt och vi har modellerat om landskapet och världen genom all möjlig ny teknik, som belastar jorden. Om det nu är så, hur ska vi kunna ändra på det och inom de tidsramar som vissa forskare säger är nödvändiga? OBS! att det följande resonemanget bygger på att det är sant att det är vi människor som förorsakat klimatförändringarna!

Globaliseringen har inte bra för klimatet. Det handlar inte främst om turister, som flyger till och från semesterorter och annars runt i världen. Det skulle de kunna sluta med. Men det kommer de flesta inte att vilja. Och dessutom skulle det inte ha någon större effekt på klimatet om inte en massa mycket mera drastiska åtgärder vidtas enligt forskarna. Allt annat flyg har expanderat enormt, så som affärsflyget och inte minst fraktflyget. Detta har drivits fram av en tekniska och ekonomiska utvecklingen. Så försök ändra på detta!

Kapitalismen värdegrund har ockuperat våra hjärnor och centralt är rätten till konsumtion, ständigt stegrad konsumtion. Alltså blir det som att vi ska lyfta oss själva i håret för att åstadkomma de förändringar av vår grundläggande livsstil, som skulle var nödvändiga.

Vi brukar tänka och säga att det är systemets fel som leder till denna konsumtion. Men systemet producerar vad som går att sälja. Det är dess drivkraft. Problemet ligger alltså snarare hos oss konsumenter, som trycker att konsumtion är lika med lycka.

Men kan vi inte bara tänka om? Thunberg, Rosenberg, Ocasio-Cortez och co tycks tro det. Dock finns det en dialektik mellan hur vi lever och hur vi tänker. Det betyder en växelverkan, en självförstärkande process vilket är förklaringen till att vi ständigt vill kunna konsumera mera. Konsumtionismen är själva grundbulten i systemet, som kräver ständigt ökad konsumtion. Greta Thunberg och hennes vänner, som nu utnyttjas i oseriösa kampanjer, kommer att bli djupt besvikna, när det går upp för dem att det inte om 20 år blivit som de trodde, att vi trots enorma försakelser - så som det kommer att upplevas - ändå inte nått annat än marginella klimatförändringar, om några till det bättre.

Troligen är det så att kapitalismen och konsumtionssamhället inte kommer att försvinna förrän det går under av sig självt, då jodens alla resurser är uttömda och systemet imploderar. Det kan troligen ta lång tid, eftersom kapitalismen visat sig mycket livskraftig, trots alla motsättningar och konflikter det också skapar. Möjligen kommer det att bli allt svårare för kapitalismen som system, då alla folk på jorden vill ha samma konsumtionsmöjligheter som vi i västvärlden.

MED UTRIKESNÄMNDEN
Juan Gerardo Guaidó Márquez, född 28 juli 1983 i USA majoritetsledare i nationalförsamlingen i Venezuela. Han utropade sig själv den 23 januari 2019 som tillförordnad president i Venezuela.
"President of the National Assembly of Venezuela and as the partially recognized interim President of Venezuela since January 2019. He is a member of the centrist social-democratic Popular Will party, and serves as a federal deputy to the National Assembly, representing the state of district Vargas."
Det är denna uppfattning som sprids i världen, dvs att Juan Gauidó är interimspresident i Venezuela. Det är denna falska information som SVT och SR också sprider. Men man kan kanske inte förvänta sig annat av systemmedia!
Som "talman" i nationalförsamlingen utropade han sig själv den 23 januari 2019 som tillförordnad president i Venezuela.[1] Hans anspråk har erkänts av Organization of American States[2] och stöds av flera länder, bla Sverige. Så i den nya sköna världsordning med USA och Trump som självutnämnd världspresident är det Sverige tillsammans med OAS och USA som utser president i Venezuela!

HAR WALLSTRÖM INFORMERAT UTRIKESNÄMDEN OM STÖDET TILL GUAIDÓ?
Utrikesministern Margot Wallström var en av de första inom EU som gav sitt oförbehållna stöd till kuppmakaren Juan Guaidó i Venezuela.
Sannolikt strider utrikesministerns agerande mot regeringsformen, om Wallström inte informerat utrikesnämnden* innan hon gav sitt stöd till kuppmakaren i Venezuela. Hennes uttalande står också i bjärt kontrast till den utrikespolitiska deklarationen som lämnades den
* Regeringsformen kap11 § Regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske.

Utrikesminister Margot Wallström uppmana Indien och Pakistan till återhållsamhet. Varför sa hon inte detta när det gäller konflikten i Venezuela och mellan USA och Venezuela istället för att ge sitt stöd till kuppmakaren Juan Guaidó och bidra till konfliktens eskalering? Och i riksdagen är det ingen i oppositionen som tycks bry sig om detta konstitutionsbrott av Wallström.

MODERN SVENSK FEMINISTISK UTRIKESPOLITK GER STÖD ÅT KUPPMAKARE
Christer Ericsson i Nya tider har gjort en utmärkt analys av situationen i Venezuela och USA:s kupplaner (läs det!). Det är förträffligt att NT lyfter fram detta, som systemmedia mörkar eller tom ger vilseledande information om. Och inte minst eftersom vi har en feministisk utrikesminister som åtminstone moraliskt backar upp kuppmakaren Juan Guaidó. Är detta vad en svensk feministisk utrikespolitik betyder? I Colombia sker förberedelser för en statskupp med USA:s vicepresident Mike Pence, utrikesminister Mike Pompeo och kuppmakaren Juan Guaidó i samverkan, maskerat som humanitär hjälp. Trump har sagt att han inte utesluter en militär intervention, just som USA-imperialisterna gjort så många gånger i Latinamerika. Man kan inte lära gamla hundar sitta!

ISTERRORISTER TRO INTE NI KAN KOMMA HÄR SOM OM INGET HÄNT
De IS-terrorister som föreställer sig att de nu ska få återvända till Sverige, som om inget hänt, måste ha en skruv lös (och det är väl därför de öht åkte till IS och förenade sig med det mördarbandet). Om de tänker på att återvända får de räkan med att inte möta några silkesvantar här. Vårt rättsväsende säkerhetspolis och polisen kommer sannolikt att sätt dit dem. Och har de barn, kommer socialtjänsten att omhänderta barnen. Det är ingen tvekan att enl SOL är detta i högsta grad olämpliga föräldrar. Föräldrar till dessa terrorister gör klokt i att upplysa sina telningar om att här hemma väntar hårda fängelsestraff och omhändertagande av barnen. Av en del intervjuer att döma verkar dessa invandrarföräldrar inte ännu ha fattat vad det är för rättsstat de lever i.

VAD GÖR VI MED IS-TERRORISTERNA?
150 IS-terrorister har återvänt till Sverige, men inte en enda har dömts för sina mördargärningar. Nu vill Röda Korset att svenska staten ska ta hem de terrorister som sitter i syriska fängelser eller läger. Är det inte märkligt att vi öht ska bry oss om att offra något som helst på dessa missdådare? Röda Korset är ute på hal is och det är nog inte många här i landet som anser att vi ska ta hand om dessa förbrytare. Låt dem sitta i syriska fängelser och flyktingläger tills de dör. Något annat är dessa mördarband inte värda.
Men de barn som dessa monster ynglat av sig, vad ska vi göra med dem? Ja, det är ju inte deras förtjänst att de blivit födda av terrorister. Ska vi ta hand om dem, så är det väl för att försöka förhindra att det växer fram en ny generation terrorister. Men det är ingen lätt uppgift att välja ut vem som ska få komma till Sverige och vad med föräldrarna? Kan vi ta hit barnen och ge dem en bra start i livet här, utan att patrasket följer med så ok! Men den där farfadern Simon, som gnällde över att svenska staten inte tar hand om hans barnbarn i Syrien, kan ju själv åka ner och hämta dem.
Och till snyftarna i Röda Korset, vi gör som UK drar helt enkelt in terroristernas medborgarskap här, så har vi smidigt löst problemet med internationell rätt som de tror gör oss skyldiga att ta hand om patrasket.

JORDENS KLIMAT HAR VARIERAT MYCKET
Det är nog inte bara jag, som sett tv-programmet de första svenskarna, som tänkt tanken att klimatet verkligen varierar mycket på jorden. På norra halvklotet smälter inlandsisen för ca 11 000 år sedan. Jägarfolken följer efter bytesdjuren i iskanten. Efterhand blir klimatet allt varmare och glaciärerna smälter. Uppvärmningen fortsätter under några tusen år tills 8 200 år sedan. Då sker en dramatisk förändring till det sämre.
I norra Kanada finns en enorm sötvattenssjö, som var instängd av ismassor. När dessa smälte, bröt Lake Agassiz igenom och mängder vatten, motsvarande många Amazonfloder, strömmade ut i Atlanten. Det kalla vattnet ändrade riktningen på golfströmmen och klimatet på norra halvklotet blev flera grader kallare, lika kallt som på lilla istiden under 1600-talet.
Men så för 7000 år sedan blev det varmare igen, mycket varmare än idag. Ädellövträden sprider sig i Skandinavien i det behagliga klimatet och tusen år senare börjar bönder komma hit från Svartahavsområdet.
Data om jordens klimathistoria visar att ca vart 100 000 år kommer en värmeperiod, som sammanfaller med jordaxelns förändrade lutning och solens uppvärmning av jorden (för 400 000 år sedan, 300 000, 230 000, 100 000).
Nu hävdar FN:s klimatpanel att denna rytm satts ur spel genom människans inverkan på klimatet, bla genom stora utsläpp av koldioxid. Det är möjligt. Men det kan också handla om jordens "naturliga" variationer. Vi får väl se. Men i vilket fall som helst, är det utsiktslös att vi radikalt ska kunna ändra jordens klimat, eftersom det definitivt inte bara handlar om koldioxid. Faktiskt gäller det hela den moderna människans sätt att leva i enorma urbana miljöer, globalismen, skövling av skogarna, på gränsen till vansinnig konsumtion, etc. Ska vi återgå till stenåldern?
Vi får lära oss att leva med klimatförändringarna. Och jag anser att det är djupt olyckligt att dessa klimatvarnare, politiker, journalister, vissa forskare, FN-panelen, etc sprider dessa undergångsstämningar, som gör att Greta Thunberg och ungdomar världen över blir desperata och får ångest. Fanatism har aldrig lett till något gott.
YTTERST HANDLAR DET KANSKE OM HUR VI MÄNNIKSOR OMSKAPAT JORDEN?
Den moderna människans livsstil, sätt att leva, den liberala, kapitalistiska ekonomin, flykten från den omoderna landsbygden, byggandet av enorma urbana miljöer, globalismen, skövling av skogarna, på gränsen till vansinnig konsumtion, etc.
Det är moraliskt förkastligt att slå i ungdomar att om vi slutar äta kött, flyga, köra bil mm kommer vi att fixa klimathotet. Kommer att ha ytterst marginell påverkan i den mån vi verkligen kommer att göra något av detta. Hur kommer ungdomen att reagera då de så småningom inser att det blivit förda bakom ljuset?
Det är typiskt massmedia att de fått upp ögonen för en person, Greta Thunberg, de kan identifiera som osannolik miljökämpa, en ung flicka med Aspergers syndrom - vilket kan förklara hennes engagemang - lyfts upp till hjälte i miljökampen (naturligtvis spelar hennes berömda mamma en roll i sammanhanget) Men flickebarnet är förd bakom ljuset och hon bidrar med populärpressens enorma uppmärksamhet att föra andra ungdomar bakom ljuset.

DESSA MAKFULLKOMLIGA SOSSAR
Jag minns då Hamnarbetarförbudet bildades 1972 i protest mot Transport. Allt sedan dess har Transport vägrat acceptera att Hamnarbetarförbundet ska få teckna eget kollektivavtal. Hamnförvaltningarna skulle nog gått med på det, men då får de istället det ännu större Transport emot sig. Men medlemmarna i Hamnarbetarförbundet har kämpat tappert i alla år. Nu är det åter tvingade ut i konflikt och det går inte att lösa eftersom tredje part Transport vill bestämma.
Sossarna känner sig hotade och nu ska de införa en ny lag, som förbjuder stridsåtgärder som den Hamnarbetarförbundet är inne i nu pga Transports maktmonopol. Detta är typiskt för de maktfullkomliga sossarna, att de ska ha full kontroll inom arbetslivet. Den kontrollen är nog den viktigaste förklaringen till att sossarna kunnat ha ett så stort inflytande i alla år även i politiken. Dock verkar den maktställningen sjunga sin svanesång och det märkt att sossarna blir allt mer desperata. Att skapa en sådan antifacklig lag om begränsad strejkrätt, som förbjuder strejker vid företag där det redan finns ett kollektivavtal , tyder på desperation i sosseledningen. Sossarna agerar här, som vilket antifackligt, reaktionärt högerparti som helst. Vi får hoppas att arbetarklassen inser detta och står mera solidariska med sina jämlikar än med en korrupt, maktgalen sosseledning med bossen Stefan Löfven i spetsen. Sannolikt sista gången det partiet har makten i detta land.

EU är roten till Nationalismen
Cecilia Malmström har inte förstått att det är EU:s utveckling som allt mer överstatlig organisation och EUROAS FÖRENTA STATER som är orsaken till den växande nationalismen. Därför tror hon att vi ska fortsätta på den vägen och ge medlemmarna mera av den medicin de ogillar.
Det är den moderna medelklassen, dagens globalister med hela världen som arbetsmarknad som vunnit och vinner på EU och Globalismen medan arbetarklassen förlorat. Den världsvana medelklassen förstår inte att deras privata intressen inte går ihop med massorna som inte hänger med och de bäddar för fortsatta och ännu värre konflikter i världen. Cecilia Malmströms idéer och argument är förödande för en framtid där vi försöker undvika allvarliga motsättningar i samhället och krig.

LÄGGER SIG I UNGERNS INRIKESPOLITIK
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll blandar sig i ungersk familjepolitik och menar att den påminner om nazismen. Men Strandhäll har öht inte med Ungerns inrikespolitik att göra och ska akta sig för att offentligt ge utryck åt interna sosseåsikter. De passar bäst för internt bruk bland de redan frälsta.
Men det har tydligen blivit kutym att den svenska regeringen genom sina ministrar blandar sig i andra länders inre angelägenheter. Nyligen var det den feministiske utrikesministern Margot Wallström som intervenerade i Venezuelas inrikespolitik och gav sitt stöd är kuppmakaren Juan Guaidó och påstod att Nicklas Maduro inte är demokratiskt vald SIC! Det där är ren lögn Wallström! Vill vi ha en utrikesminister som i subversivt syfte sprider lögner om andra länder? Sannolikt inte! Men i den här dagen är avståndet astronomiskt mellan vad folk flest tycker och politikerlirarna säger och gör.
Anledningen till att valdeltagandet vid presidentvalet i Venezuela bra var 46 procent berodde på att oppositionen bojkottade valet. Så Maduro fick ett stöd på 46! Det finns väl ingen svensk politiker som skulle få det!
Och nu har den storkäftade och storögda socialförsäkringsministern sett till att vi har en utrikespolitisk konflikt med Ungern. OM det vore någon strake med oppositionen i riksdagen skulle de anmäla både Wallström och Strandhäll för KU.

MELLANÖSTERNS PESTBÖLD
Kan en demokrati tillåta att dess säkerhetstjänst mördar motståndare i andra länder? Nej naturligtvis inte! Men Israels Mossad agerar som lönnmördare av ledande palestinier i och utanför Israel. Är det en demokrati som förtrycker en del av sin befolkning? Är det en demokrati som stjäl mark från palestinier? Är det en demokrati och rättsstat där vissa medborgare är fullständigt rättslösa och förnekas mänskliga rättigheter? Är det en demokrati som ockuperar stora landområden och behandlar dess invånare brutalt och hänsynslöst och förhindrar dem att röra sig fritt i sitt eget land? Är det en demokrati och rättsstat som struntar i FN-beslut och internationell rätt? Är det en demokrati som struntar i internationell rätt och angriper fredliga fraktfartyg som Ship to Gaza och dödar några av dess besättning? Nej naturligtvis inte! Beteckningen Skurkstat är mera passande. Vore det inte för västvärldens dåliga samvete för Förintelsen skulle denna skurkstat inte få existera på sina egna premisser. Men här i landet har vi Liberaler och Sverigedemokrater som hyllar denna skurkstat.
På Sverigedemokraternas hemsida kan vi läsa om deras inställning till skurkstaten och deras avståndstagande från erkännandet av Palestinierna. " Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom det förhastade beslutet att erkänna en Palestink stat. Det har inte skapat rätt förutsättningar för fred och det kan inte ses som representativt för Sverige...... Vi vill därför återkalla Sveriges erkännande av Palestina. Sverigedemokraterna vill också att Sveriges ambassad i Israel snarast flyttas till Jerusalem." Ett krav som åter framfördes i dagens utrikespolitiska debatt tillsammans med de ytterst Israelvänliga Liberalerna.
Det är främst Kent Ekeroth och Ted Ekeroth och deras samröre med World Zionist Organization Ekeroth och Jimmie Åkesson och deras likar gillar Avigdor Lieberman, som är en uttalad rasist som förespråkar etnisk rensning. Det förvånar inte att en sådan idiot som Kent Ekeroth hamnar där med sina hyllningar av det renrasiga Israel. Men jag trodde ju att Jimmie Åkesson hade lite mera vett i skallen. Tydligen inte! Därmed faller en skugga av omgivningens misstänksamhet mot dessa partier och vad deras bevekelsegrunder egentligen är för detta oförblommerade stöd och hyllande av Israel, denna pestböld i Mellanöstern. Men det kommer nog en dag då detta inte längre kommer att gå.

KAPPVÄNDARNA
Både V och SD har i sina partiprogram en allvarlig kritik av det överstatliga EU. De vill att Sverige ska lämna EU. Men nu har ledarna och opportunisterna Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson vänt kappan efter vinden. Opinionen för EU har ökat på senare tid och är nu 68 procent.
Men partier och ledare som vill ha trovärdighet tittar inte på opinionssiffror. De grundar sin uppfattning och politik på vad medlemmarna har beslutat och på analys, kunskap och politisk ideologi. De som sysslar med simpelt röstfiske förlorar trovärdighet och ännu mera om de inte följer demokratiskt fattade beslut i organisationen.
I denna fråga är Jonas Sjöstedt och ännu mer Jimmie Åkesson inte i takt med medlemmarna och väljarna. Det hedrar heller inte Jimmie Åkesson att försöka göra sig salongsfähig för att ligga bättre till hos m och kd.
Är man som vänsterpartist emot storfinansen och kapitalet, är det självklart att man vill att vi ska lämna denna kapitalistiska organisation som kallas Europeiska Unionen, men hellre kunde kallas Eurokapitalets union.
Är man SD och för nationalstaten, är det givet att man tycker vi ska lämna denna överstatliga organisation EU, detta superstatliga bålverk, som håller på att ta död på nationalkänslan hos folket. Om Jimmie Åkesson säger att han är nationalist, men vill att vi ska vara kvar i EU, det verklige hotet mot nationalismen, är han inte trovärdig på någon punkt. Antingen är han inte en nationalist längre (men opportunist) eller så sysslar han, som de flesta politiker, med simpelt röstfiske och vilseledande politikersnack.
Sannolikt kommer Åkesson och SD, med deras nya EU-vänliga politik, att inte komma i närheten av de röstsiffror man fick i riksdagsvalet. Åkesson spelar tom religiös för att gå hem hos de kristdemokratiska och gudfruktiga. Samma sak väntar troligen Sjöstedt och V med deras kongressvidriga EU-flört. Sjöstedt har ju också visat sig vara en ledare vänsterfolk inte kan lita på, då han medverkar till att vi fått en nyliberal sosseregering utan förtroenden i arbetarklassen. Svikaren Sjöstedt borde byta titel från partiledare till smilfink.

DÄRFÖR HAR JAG ALDRIG RÖSTAT PÅ EU
Grundläggande är att jag aldrig omfattat tanken med ett överstatligt EU. EU urholkar efterhand och i allt snabbare takt nationalstaterna, vilket jag ser som mycket negativt. Det har fått konsekvenser för sammanhållning inom dessa samhällen. Att mer ska överföras till någon ickeexisterande Europeisk kultur.
EU bygger på storfinansens intressen av rörligt kapital och arbetskraft. Den senare ska skyfflas runt med ekonomiska medel dit där den ger mest avkastning till kapitalisterna. Samtidigt låter kapitalet medlemsstaterna och deras skattebetalare stå för de sociala problemen och kostnaderna som uppstår i kölvattnet av socialt splittrade samhällen. Stor social rörlighet skapar samhällen som inte är sammanhållna och där gemenskapen har svårt att utvecklas. Sådana processer kräver nämligen en viss stabilitet och alltså motsatsen till den stora rörlighet som är EU:s signum. Det är bland annat insikten om detta - som är fundamentalt i sociologin - som gett kraft åt nya nationalistiska rörelser och kamp mot superstatsprojektet EU, som är en social katastrof. Den blir inte mindre av trycket från migranter som för med sig sina främmande kulturer och det reaktionära islam.
Många experter var överens om att det är olämpligt att införa en gemensam valuta för ett antal stater vars ekonomi är så olika. Det skulle inte komma att fungera och ändå genomdrev politikerna detta beslut och euron. Och vi har sett hur illa det fungerar!
När EU-medborgare röstar fram politiker till EU-parlamentet vet vi inte vad vi röstar på och de kan heller inte upplysa oss om det utan att ljuga. De vet nämligen inte själva vad det blir för politik som EU kommer att föra, efter myriader av manglingar och kompromisser i Bryssel.
Genom att vara med i EU betalar vi för en massa byråkrater i den monströsa EU- administrationen, där tjänstemännen, för att ha något att göra, ständigt hittar på nya regler att tvinga på medborgarna.
I den framtid som nu väntar kommer överstatligheten att drivas ännu längre tex inom socialpolitiken och försvarspolitik
Vi ser hur alienationen, anomin och ensamheten sprider sig i EU:s splittrade medlemsstater, där arbetskraften seglar runt i den gränslösa arbetsmarknaden. Sverige är bland de värsta vad gäller ensamhet och olyckliga människor. Här tar fyra personer tar livet av sig varje dag. Vi ligger på femte plats i Västeuropa i den deprimerande ligan av självmord, med 12,7 per 100 000 invånare. Larmen om risk för självmord har ökat med 30 procent de senaste åren. Vad bottnar denna ensamhet i och upplevelsen att livet är meningslöst i? Utan sammanhållning och social gemenskap fungerar inte heller demokratin, om man med demokrati menar något annat än parlamentarism. Att kalla EU ett demokrati projekt, som det politiska etablissemanget här gör, är inte bara vilseledande och okunnigt, det är demagogiskt och korkat. Därför röstar jag inte på detta missfoster!

OTIDSENLIG ORDNING
Det går åt massor med personal bara för att kontrollera passagerarna på bussar, pendeltåg och T-bana. Och ibland går det snett, mycket snett när vakter ska ingripa mot passagerare. Det är något fundamentalt fel i vakternas och ytterst transportföretagens hållning till passagerare. Själva detta idoga kontrollerande av passagerarna bygger i grunden på ett misstänkliggörande som är osunt. Om man dessutom anställer vakter som tycks sakna förmåga att se kontrollsituationen från passagerarnas sida, utan är helt fokuserade på kontrollen och inte på ett servicetänkande och vanligt, hyggligt mänskligt uppförande, är det inte konstigt att det blir fruktansvärt fel som nyligen i fallet med den gravida kvinnan, som hade ett litet barn med sig. Dessa vakteras agerande, som säkerligen skrämde både kvinnan och framförallt barnet, med den traumatiskt upplevelse för resten av livet, är förhoppningsvis straffbart. Och sådana idioter till yxor ska naturligtvis inte få fortsätta att vara vakter!
Men det finns också en bra sak att göra för att helt enkelt eliminera dessa misslyckade relationer på våra transportmedel, och samtidigt få något av de miljövinster som så hett eftersträvas idag. Inför nolltaxa på alla kollektiva kommunikationsmedel i städerna och angränsande kommuner!

HELA HAVET STORMAR
Major Björklund har visat sig vara en dålig kapten på den liberala skutan. Och i politikens osäkra farvatten har han varit en snedseglare. Han har tappat kompassen och kan inte läsa sjökortet. Dessutom har han varit dålig på att hålla samman besättningen till den enade kraft de bör vara för att föra skutan framåt med framgång.
Därför har kaptenen haft märkbart svårt att manövrera mellan politiska grynnor och skär. I höstas blev det hela havet stormar och Björklund kunde inte hålla rätt kurs, som var planerat före den sista färden. Det slutade med en rejäl smäll där Björklund och en del av besättningen stod på styrbord och hojtade och den andra med kaptenen på babord och skrek om orangea sjömärken, som de inte var överens om på vilken sida de skulle segla. Det slutade med att skutan rände upp på ett stort, lurigt men välkänt undervattens (s)kär. Skutan sprang läck och nu lämnar besättningen det sjuknande skeppet och först med detta var - mot sjöfolkets lagar - kapten Björklund. "Rädda sig den som kan!" ropar han till den som ännu står kvar villrådiga på däck.

USA som världspolis och imperialist
Trump agerar för att störta Maduro i Venezuela och han har lyckats får med sig elva EU-stater på detta. Sverige blev ett av de första EU-länder som föll in i denna inblandning i ett annat lands inrikespolitik. Sannolikt är detta första gången som en svensk regering agerar på detta oansvariga sätt. Att Trump agerar är inte förvånande. Han fortsätter bara en amerikansk tradition av intervention i andra länder för egna ekonomiska och geopolitiska intressen.
Trumps slagord om America First betyder inte att USA ska ge upp sin roll som världspolis eller som imperialist, vilken jagar olja och andra naturresurser över hela världen. USA:s enorma rikedomar beror bla på att USA har kunnat exploatera andra nationer världen över vad gäller naturresurser och billig arbetskraft. America First betyder fortfarande att exploatera rikedomar världen över för sina egna intressen. OCH att lägga sig i och intervenera i andra länders inrikespolitik.
Men USA:s geopolitiska intressen stannar inte vid detta. USA har på olika sätt försöket styra politiken i andra länder. Mest känt är nog då CIA låg bakom störtandet av Allende i Chile 1973. I Chile agerade man också på 1960-talet, Haiti på 1990-talet och Malta 1971 osv På Grenada gick USA in med trupper och störtade den sittande, socialistiska regeringen 1983. Liknande försök gjordes på Kuba då en USA-stödd rebellarmé på 1500 exilkubaner, stöttade av president Kennedy, gick iland vid Grisbukten 1961. Rebellerna hade rekryterats, tränats och utrustats av CIA. Vid anfallet fick de hjälp av bombplan från USA, ommålade så de skulle se ut som civila plan. Men attacken misslyckades kapitalt, 100 rebeller dödades och resterande 1400 togs tillfånga.
USA angrep Afghanistan av politiska skäl och Irak för att få fatt på deras olja. USA:s intervention i Afghanistan, Irak och Libyen saknar mandat från FN:s säkerhetsråd och strider mot internationell rätt. Men vem tror att USA bryr sig om det? President Trumps nya strategi för Afghanistan, innebär en kraftig upptrappning av stridsinsatserna och målet är att militärt besegra talibanerna, vilket förmodligen inte kommer att lyckas. Sveriges regering hävdar att svenska soldater, genom att de ingår i Nato-styrkan RSM, befinner sig i landet på inbjudan av Kabul och att detta är förenligt med folkrätten. Kabulregeringen saknar dock kontroll över stora delar av territoriet.
Vid kuppen i Ukraina gav CIA stöd till oppositionen och huliganer. Flera kända politiker bla John McCain, åkte till Ukraina och stöttade oppositionen mot den demokratiskt valde presidenten Viktor Janukovytj. USA agerade för att Ukraina skulle sluta vara allierad med Ryssland och lyckades med detta. I februari 2014 tvingades Janukovytj fly med fara för livet. Vid valet i Nicaragua 1990 spred USA rykten om att socialisterna var korrumperade och Daniel Ortega förlorade valet.
Långt tidigare i Iran såg USA, med CIA till att den demokratiskt valde premiärministern och ledare för Nationella fronten Mohammad Mosaddeq blev avsatt. Mosaddeq hade nationaliserat oljefyndigheterna och Storbritannien och USA kunde inte acceptera detta. CIA iscensatte en statskupp 1953, vilket ledde till att Mosaddeq ställdes inför en summarisk militärdomstol och dömds till döden, ett öde som också drabbade utrikesminister Hossein Fatemi. Medan Fatemi blev torterad och avrättad omvandlades Mossadeqs dom till husarrest, en husarrest som varade fram till hans död 1967. Mosaddeq begravdes under matsalen i sitt hus.
Kelly och Levin vid institutionen för politik och strategi vid Carnegie-Mellon University, har i en studie funnit att USA många gånger försökt påverka valet i andra länder. (Electoral interference by US 1945 - 2000)* Detta skedde hela 81 gånger mellan år 1946 och 2000. CIA-operationer körde framgångsrika presidentkampanjer på Filippinerna under 1950-talet. Kelly och Levin hävdar att USA påverkat valet i 45 nationer över hela världen under denna period. För vissa länder, som Italien och Japan, försökte USA att ingripa i fyra eller flera separata val.

Kelly och Levins uppgifter inkluderar inte militära kupor. Enligt Kellys och Levins forskning innefattar försök till politisk påverkan, att sprida missledande information eller propaganda, skapa kampanjmaterial för föredragna kandidater eller parter. USA har också tillhandahållit eller återkallat utländskt bistånd. Det kan handla om att offentliggöra information som hotar eller gynnar vissa kandidater. Ofta inkluderar det också att levererar stora summor pengar, vilket var fallet vid val i Japan, Libanon, Italien och andra länder. Men sett ur USA:s perspektiv är det OK att försöka få styr på världens politiska utveckling, eftersom man står för en överlägsen, demokratisk världspolicy, som alla bara ska vara glada att få del av.
Konflikten i Venezuela är ett resultat av att socialisterna lyft upp de fattiga massorna till en nivå över existensminimum. Det betyder naturligtvis att den stora medelklassen får det sämre och det kan de inte acceptera. Ända sedan Hugo Chavez och socialisterna genomförde dessa reformer har medelklassen bråkat och vid ett tillfälle var det på vippen att de genomförde en statskupp. Men det är ju bra att denna nyliberala sosseregering och dess utrikesminister tydligt visar korten och möjligen medverkar till att störta en socialistisk regering i ett annat land. Detta är verkligen ett bottenmärke för svensk utrikespolitik, men så är den numera feministisk.

TILLFÄLLET GÖR TJUVEN

Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiska talesperson, var skriven i ett fritidshus i Nora, där hon påstår bodde, samtidigt som familjen bodde i Stockholm och hennes post gick till bostaden i Sthlm. För dubbel bosättning fick hon bidrag av skattemedel med 50 000 kronor om året under åren 2014 - 2017.

Svantesson försöker nu snacka bort fusket genom att säga att fritidshuset var vinterbonat och därför kunde man bo där året om. Men det var inte det hon gjorde. Hon bodde i Stockholm men låtsades bo permanent i Nora och på det sättet tillskansade hon sig 150 000 kronor, samtidigt som hon hade en årslön på 1,3 miljoner kronor. I dagens samhälle där omoralen härskar, inte minst bland politiker, tycks det vara så att ju mer man har desto mer vill man ha.

Svantesson hävdar att hon bara följt reglerna. Men de regler som riksdagen har för dubbel bosättning gäller knappast om den sk dubbla bosättningen bara är imaginär.

Moderaterna, som inte ligger så bra till opinonsmässigt, har nu fått ännu ett girighetsproblem på halsen. Nyligen fick en annan moderat Erik Bengtzboe lämna riksdagen efter att har avslöjats med samma typ av fusk och bedrägeri. Men Elisabeth Svantesson är ett högdjur och partiet vill säkert gärna ha henne kvar. Frågan är dock om Moderaternas väljare vill det? Kan de ha förtroende för en ekonomiskpolitisk talesperson som har en rutten moral? Vilken trovärdighet ger det? 93 % i Expressens opinionsundersökning tycker inte det är acceptabelt att göra som Svantesson.

Dubbelmoralen blir exhra tydlig eftersom Svantesson (och hennes parti) driver linjen att man ska klämma åt bidragsfuskare. Att klämma åt de fattiga satar som lyckas snå åt sig lite extra socialbidrag går ju an i ett parti som framförallt är arbetsgivarnas och näringslivets parti. Men att sätta stopp för att högdjuren själva skor sig så gott det går, har vi inte sett något om hos Moderaterna. Tala om hycklare!

Det tycks vara för lätt att fuska till sig bidrag som riksdagsman och därför är det uppenbart att reglerna och kontrollen behöver skärpas. Det skulle nog också gynna riksdagsmännen, som då slipper hamna i frestelsen. Det ligger en del i det gamla talesättet att tillfället gör tjuven.

ETT SAMHÄLLE VI INTE KÄNNER IGEN

Dagens Europa befinner sig i kris, ekonomiskt, moralist och socialt. I krisens tecken passar EU-politiker på att centralisera och skapa överstatlighet utan att folken har något verkligt inflytande på detta. I Sverige finns inte ens ett parti för dem som anser att vi bör lämna det där byråkratiska monstret. Krisens dialektik uppvisar allt starkare spänningar i olika länder: å ena sidan starka högerkrafter på frammarsch och å den andra ytterligheten den totala värderelativismen eller socialnihilismen, där inget är vad det varit och allt ska vrängas ut och in och omstöpas. Unga människor slutar att tro på framtiden och lever i nuet. Förstagångsväljare med flera i Sverige tror inte längre på politiker - inte minst efter kalabaliken i höstens riksdag och januariöverenskommelsen. Intresset för onormalt sex och droger ökar markant, samtidigt som andra ägnar sin tid åt att berika sig. Girigheten och fusket sitter i högsätet. Den som inte snor åt sig vad man kan, betraktas som dum.

Minoriteternas indirekta diktatur?

Liberalister och HBTQ-rörelser har haft stora framgångar med att normalisera beteenden som vi för inte så länge sedan tyckte var perversa. Detta framställs som seger för tolerans och liberalism. Men det har samtidigt drivits så långt att rörelsen biter sig själv i rumpan. Nu får vi inte säga att vi ogilla bögar eller tycker det de sysslar med är äckligt. Samma gäller för andra minoriteter som ska skyddas i vårt samhälle. Vi får inte säga något negativt om negrer eller andra folkslag som lever under statens skyddande hand över minoriteter. Vi får inte säga att samkönade äktenskap är olämpliga för socialisationen av barn. Vi får inte säga att det är stora problem med migrationen eller att tex det i zigenarnas kultur historiskt ingår att stjäla. Den som vågar säga sådant blir kallad rasist och möjligen åtalad för hets mot folkgrupp. Men eftersom svenskar inte är en minoritet, kan man offentligt säga vad man vill om detta folk. Kan detta upplevas som en slags minoriteternas diktatur?

Krav på det politiskt korrekta

En reflex av att den moraliska kompassen snurrar runt är bråket kring symboler, bilder och historiska gestalter. Vi har seriefiguren Tintin som historierevisionisterna i Sverige vill rensa ut från våra bibliotek. Tintin i Afrika är tabu. Andra ville inte visa den tecknade filmen "Liten skär och alla brokiga", där "lilla hjärtat", en liten svart flicka, anses rasistiskt framställd. Det går nu inte att sälja "Kinapuffar" och "Negerbullar". Och författaren Astrid Lindgren beskylls för att ha varit rasistisk i Pippi Långstrump. Historierevisionism känner vi till från diktaturer. Vi har återinfört raserna och de som är kritiska till invandringspolitiken kallas rasister. Här har vi några delvis statligt finansierade aktörer i Expo, som ihärdigt drivit denna propaganda (som de kallar vetenskap) och Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Dessa vänsterpropagandister sysslar systematiskt med rasistifiering av invandrarkritiska personer och går till storms mot vad de ser som intolerans. Men hur toleranta är de själva?!

Är alla kulturer lika värda?

Föreställningen om alla kulturers lika värde är en schablon som används av mångkulturalister för att tabubelägga tex kritiken av den islamska kulturen. Men från ett humanistiskt perspektiv är det uppenbart att en kultur som föreskriver könsstympning och stympning (tex avhuggning av händer) som straff och förtryck av kvinnor, inte har lika värde som den kristna kulturen. Fobi är numera en åkomma som blivit ett politiskt begrepp i syfte att undergräva trovärdigheten hos motståndaren. Den fobisjuke kan ju inte tas på fullt allvar. Kritik av islam och islamister kallas islamofobi och kritik av homosexualitet kallar homofobi. Rena snurren!

Dysfunktionella lokalsamhällen

I mångkulturalisternas idealistiska värld ska allt helst flyta samman i den mångkulturella soppan, där ingen kultur är mera värd än någon annan. Men i vissa berömda sk förorter är det just invandringen och blandningen som skapar dysfunktionella sociala förhållanden. Invandrare kan ha med sig erfarenheter av våld och krig och de drabbas av arbetslöshet och utanförskap. Samtidigt är det denna blandning av olika slags människor som skapar fragmenterade lokalsamhällen. Invandrare i sig är nog inte mera brottsliga än andra, men deras situation och miljön i invandrargettona leder ibland till mycket oro, våld och kriminalitet. I klassisk sociologi är uppfattningen att stora flyttningsströmmar, social rörlighet och blandning av människor med olika kulturer, skapar splittrade samhällen och sociala konflikter (se tex Emile Durkheim och C Wright Mills!) Ur detta perspektiv är EU en social katastrof.

Är massinvandringen ett hot?

Det förekommer, enligt mångkulturalisterna, ingen massinvandring. Vad som är massinvandring är en bedömningsfråga, men när det kommer flera hundra tusen migranter och kommunerna och myndigheterna varnar att de inte klarar mottagandet, kan vi säkert tala om massinvandring. Om invandringen hotar eller berikar den svenska kulturen, är en värderingsfråga. Men vi kan knappast hävda att den ytterst reaktionära islam berikar vår kultur. Det ligger närmare till hands att se detta som ett allvarligt hot mot den europeiska kultur som växte fram i upplysningens ljus.

Med migranterna har hederskulturen åter kommit till Sverige. Män som mördar kvinnor finns i alla kulturer och samhällen. Så är det, men männens syn på kvinnor spelar roll och män från den islamska kulturen tycks ibland missuppfatta svenska, moderna kvinnor. Och när vi kommer till balkongflickorna kommer en medeltida hederskultur in i bilden, något vi inte är vanda vid och inte vill acceptera.

Är massinvandringen en vinst för samhället?

Att räkna ut vad invandringen kostar är ett kapitel för sig. Det handlar om vad man ska ta med i beräkningarna. Det finns en rad kostnader för mottagande, utredningar etc. Regeringen beräknar kostnaden till 45-60 miljarder per år. Docent Jan Tullberg kommer fram till att konstranden är 600 miljarder per år. Ett stort problem är att det i genomsnitt tar sju år innan en invandrare kommer i arbete och kan försörja sig själv. En del kommer aldrig i arbete och måste bli försörjda, utan att de tidigare eller deras familjer har bidragit alls till den svenska ekonomin. På Herrgården i Rosengård i Malmö, kan tex bara ca tio procent försörja sig själva.

Varför dessa migrationsströmmar?

I alla tider har människor flyttat på sig för att söka bättre livsvillkor. Konflikter, oroligheter, hot och krig liksom klimatförändringar och svältkatastrofer har också satt folk i rörelse. Historien är full av massvandringar och flykt. I vår nya sköna värld finns också flera grunder för människors rörlighet och förflyttningar i världen, som leder till emigration och immigration. De främsta anledningarna nu är: globalisering, den skeva ekonomiska utvecklingen i världen, etniska, kulturella och religiösa motsättningar, geopolitiska konflikter och krig. Informationssamhällets utbredning och ny teknik, nya och spridda föreställningar om det goda livet, lockande välfärdsstater i västvärlden, förenklade och relativt billiga transportsystem som sprids över världen, gör det enklare att förflytta sig. Uppfattningar om en åldrande befolkning i väst och därmed behov av att fylla på med nya, unga immigranter skapar förhoppningar.

Ny teknik för kommunikation

I dagens värld med ny informationsteknik sprids kunskap om förhållanden i olika delar av världen snabbt och enkelt. Därmed får människor på olika håll vetskap om tex ojämlika förhållanden och livsvillkor och kan jämföra med sina egna. Många hävdar att den skeva ekonomiska utvecklingen och förutsättningarna i världen beror på kolonialism, imperialism och utsugning av underkuvade folk. På sitt sätt är det sant, men vissa folk och nationer har sedan lyckats bryta sig ur denna kniptång och utvecklat sina samhällen till moderna, välorganiserade länder. Jag tänker på Sydkorea, Indien och Latinamerika, medan tex många afrikanska nationer och folk inte lyckats få ordning på sina ekonomier, trots frigörelse från kolonialmakter och utvecklingsbistånd. Det finns förstås flera orsaker till detta, men främst kanske det är interna motsättningar och konflikter, liksom korruption och krig.

Fler följer med strömmen

Det finns också en kumulativ effekt av den tilltagande rörligheten. Ju fler personer som lämnar tex Afrika, desto fler är det som sprider information om andra samhällen och möjligheter och genom sitt exempel väcker de idéer och uppmuntrar andra "där hemma" att söka lyckan tex i Europa och USA. Hos emigranterna tycks finnas en föreställning om att i EU och USA råder välstånd och välfärd, ja tom att man där ibland kan bli försörjd utan att behöva arbeta.

Oroligheter, konflikter och krig på många håll i världen skapar flyktingströmmar och människor söker sig till lugnare och säkrare områden och länder. Dessa konflikter grundar sig i geopolitiska motsättningar och konkurrens, kamp om jordens tillgångar, makt och herravälde, etniska och religiösa konflikter. I vår tid är det många sådana konflikter i världen; USA:s angrepp på Irak och Afghanistan, den tumultartade utvecklingen av den sk arabiska våren, inbördeskriget i Syrien och Irak, IS, det permanenta kriget mellan Israel och palestinier, islamistiska terrorgrupper i Somalia, Nigeria, Mali, mfl. Den pågående, ortodoxa islamiseringen i arabvärlden och religiös, islamistisk terror i Iran skapar hårda motsättningar och flyktingströmmar. I förlängningen av viljan och behovet att komma till väst, har det vuxit fram en kriminell undervegetation av skrupulösa människosmugglare, som tjänar stora pengar på "människohandel".

Behöver vi invandrarna?

I vårt land matas vi med information från det politiska etablissemanget om behovet av ökad invandring för att kunna klara bemanningen inom vård och omsorg trots stor ungdomsarbetslöshet i landet. Dessutom är vi med i EU som kräver öppna gränser för alla slags människor från EU. Eftersom Sverige betraktas som välfärdssamhällets pärla på toppen av Europa, är det naturligtvis ett lockande mål för alla slags lycksökare. Till detta kommer humanistiska argument från religiösa ledare och filantroper inom alla samhällsklasser, att vi bör och har råd att ta emot många flyktingar och invandrare, som söker sig till vårt land. Det finns också företagare och andra som drar nytta av billig, oorganiserad utländsk arbetskraft, liksom politiker som argumenterar för ökad konkurrens, som de tror leder till lägre priser. Alla dessa är positiva till ökad invandring och lobbar för att våra gränser ska vara öppna för fri invandring av arbetskraft. Det finns också politiska idealister, tex i Miljöpartiet och Centern, som av ideologiska skäl vill se en fri rörlighet för alla människor i världen och invandring.

De flesta massmedier propagerar för ökad rörlighet och invandring och det är numera politisk korrekt att ha dessa åsikter. Omvänt, är man kritisk till massinvandringen blir man snabbt stämplad av PK-etablissemanget som främlingsfientlig och rasist - och det får ofta negativa konsekvenser för de utpekade. Allt detta och mer därtill bidrar till massinvandringen i Sverige, som uppgår till flera hundra tusen människor.

Är islam en fredlig religion?

Islams försvarare säger ofta att detta är en mycket tolerant religion. Men om vi kritiserar islam slår de kanske ihjäl oss. Al Qaida och Islamska Staten har gott stöd i den heliga skriften Koranen för detta - trots vad islamkramarna här i landet brukar säga. Här några exempel:

Vad ska en rättroende muslim göra med de ogudaktiga och otrogna? Jo: "Döda dem varhelst I påträffar dem och driv dem ut från varje plats..........så döda dem! Sådan är de otrognas lön."(Andra Suran §187). "Dem som förnekar våra tecken, skola vi förvisso steka i eld..... "(Fjärde Suran § 59). "När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!......."(Fyrtiosjunde Suran § 4).

För den som vill ha fler exempel kan läsa: Fjärde Suran § 91 och Åttonde Suran § 7. De imamer, islamologer med flera som hävdar att Islam är en fredlig religion, har antingen inte läst hela Koranen eller så ljuger de. Det senare är det mest sannolika. Vi behöver bara studera islams historia för att se vad denna religion innebär! Få religiösa skrifter är så hatiska, aggressiva och blodtörstiga vad gäller synen på alla som inte bekänner sig till den islamska tron. Islam utvecklades som en krigsreligion, en ideologi som rättfärdigade muslimernas erövringar från 600-talet och framåt. Och idag ser vi hur al Qaida och IS rättfärdigar sitt barbari med denna religion.

I strid med vår kultur

Att stryka dessa blodtörstiga fundamentalister medhårs - som en del humanister, vänstermänniskor och en del kristna fromhetsivrare vill, är helt galet. Fundamentalisternas, salafisternas och wahhabisternas åsikter står i strid med vår kultur och värderingar. Dessa går tillbaka på reformationen, upplysningstiden och utvecklingen av det humanistiska arvet. Inte vill vi väl vrida klockan tillbaka för att acceptera en i verkligen mening reaktionär utveckling i våra samhällen?! Det vore att acceptera de ortodoxa muslimernas reaktion mot den moderna, europeiska livsstilen och vår samhällsordning. Är detta ett pris vi är beredda att betala när vi nu släpper in miljontals av dem i Europa?! Skulle inte tro det.

I och med IS och deras lockelse på vissa rotlösa, missanpassade och inte sällan kriminella muslimer, har vi hamnat i ett hotscenario. Även om kalifatet nu störtats har vi IS-anhängare som spritts över världen och kan slå till med förödelse och död. En del av dessa har fått i uppdrag att fortsätta muslimernas heliga krig mot de otrogna - läs kristna, judar, sekulära, ja alla som inte är muslim.

Högervåg reaktion på EU:s överstatlighet och liberalismen

EU har från att vara en tullunion gått allt längre till ett Europas förenta stater. Där beslutas allt mer av politiken i Bryssel av politiker som driver sin egen unionsagenda och inte representerar folken i nationerna. Likriktningen hotar nationernas särart och kultur och upplevs av många medborgare som främmande toppstyrning. Motståndet mot överstatligheten visar sig i nationalistiska partibildningar som SD i Sverige, Nationella Fronten i Frankrike, VOX i Spanien, Vlaams Blok (Vlaams Belang) i Belgien, Dansk Folkeparti, Gyllene gryning i Grekland, Jobbik i Ungern, Frihetspartiet i Österrike, Alternativ för Tyskland, UKIP i England, mfl.

Det islamska hotet

Många av Europas medborgare har fått mer än nog av islamisternas hot och krav. Vi har tagit emot miljoner muslimer (20 miljoner i Västeuropa, 23 miljoner i Ryssland och en halv miljon i Sverige) och de kommer att bli fler, genom de lämmeltåg av migranter som nu kommer hit, där unga män är en absolut majoritet. Fortsätter utvecklingen kan muslimerna vara i majoritet 2050.

Vi är inte intresserade av att de utvecklar sina muslimska parallellsamhällen (med egna förskolor, skolor, arbetsplatser, infrastruktur, ordningsmakt, "domare" och rättskipning enl. sharialagar, mm). De muslimer som vill ha denna ordning bör återvända till sina egna länder och kulturer. Den svenska regeringen har vaknat sent inför detta hot. Men bättre sent än aldrig och man har svenska folket med sig på linjen att inte släppa in fler muslimer än vi redan tagit emot. Redan detta är allt för mycket och vi står inför stora utmaningar och problem!

Våra politiker vill sällan stöta sig med muslimer och därför blir islam en tolkningsfråga. Inte sällan blir man hänvisad till gamla testamentet, som också har liknande bloddrypande passager. Men faktum är att de flesta kristna inte bryr sig om gamla testamentet, eftersom vi haft en reformation. Det är nya testamentet som gäller. Ytterligare ganska typiskt är att avfärda kritikern med att han eller hon är islamofobisk. Detta är ju ett begrepp som hämtats från engelskan för att underminera kritikernas ställning, som lite sjuklig.

Hos Per Ahlmark får Lundaprofessorn Jan Hjärpe sina fiskar varma. "På hösten 1989 trädde han (Jan Hjärpe) fram i Stockholms tingsrätt som "expert" för att försvara Radio Islam. Den grövsta pronazistiska och antisemitiska radiostationen i Europa efter andra världskriget försökte Hjärpe fria från alla misstankar om hets mot folkgrupp."" Jag satt i rättssalen under hela vittnesmålet och minns den dagen som en av de mest motbjudande i mitt liv."" Läser nu en bok av samme Hjärpe: "Araber och arabism".". Hjärpes tes om arabvärlden: "Guldåldern är nu. Vi är mitt i den."

Islam tar allt större plats i våra samhällen. I Botkyrka utanför Stockholm har vi fått böneutrop från moskén liksom i Karlskrona och Växjö. Eftersom kyrkklockorna i Sverige tillåts ringa, kommer vi snart att få böneutrop från moskéer runt om i landet - på sikt kanske fem gånger om dagen. Tusentals somalier, med föga förutsättningar att integreras i Sverige, är på väg hit, eftersom den svenska lagstiftningen numera tillåter återförening av familjer, utan krav på att de kan försörja sig. Och migrationsministern vill gärna ha hit utländsk arbetskraft för att, som de säger, klara vård och omsorg - trots att arbetslösheten är åtta procent. År 2015 tog Sverige emot fler flyktingar och invandrare än alla tidigare år sedan andra världskriget och flest i EU i förhållande till folkmängden.

Arabvärlden skulle vara stenåldern utan oljan

Jo, säger författarna till The Arab Human Development Report 2002, den präglas av utbredd analfabetism, försämring av undervisningen, nedskärning av både vetenskaplig forskning och teknisk utveckling, en bedrövlig produktionsbas och usel konkurrenskraft, otyglad fattigdom och stegrad arbetslöshet. " " Boken belyser systematiskt hur bristen på politisk frihet gör arabvärlden mer efterbliven än kanske någon annan region i världen." "65 miljoner vuxna araber kan varken läsa eller skriva; två tredjedelar av dem är kvinnor. 10 miljoner barn mellan 6 och 16 år saknar skolundervisning, siffran ökar för varje år." " Den svenske islamologen, som försvarade Radio Islam, jublar över arabvärldens pluralism och globalisering." Enligt Ahlmark är Hjärpe, så professor han är, en charlatan som, "likt höstdagen i Stockholms tingsrätt för tretton år sedan, missbrukar sin professorstitel för att dölja eller urskulda hatfyllda extremister." (DN 2002) Här har vi enligt min mening islamologen Hjärpe i ett nötskal: muslimer är bara missförstådda och kritikerna är islamofober och kontrajihadistiska.

Hur ska islam tolkas?

Islamofobiska och kontrajihadistiska debattörer ser" islam på ett kontextlöst sätt tolkats fram ur en handfull utvalda koranverser och hadithtraditioner (berättelser om vad profeten Muhammad gjort och sagt), samt några historiska termer och specifika situationer som anses vara allmängiltiga."säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap och doktorand Simon Sorgenfrei

"Enligt den kontrajihadistsika exegesen är islam en till sin kärna krigisk religion, i direkt motsättning till "väst" och "västerländska värderingar". Det är också karaktäristiskt för den islamkritiska diskursen att islam framställs som ett handlande subjekt och en enhetlig ideologi som determinerar muslimers tankar och beteende."

"Muslimer anses bedriva en form av demografisk krigföring genom att föda många barn. Muslimer vill inte integrera sig i det svenska samhället, menar man, utan är här för att "islamisera" genom att bygga moskéer, ställa krav på särlagstiftning och slutligen påtvinga Sverige sharialagar genom ett lömskt bruk av yttrande- och religionsfrihetslagstiftning."

"Det är lätt att hitta exempel där islam har tolkas på ett sådant sätt att religionen har legitimerat terrordåd, erövring och patriarkala strukturer. Dessa tolkningsprinciper är dock varken unika för muslimer eller delade av alla människor som bekänner sig till religionen islam. För religionsvetare är det en central uppgift att problematisera förenklade föreställningar om religion och religiositet i samhället. Den kontrajihadistiska framställningen av islam är ett skolboksexempel på en essentialistisk, förenklad och oproblematiserad framställning." säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

och Simon Sorgenfrei, doktorand i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Det är riktigt att Koranen innehåller både det ena och det andra. Men man kan inte som muslim säga att man bara tror på de mera fredliga delarna. Koranen är Guds ord, odelat och helt. Islam är en religion som utvecklats just som en religion för krigare, som ska ta över världen. Det finns många muslimer som arbetar för detta och från Saudiarabien ges enorma bidrag till att bygga moskéer i Europa och världen. Syftet är att sprida salafismen och wahhabismen, de mest ortodoxa tolkningarna av islam. Andra sidor av islams praktik är hederskulturen och förtrycket av kvinnan. Larsson och Sorgenfreis teoretiska spetsfundigheter faller platt till marken, om vi håller oss till islams praktik.

Har den historiska religionsfriheten spelat ut sin roll?

I religionsfrihetens namn ska vi inte kritisera religioner och religiösa dogmer. I den allmänna toleransens tecken ska vi inte heller kritisera människors livsstil. Allt är tillåtet och inget är bättre än något annat i den nya sköna värderelativismens värld. Att de som varit otrogna stenas, kriminella får en hand avhuggen, kvinnor inte visa sig som kvinnor i offentliga miljöer utan som klädpaket, religionskritiker drabbas av en fatwa med dödshot, kvinnor vägras utbildning, mm är besvärande omständigheter som en konsekvens av islam, detta sopar de politiskt korrekta under mattan. De klumpar ihop religion med ras, kultur och livsstil och kritik av islam och islamister kallas för rasism. Genom att hänvisa till religionsfrihet, rastabu och kulturers likvärdighet, ställs kollektivets och gruppens värden och rättigheter före individens. Dessa mångkulturalister har lämnat både upplysningens ideal och humanismen bakom sig.

Tillsammans med flumvänstern tror de - eller vill- att man genom att stämpla ut all kritik mot islam, kan motverka diskriminering av muslimer. Det är en gammal metod, som makthavare brukar använda, att exkludera kritikerna genom att utdefiniera dem och därmed tro att man blir av med kritiken. Ofta är det just tvärtom. Lägger man locket på för kritiken bubblar och kokar det därunder och i värsta fall exploderar det så småningom, med allvarliga sociala konsekvenser. Det är mera produktivt för diskussionen om brukarna av begreppet islamofobi istället använder begrepp som bättre beskriver verkligheten (tex islamkritiker) och inte försöker stämpla islams kritiker som otillräkneliga. Dessa försök genomskådas av andra människor och användandet blir väl mera en symbol för det politiskt korrekta i den egna gruppen eller kadern. Hos islamkritiker går det inte hem och inte heller hos andra som kan tänka självständigt.

Slutligen, hur kommer det sig att islams vänner har så lite att säga om allt det våld mot civila som sker i islams namn av talibaner, jihadister, al Qaida, IS mfl islamister? Just när jag skriver detta, rapporterar radion om en våldsvåg med självmordsbombare mot kristna i Sri Lanka, där många dödats och skadats. IS säger att det är deras verk. Inte heller har islamkramarna mycket att säga om det tysta vardagsvåld som drabbar muslimska tjejer som tvingas använda huvudduk och heltäckande kläder i sommarvärmen eller inte tillåts dansa, lyssna på musik och ha kul. Här är de politisk korrekta hörbart tysta.

HBTQ-rörelsen har lyckats förvrida förnuftet hos många

Starka krafter arbetar metodiskt på att upphäva könsroller och genus och som yra höns ersätta han och hon med det relativistiska "hen". Miljöpartiet, ett snyftigt socialkramarparti, liksom Vänsterpartiet, som numera utmärker sig genom att ställa HBTQ-frågorna främst tillsammans med omsorgen om illegala papperslösa, vilka snikit sig in, faller in i denna moderna skara av politiskt korrekta.

Inom massmedievärlden (inte minst i Sveriges Television, SVT) är journalister och kultursnubbar så fascinerade av uppseendeväckande sexualitet, att vi ständigt matas med nya reportage och program kring den nya könsneutrala sexualiteten, HBTQ-temat och böglobbyn. Det är ett välkänt fenomen att i ett samhälle på dekis är många besatta av verklighetsflykt, berusning och sexualitet. Ett tydligt tecken på detta är dagens upptagenhet av homosexualiteten. Vad gott har detta att bidra med till ett samhälle?

När man på skolor i Malmö visade en film om homosexuella och mötte motstånd från en grupp 14-åriga elever, som tyckte det var äckligt med homosexuella, blev lärare chockade och uttryckte: "har vi inte kommit längre!" dvs kommit längre i nermonteringen av ett moraliskt anständigt samhälle. På en skola i Sorunda norr om Nynäshamn fick en elev inte godkänt i biologi då hon på lektionen sagt "det är onormalt att vara homosexuell". Det visar att i det här landet - där politiskt korrekta gärna skryter med åsikts- och yttrandefrihet - får vi inte längre ha en kritisk inställning till homosexualitet eftersom homo- och böglobbyn haft stora framgångar med att förvrida synen hos det politiska etablissemanget. Där har man köpt föreställningen att homosexualitet är något medfött och därför ska räknas till mänskliga rättigheter.

Men homosexualitet är delvis ett inlärt beteende, vilket tom börjar erkännas av homolobbyn (då man vunnit kampen om politikeropinionen) och lesbiska feminister har gett ut en handledning i konsten att bli lesbisk (En liten handbok i konsten att bli lesbisk av Matilda Tudor och Mian Lodalen). Homomaffian (liksom kulturrelativisterna) har med framgång drivit tesen om allas lika värde. Men detta är en vilseledande trossats. Verkligheten visar att alla människor inte har lika värde, annars skulle man inte avrätta mördare eller lägga ner enorm energi för att jaga pedofiler.

Kampen om sexualiteten

I stora delar av Europa pågår sedan några årtionden en moraliskt och juridisk strid kring människors sexualitet. Kampen förs på flera fronter och plan: inom de kristna samfunden och kyrkan, bland politiska församlingar, i samhällsdebatten i medierna, inom föreningslivet och sporten, i familjen, mm. Striden gäller huvudsakligen hur vi alla i samhället ska förhålla oss till homosexualiteten. Detta är sexuella relationer och beteenden som är tabu och fördöms i världens flesta samhällen och har gjort så i årtusenden. Men i Sverige är det en mänsklig rättighet som inte får ifrågasättas.

I den islamska tron ser man mycket allvarligt på denna (dessa) typ av sexualitet. I Koranen säger tex profeten Lut: "Måste ni, ensamma i hela skapelsen, söka er till ert eget manliga kön och förbigå dem som er Herre har skapat till hustrur åt er? Ja, I ären brottsliga människor" (Koranen 26:165-166). Straffet för dessa gärningar är: hundra piskrapp för den aldrig gifta mannen och stening till döds för den gifta mannen, enligt sharia-lagen.

Också i de flesta kristna församlingar uppfattas homosexualitet som syndigt beteende, eftersom det på flera ställen i bibeln fördöms mycket starkt (Första Moseboken 19:1-29, Romarbrevet 1:24-27, Första Korinthierbrevet 6:9f. och Första Timotheosbrevet 1:10). I Paulus brev till de kristna i Rom säger han: "Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse"........." De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden." Vi ser här en beskrivning av att de homosexuella har förlorat den moraliska kunskapen om hur man och kvinna bör förhålla sig till varann när det gäller sexualiteten, därför drabbas de också av fördömanden.

Frågan eller problematiken kring homosexuella relationer sätts på sin spets då de homosexuella vill formalisera sina relationer genom partnerskap och äktenskap. Efter idogt och långvarigt arbete med lobbying, opinionsbildning, manifestationer, pridefestivaler, mm, har hbtq-folket och deras svans haft stora framgångar för sin sak. Danmark var först med att lagfästa partnerskap mellan personer av samma kön år 1989. I Sverige infördes det 1995 och sedan 2009 är äktenskapslagen könsneutral. Samma år fick samkönade par gifta sig i Svenska kyrkan.

Sedan Finland införde samma rättigheter är samkönade äktenskap möjliga i hela norden. I Västeuropa, med undantag av England, är detta också tillåtet. I Östeuropa har hbtq-folket inte varit lika framgångsrika. I Ryssland är det olagligt att propagera för homosex och i Polen, Serbien, Lettland och Litauen har äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna skrivits in i grundlagen. Bakgrunden är att man där oroar sig över följderna av utvecklingen inom Västeuropa, som dominerar EU.

Hur kommer det sig då att hbtq-folket lyckats undergräva den kristna läran och en moral som varit förhärskande tex i Sverige allt sedan kristnandet (och kanske tidigare)? Jag tror att sekulariseringen i Sverige och Västeuropa spelat en viktig roll. Folk läser inte längre bibeln, går knappt i kyrkan, lyssnar mindre på konservativa auktoriteter och utvecklar sin moraluppfattning i andra, framförallt urbana gruppkonstellationer i den urbana medelklassen.

Konstnärer, de urbana intellektuella, journalister och medierna har efterhand intagit en allt mer tolerant hållning till homosexualitet och detta har starkt påverkat opinionsbildningen. Den starka urbaniseringen efter andra världskriget har lett till att den informella sociala kontrollen urvattnats och därmed öppnat för annorlunda livsstilar. Välfärdsstaten och god ekonomi har också gjort detta möjligt för efterkrigstidens generationer. Vi kan hålla i minnet att moralregler och synen på livshållning ofta har en ekonomisk bakgrund. När det gäller kyrkan, så spelar det stor roll att den yttersta makten ligger hos kyrkorådet, som består av representanter för de politiska partierna. Dessa för med sig tankegods från aktuella tankeströmningar och har mot många troendes vilja tvingat igenom en tolerant och positiv syn på homosexualitet. Så långt att kyrkan nu tom är beredd att viga personer av samma kön.

Frågan är hur mycket dessa politiker bryr sig om vad som står i bibeln, som de kanske inte ens har läst? Samtidigt har kyrkan haft kollaboratörer inom sina väggar. Den mest framträdande av dessa var ärkebiskop Karl Gustav Hammar, som genom sin positiva syn på homosexualitet förlöste kyrkan i denna fråga. År 1999 fick Hammar RFSL:s guldarmband för sina insatser. Hammars syster Anna Karin Hammar, som är lesbisk, var själv ärkebiskopskandidat 2006 och hamnade på fjärde plats i omröstningen. Eva Brunne är världens första öppet lesbiska biskop och nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén har följt i Hammars fotspår . Något som uppmärksammats mer utomlands än här hemma. Tex är den anglikanska kyrkan mycket skeptisk till utvecklingen i den nordiska kyrkorna och runt om i världen är kritiken mycket hårdare, där man anser att de nordiska kyrkorna avvikit från den rätta kristna läran.

En grundläggande förklaring tror jag ligger i att hbtq-folket lyckats sälja in att detta handlar om alla människors lika värde och att sexuella avvikare ska ha samma värde som alla andra. Detta med lika värde spökar på många sätt i dagens samhällsdebatt, samtidigt vet vi alla att detta är en social konstruktion och människans värde är relativt, beroende på det sociala sammanhanget, social status och nytta för medmänniskorna. Det hbtq-folket och dess politiska svans sysslar med är ideologi och propaganda, som inte har någon fast grund i verkligheten hos de breda massorna.

Moralens vindflöjel

Det är lärorikt att se hur moraluppfattningen svänger med tidsandan. På 1960 och 70-talen ville vi inte ha med böglobbyn i förstamajdemonstrationerna, men nu är vänstern de främsta tillskyndarna av homosexualiteten, eftersom de inte längre är arbetarklassens partier utan den småborgerliga, intellektuella, urbana medelklassens, vars liv går ut på uppmärksamhetsväckande livsstil. När jag träffar människor med genuin förankring i traditionell svensk kultur, får man höra sanningens ord om Pride och andra spektakel. Om det inte vore för att journalistkåren till stor del består av sympatisörer till miljöpartiet och vänstern, skulle de homosexuellas spektakel inte få särskilt stor uppmärksamhet eftersom det ytterst är ett marginellt storstadsfenomen. Men majoritetssamhället vågar inte säga sin mening, för då får de på skallen av medieeliten, som också genom censur ser till att kritiska åsikter om homosexualiteten inte kommer fram. Genom politikeretablissemangets förräderi mot grundläggande svensk moraluppfattning, har de tom lagen på sin sida. I det här landet har man nu gjort sexuella avvikare till en folkgrupp (sic!) och att kritisera dem kan bli betraktat som hets mot folkgrupp och bestraffas. Se här åter ett exempel på hur det här landet styrs av en elit utan förankring i det allmänna rättsmedvetandet!

På sommaren begåvas Stockholm med Pride-festivalens alla spektakel, där paraden väl räknas till det främsta. Där deltar gärna välmenande representanter för politikeretablissemanget för de tror att det hela handlar om alla människors lika värde och att sexuella avvikare ska vara jämställda med andra i samhället. Men detta är en sammanblandning av begreppen. Sexuella avvikare har som människor samma värde som alla andra, men deras beteende har i årtusenden betraktats med fördömanden och avsky. Men i dagens Sverige är alla sexuella pervationer tillåtna och de homosexuella ska tom vara stolta för sitt beteende och vandel. Så långt har det gått i moraliskt förfall i detta land.

I EU och USA är samhället på väg att utvecklas till ett moras av avvikande moral och beteende i förhållande till den kristna läran och årtusenden av moraluppfattning bland vanligt folk (se till exempel Tredje Moseboken kapitel 20 om "Helighetslagar" och Pauls brev till de kristna i Rom kapitel 1)*. Det finns naturligtvis en viktig orsak till att både kristna och muslimer i årtusenden fördömt homosexualitet. Denna moralregel har haft funktionen att upprätthålla en slags balans i relationen mellan könen. Och orsakerna till det moraliska förfall vi nu ser i den kristna världen, är flykten från kristen tro och en hejdlös, liberal individualism i västvärlden, där allt ska var möjligt i en anarkistisk uppfattning om frihet.

Det relativa människovärdet

I den politiska debatten, retoriken och propagandan är det numera vanligt att motståndarlägret anklagar kommunister, nationalister, populister mfl för att inte erkänna alla människors lika värde, vilket anses vara fullständigt förkastligt. Ja, nästan det värsta man kan bli anklagad för, inte sällan med anspelningar på fascism och nazism.

Uppfattningen om alla människors lika värde knyts till ett antal källor, bla FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna(1948), där det i artikel 1 heter i svensk översättning: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter....." Men som flera har påpekat är "lika i värde" inte en korrekt översättning av den engelska texten där det står: "All human beings are born free and equal in dignity and rights." Dignity betyder värdighet, upphöjd, göra värdig, förläna värdighet åt och är alltså inte detsamma som värde. En mera korrekt översättning borde vara: alla människor är födda fria och jämlika vad gäller värdighet och rättigheter.

Men det finns mer problem med FN-deklarationen, som ofta utelämnas. Formuleringen ser ut som ett konstaterande att människor är födda fria och har samma värdighet och rättigheter. Dock är det i själva verket inte ett "är" utan ett "bör" trots formuleringen. Detta framgår i inledningen till deklarationen" as a common standard of achievement for all peoples and all nations", dvs " såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer".

En annan betydelsefull källa för uppfattningen om människovärdet är den svenska regeringsformen (1974). Där heter det: "2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet." Förmodligen bygger det på den felaktiga översättningen av FN-deklarationen. Men går vi till ett annat dokument, vars innehåll sedan 2009 är juridiskt bindande:Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I artikeln om värdighet står det: "Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas"

De kristna anser att människan ytterst är en skapelse av Gud och vi är alla lika inför honom. "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne..." (1 Mos 1:27) och därför är vi människor också lika mycket värda. "Gud har gjort människorna sådana de borde vara",( Predikaren 7:29). Det finns många ställen i bibeln till stöd för denna uppfattning att människan är Guds skapelse (se tex Matteus 19:4, Markus 10:6, 1 Mosebok 5:1, Efesierbrevet 4:24)

I den katolska socialetiken utreds problematiken kring människans värde ingående. Genom sitt dygdiga handlande förändrar människan inte bara tingen och samhället, utan hon gör också sig själv mer fullkomlig. Hon lär sig mycket, hon utvecklar sina gåvor, hon går ut ur och utöver sig själv. Att växa på detta sätt är, om det förstås rätt, av större värde än de yttre rikedomar och flärd vi kan samla på oss. Människan är mer värd genom vad hon är och den nytta hon har för gruppen och samhället jfr med vad hon äger. Och en okunnig, dålig, ond och brottslig människa är inte lika mycket värd som en människa som gör gått i världen och för sina medmänniskor.

Människans etiska plikt är bland annat att utveckla sig själv genom det sociala umgänget, och därigenom göra sig själv mera medveten och fullkomlig, så att hon kan sörja för de grundläggande sociala behoven för sin familj, gruppen och i samhället.

Mänsklighetens utveckling av rättvisa, systerskap och broderskap och goda sociala förhållanden, är mera värt än de tekniska framstegen och samlandet av materiella rikedomar och sociala statussymboler. Den etiska plikten är att alltid handla med människosläktets väl för ögonen.( "Kyrkan i världen av idag", Andra Vatikankonciliet 1967). Den socialliberala trossatsen om alla människors lika värde är mao nonsens i detta sammanhang.

Människovärdet är alltså ett begrepp som används i religiösa, etiska, juridiska och politiska sammanhang. Det syftar bla på människolivets okränkbarhet. Vi kan särskilja åtminstone två sinsemellan skilda principer vad gäller människors lika värde: Enligt den kristna läran är vi alla ytterst skapade av Gud och lika inför honom. De kristna anser att människovärdet är okränkbart. Enligt renässansens humanistiska principer handlar det om människans värdighet och att vi i princip är lika inför varandra. Så ser det ofta ut i tysk, fransk och engelsk filosofi i ämnet människans värdighet. Diskussionen gäller bla människans rättigheter i förhållande till staten och lagen, där vi ska vara lika. Den amerikanska (1776) och franska (1789) rättighetsförklaringen handlar om detta, liksom FN-deklarationen 1948.

Diskussionen gäller också våra relationer till andra levande varelser. Människan är då mera högtstående än djuren och därför accepterar många att vi dödar djuren och äter upp dem. Hos de utilitaristiska filosoferna (tex Ingemar Hedenius och Torbjörn Tännsjö) är det nyttomoralen som ger svar på dessa frågor. Människans värde är relativt beroende på hur hon utvecklas och utvecklar sig själv. Genom att tillägna och utveckla sitt kunnande får människan större värde för sig själv och för andra, beroende på vilken betydelse hon har för dem (jfr med den katolska socialetiken!)

Jag ska bara som hastigast också nämna att de sk pliktetikerna naturligtvis också diskuterar och reflekterar över detta svåra ämne. De kommer väl framförallt fram till att det gäller en relation mellan jämställda människor.Immanuel Kant, som levde i Tyskland 1724-1804, kan kallas för en renodlad pliktetiker. Det som gör en handling etiskt riktig är, att den är en plikt. En plikt är det som gäller i överensstämmelse med "det kategoriska imperativet". Detta liknar kristendomens Den Gyllene regeln: "det du vill att andra ska göra dig, ska du göra för dem." Detta är en moralnorm, som finns i de flesta kulturer. Vi kan betrakta Kants imperativ som en precisering av den Gyllene regeln. I kristendomen och judendomen anses Den Gyllene regeln komma från Gud. Hos Kant kommer den från Förnuftet.

Min egen uppfattning i ämnet är att människans värde är en social konstruktion och inget objektivt värde, bestämt av Gud eller på något annat mystiskt sätt bestämt av högre makter. Bortsett från de kristna, som tror på Gud i sammanhanget, kan människovärdet uttryckas som en överenskommelse, dvs vi kan (om det praktiskt vore möjligt) alla komma överens om att alla människor ska ha samma värde. De olika deklarationerna är ett uttryck för detta. Men hur mycket bryr sig folk sedan om dem? I den verkliga världen ser vi ju ständigt övertygande bevis på att alla människor inte har samma värde. Ingen reflekterande människa skulle gå med på att Hitler och moder Teresa har samma värde. Människans värde bestäms av andra människor i ett socialt sammanhang. Därför är människans värde relativt. Att människans värde skulle vara konstant och objektivt är en dogm eller möjligen ett önsketänkande.

Skolan bekämpar kulturarvet

Skolverket har gett riktlinjer för vad som ska gälla om skolavslutningen sker i kyrkan. Något religiöst får inte förekomma. Här ser vi hyckleriet hos skolverket: å ena sidan fullständig värdefrihet och kulturell autonomi och å andra sidan censur och förbud så fort det handlar om traditionella värden. Med tanke på det avspända förhållande vi i Sverige har till religion och kristendomen, blir skolverkets proklamationer närmast absurda.

Skolverket har tidigare också visat sig vara en bastion för ängsliga, kulturrelativistiska byråkrater, som på olika sätt försöker sopa bort den svenska kulturen från skolan och befrämja en slags allmän pyttipanna av odefinierbara mångkulturer, där inger och allt är något mer värt än något annat. Själva ser de sig som en modern förtrupp, som ska styra elevernas attityder i den rätta kulturrelativistiska riktningen bort från traditionella uppfattningar och värden. Skapa moderna människor. På det svenska skolverket firar de nog inte julen till minne av Jesus födelse, men kanske till mammons glädje? Och det är dessa autonoma tjänstemän, den svenska kulturens dödgrävares löner folket betalar. Är det rätt?

Idag sitter girigheten i högsätet

Kapitalismen har utvecklats från att vara en produktionsform till att vara ett förhärskande samhällsparadigm, där individen står sig själv närmast och vinner sin lycka genom konsumtion. Ja, genom möjligheten till ständigt ökad konsumtion av nya ting, som ger status och glans åt livet. Det finns nu få värden som står högre än möjligheten till ökad konsumtion. Denna ideologi passar som hand i handske i det kapitalistiska produktionssystemet. De är reciproka, ömsesidigt befruktande och beroende.

I detta system har vänskap och solidaritet ersatts med girighet i de kretsar som kan berika sig. Man kan uppleva att det är en värld av business och marknad som gäller. Till och med i politiken anfrätts språket från affärsvärldens vokabulär och anglicismer (vilket infekterar vårt språk öht). Socialdemokraternas partiledare, så gammal arbetare han är, kom med en "affärsplan" för hur sossarna skulle ta makten igen. Uppenbarligen är det en avgrund inom svensk socialdemokrati mellan ordföranden Stefan Löfven och det vanliga arbetande folket.

Girigheten är som mest utbredd bland dem som har mest. Främst står bankdirektörer och stora företagsledare. En svensk vd har i genomsnitt 17 gånger mer i inkomst jämfört med en industriarbetare. Toppchefer inom näringslivet har hela 46 gånger mer än en industriarbetare. Till detta kommer bonusar, som årligen kan uppgå till flera miljoner kronor. En vd tjänar i snitt fem miljoner och en industriarbetare 300 000. 1980 var skillnaden mellan en topp-vd och en industriarbetare nio gånger. År 2010 hade den ökat till 46 gånger. Girigheten handlar märkligt nog inte om pengarna i sig, men dess symbolvärde i den sociala konkurrensen.

Hos bankerna visar girigheten sitt fula tryne. Nordeas vd Christian Clausen tjänade 28 miljoner 2011 och under de fyra år han varit vd har han fått 40 miljoner. Banken förser honom med en paradvåning för mer än 30 miljoner i Stockholm och vid 60 års ålder kan han gå i pension och kvittera ut 100 miljoner. Det delvis statliga Nordea avsätter årligen ca 3 miljarder till bonusar för direktörerna. I dotterbolaget Capital Market hos Nordea fick sex direktörer vardera fem miljoner i bonus. SEB-bankens vd Annika Falkengren har också en stor lön att stoltsera med. Hon tjänar årligen 10 - 20 miljoner kronor och kommer att få en pension på 100 miljoner även hon. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen som misskött sitt uppdrag och gett banken både dåligt rykte och risk för stora straffavgifter, får som tack för hjälpen 20 miljoner konor i avgångsvederlag. Se där den högtstående moralen i affärsvärlden!

Privat konsumtion har högsta värde och bankerna slår mynt av kundernas villighet att låna för konsumtionen. De lånar gladeligen ut en massa pengar som de inte har, vilket bla leder till lånebubblor. EU:s och USA:s ekonomiska kris 2008 berodde bla på lånebubblor som spruckit och fått banker på fallrepet. Privat konsumtion slår nu ut nästan allt annat och därför går politikerna in för att främja den privata konsumtionen och dra ner på den offentliga och kollektiva.

Massorna ska upplysas

Politiken i dagens samhälle har inte den demokratiska grunden att avspegla medborgarnas vilja annat än högst formellt vid allmänna val. Men de som går att välja är inte representativa för medborgarna. De tillhör alla en politisk elit och tror att de står över medborgarna, inte i första hand representerar dem. Den politiska eliten skolas och slussas tidigt in i de kretsar och sammanhang där de blir valbara. Som sådan elit tror de att deras uppgift är att upplysa de underlägsna massorna om vad de bör tänka och tro om samhällets frågor och problem. Därför är det inte så paradoxalt, som det kan verka ur demokratisk synpunkt, att eliten beslutar sådant som inte kommer från medborgarna utanför deras kretsar, eller ens är förankrat där. I bästa fall ska förankringen ske med systemmedias benägna bistånd.

Att det förhåller sig så, blir särskilt tydligt i en rad frågor som inte har stöd i folkopinioner. Det gäller tex samkönade äktenskap, homosexuellas rättigheter där elitens beslut - åtminstone som de själva ser det - syftar till öppenhet och tolerans. Samma gäller skydd för minoriteter av olika slag. Folket ska upplysas och uppfostras till modernt tänkande och det är den politiska elitens uppgift att göra detta, menar de. Det paradoxala är väl att tolerans och öppenhet inte gäller då kritik mot dessa reformer ska framföras. Här har man istället inskränkt yttrandefriheten.

Den politiska överhöghetens syn på sig själva kan jämföras med enväldiga monarker och kungar av guds nåde, som naturligtvis också de uppfattade sig själva som stående högt över de gråa, okunniga, inskränkta massorna de var satta att leda. Just så ser den politiska eliten sin främsta uppgift vilket också visade sig i frågan om EU-medlemskap, där upplysningskampanjerna inte såg några gränser. Samtidigt som, där motståndet var som starkast, Ingvar Karlsson uppfattades som landsförrädare.

Attityden stämmer bra med modern uppfattning om politiker som ledare och inte representanter. Då fattar politiker framsynta beslut, som massorna inte förstår, men som är till deras bästa, heter det (men ofta är det nog framförallt till den politiska elitens bästa). Eftersom denna självuppfattning är legitim, vill politikerna självfallet inte att bakåtsträvare ska få utrymme för sin kritik. Och i vissa särskilt känsliga frågor, nöjer man sig inte med att förlita sig på systemmedia, att de gör sitt renhållningsarbete, utan använder också lagstiftning för att tysta kritiker. Det är där den moderna, liberala demokratin befinner sig idag. Frågan är hur länge massorna kommer att acceptera detta översitteri?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Paulus brev till de kristna i Rom:

"Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker det är bra när andra gör det."

Tredje Moseboken, kapitel 20 "Helighetslagen":

"Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen."

LEVER INTE I ETT GENUINT SAMHÄLLE

Rapporterna haglar om psykiska och sociala problem inom befolkningen i EU-nationerna. Att psykiska problem är den vanligaste störningen hos dagens människor, är inget nytt. Och redan för 100 år sedan kunde den berömde sociologen Émile Durkheim visa att detta beror på att vi numera inte lever i ett samhälle, i den meningen att det är en social ordning, som inlemmar och fogar människor samman i en gemenskap. Det moderna "samhället" klarar inte att på ett sofistikerat men naturligt sätt vägleda människan i och för livet. Istället lever vi i något som snarare kan kallas "solotarism", "enskildheten" och "ensamhället".

Människan är i grunden en social varelse, som måste ingå i en social gemenskap för att må bra. Men den informella sociala vägledningen och kontrollen fungerar alltså inte under den moderna ordningen. Därför jagar människor ständigt nya upplevelser, ekonomiska framgångar och vinster och en aldrig sinande konsumtion. Men dessa tankar och attityder är omättliga och människan kan därför ständigt känna sig otillfredsställd och missnöjd med sig själv och livet.

Ensamhället där individen, utan starka förebilder, i stort är lämnad åt sig själv, att i ständig konkurrens drömma om att kunna förverkliga sig själv, men inte veta vad detta egentligen är, ger svåra identitetsproblem och alienation. En del av detta sökande och vilsenheten, som gäller könsidentiteten, beror sannolikt på ökad förekomst av barn som växer upp i samkönade familjer.

Det finns alltså igen anledning att vara förvånad över att ett splittrat samhälle ger splittrade, sökande och olyckliga individer. Och tyvärr går den sociala utvecklingen i rasande fart åt fel håll. Den Europeiska Unionen, med sina principer och marknadsekonomiska liberalism, har på ett katastrofalt sätt förstärkt utvecklingen av instabila "samhällen" där den mobila arbetskraften (läs människan!) är maximalt rörlig över alla slags gränser och därmed anställningsbar (och utnyttjandebar!).

Detta gör att människan snart varken hör henna i en nation eller ännu mindre i ett lokalsamhälle och en social gemenskap. EU ger fritt spelrum för det vinstmaximerande kapitalet, att söka sig till de mest vinstgivande investeringarna och platserna och arbetskraften har bara att följa efter, för att klara försörjningen. Med en sådan röra kan inga stabila sociala gemenskaper utvecklas och bestå. Allt flyter!

Samtidigt hoppas många människor fåfängt på att också de ska göra en ekonomisk vinst, genom att vara rörliga och söka sig dit kapitlet sökt sig. Bara för ett fåtal ur över- och medelklassen blir det en vinst. Men de är sällan lyckliga ändå. Det finns nml, som Durkheim säger, hos den alienerade människan en ständig dröm om nya världar av behagliga, tillfredställande ting och möjligheter. Hon blir aldrig nöjd! Faktiskt är den sociala varelse vi kallar människan, bara fri och harmonisk då hon är nöjd med sig själv och det hon har.

Ur social synpunkt är alltså EU och dess politik rena katastrofen. Men vad bryr sig de EU-frälsta politikerna om detta? Inte ett smack! Det ekonomiska systemet har förblindat dem! De snackar om Europeisk gemenskap utan att ha en aning om vad det kan betyda annat än på någon slags högtflygande imaginär nivå. Från politiskt håll kan vi inte räkna med att det ska tas några som helst initiativ och göras satsningar på något annat än det de snickrat på i 30 år och mera. De är den sociala gemenskapens dödgrävare och borde hudflängs!

STÖK I SKOLAN INGET ADMINISTRATIVT PROBLEM

Hur kan vissa politiker tro att man löser ordningsproblem i skolan med administrativa åtgärder? De stökiga elevernas föräldrar bryr sig föga om hur barnen uppför sig i skolan. Förslaget med ordningsbetyg eller omdömen är dåligt genomtänkt och ytligt. Det kommer sannolikt inte att lösa några problem med stök och otrevligheter i klassrummet. Ordningsproblem i skolan är inget elevproblem. Det är ett systemproblem.

Dagens skola är totalt feltänkt och felorganiserad. De stökiga eleverna upplever inte att det är deras skola, att de har något som helst med ordningen i skolan att göra. Den så kallade valfrihetsskolan är en katastrof för alla andra än de högmotiverade och högpresterande eleverna - som ofta har medelklassföräldrar med höga ambitioner å barnens vägnar.

De flesta skolor har för stora klasser och för få lärare. Det går inte att skapa en "klassgemenskap" under dessa förhållanden. En bra skola är den där eleverna känner gemenskap och ansvar för klassen, stämningen i klassrummet och förutsättningarna för att lära och utvecklas. Detta är grundbulten: hela klassen, elever och lärare tillsammans skapar andan och miljön och tar ansvar för hur det fungerar i klassen. Man hjälps åt, istället för konkurrerar och bråkar. Eleverna accepterar inte stök i klassen och ser tillsammans till att avvikare blir anpassade och inlemmade.

Men för att åstadkomma en helt annan anda i skolan, krävs en rad reformer.

1. Slut på valfrihetsskolan. Upptagningsområden organiseras med eftersträvan av normalfördelning.

2. Betydligt mindre klasser (tex klasser på högst 15 elever)

3. Betydligt fler lärare i förhållande till antal elever

4. Lärarlag står tillsammans för lärandet av samma grupper av elever

5. Pedagogiska inslag som stärker sammanhållningen och gemenskapen i klassen, inkluderande lärarna, tex sådana aktiviteter utanför klassrummet och skolan

6. Eleverna ges ett visst inflytande att tillsammans med lärarna utforma kursplanen och lärandet

7. Fler kuratorer i skolan, som kan föra samtal med elever som har svårt att passa in i gemenskapen och fungerar dåligt i skolan

En reform av detta slag hade varit något att rösta om i riksdagen. Den kraschade Alliansens och SD:s förslag om ordningsbetyg är inte ens värd pappret det är skrivet på. Släng det i papperskorgen!

Alf Ronnby

ETT ODEFINIERAT TREDJE KÖN X

Av Alf Ronnby

Socialstyrelsen öppnar för ett tredje kön. "Alla människor ska kunna känna igen sig" Enhetschef på Socialstyrelsen. "Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger Lars Grönvik, på Socialstyrelsen.

Det är Miljöpartiet som väckt frågan om ett tredje kön i motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. Motivering: "I ett inkluderande samhälle är det rimligt att människor har möjlighet att definiera sig själva." En majoritet i riksdagen ställde sig bakom en utredning om att införa ett tredje kön. Även frågan om personnummer, där idag den näst sista siffran anger om en person är man eller kvinna, skall utredas så att kön inte framgår av personnumret. Mot förslaget stod Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

År 2017 presenterades en omfattande utredning (på nästan tusen sidor!) om transpersoners rättigheter: "En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck" där det bland annat föreslås att "regeringen tillsätter en utredning i syfte att utreda möjligheten till ett tredje juridiskt kön " SOU 2017:92 Ett antal nationer, Australien, Danmark, Kanada, Malta, Nya Zeeland och Pakistan, har infört kön okänt, dvs X förutom M och F.

Man kan ju undra om det är särskilt inkluderande att var och en själva ska bestämma vad man har för kön, eller inget kön alls. Snarare kan man väl se det som att vissa individer inte vill bli uppfattade som en del av det normala samhället.

Och hur ska man kunna känna igen sig i bland andra, om man inte har något kön, eller tror/menar att man inte har det? Om man är så indifferent, vad gäller något så grundläggande som kön, är man kanske allt eller igen? Ett tredje kön existerar i praktiken bara som något imaginärt, som alltså är odefinierbart X och alltså vara vad som helst.

De indifferenta vill inte tala om vilket kön de egentligen har (eller att de kanske inte har något?). Men problemet är enkelt löst, för dem som inte vill ange ett kön. Då får man väl sätta X! Samtidigt blir det ohållbart om det ska få juridiska konsekvenser att någon inte vill uppge sitt kön. Vilka rättigheter har X? Då är det kanske bättre att vi öht inte behöver ange kön. Spelar det någon roll, när ändå allting flyter?

Svensk rätt erkänner endast två juridiska kön. En persons juridiska kön är det kön som är folkbokfört. Majoriteten av alla barn som föds tilldelas ett juridiskt kön vilket baseras på en biologisk bedömning. Denna praktik är fastslagen sedan 1947 och enligt Folkbokföringslagen (1946:469/1991:481). Av lagen framgår att nyfödda barn ska folkbokföras och ska tilldelas ett personnummer. Detta personnummer består av födelsedatum och födelsenummer. Födelsenumret anger län (fram till 1990), kön (tredje siffran, udda för män, jämna för kvinnor) och alltså personens kön. (Folkbokföringslagen 2 kap 18 §).

I historien har kvinnor och män haft olika rättigheter i samhället. Då har det varit viktigt att hålla åtskillnad på man och kvinna, bla ur beskattningssynpunkt (det är skatteverket som personnummer). Kvinnor har tex inte haft rösträtt förrän 1919. De har haft sämre arvrätt och tills nyligen inte gjort värnplikt. Vid äktenskap och familjebildning har det juridiskt varit viktigt vem som är kvinna och vem som är man. Idag är mycket av detta irrelevant. Till och med offentliga toaletter har varit separerade på kön, men det har många slutat med. Så idag får tyvärr tjejerna sätta sig på nerpissade toalettstolar!


Samtidigt kan man ju fråga sig om nu också Socialstyrelsen (liksom MP, S, L, C) antagit en verklighets uppfattning som är "Queer"? Queer är ett ifrågasättande av heteronormen. Den som är "queer" ser sin könsidentitet och eller sin sexualitet som obestämd. Personen vill själv välja hur hen vill vara och uppfattas. Kön och genus existerar bara i den gamla stereotypa världen.

Socialstyrelsens logga består av två omslingrande, älskande S, buk mot buk. Omslutna av ett tredje kön? Och nu vill Lars Grönvik och Socialstyrelsen utreda detta tredje kön. Finns det? Hur ser det i så fall ut? Eller är det bara något imaginärt, en förvirrad föreställning hos Queer-individer? Ska vi ändra all aktuell lagstiftningen för att en urban minoritet inte känner eller vill känna sitt kön?

Det nylanserade begreppet hen är ett sätt att radikalt komma bort från traditionella könsuppfattningar. (En naiv, teorilös och banal uppfattning om begreppet hen är att det bara är en förenkling av språket för att inte behöva säga hon och/eller han). De som är queer utgår alltså från att inte bara könet och genus är en social konstruktion (och bortser från att det finns kvinnliga och manliga kroppsformer, penis och sköte, som bara är naturens tillfälligheter) utan också att sexualiteten som sådan är en social konstruktion. Bögar och flator skapas alltså i sitt sociala sammanhang och det är lika naturligt som annan sexualitet. Om inte, är bra en moralfråga och även moralen är givetvis en social konstruktion.

Tillskyndarna av ett tredje kön tror att detta är PK-tidsandan. Men hos det vanliga, arbetande folket, som inte tillhör den urbana medelklassen, med huvudsäte i Stockholm, tror jag man är främmande för hela tänkandet och resonemanget kring ett tredje kön. Min mening är, när jag studerar dem som kallar sig queer, att det är helsjukt!

Att vissa personer idag är vilsna kring sin sexualitet, kan kanske beror på att deras barndom och uppfostran har varit indifferent. Kan detta vara en effekt av samkönade äktenskap? Tänkbart. Och då kommer dessa missanpassade individer förmodligen att bli fler i samhället. Är detta en utveckling vi verkligen vill ha i samhället? Att vi allt mer går mot den stora, sociala oredan i samhället?

Vi kan jfr IS med Dirlewangers SS-brigad, som våldtog och mördade civila i Ryssland och Östeuropa under andra världskriget. De var en samling våldtäktsmän psykopater och mördare, som fick order av SS-chefen Heinrich Himmlers att bilda denna straffbataljon. Denna blodtörstiga enheten leddes av en sadistisk sexförbrytare Oskar Dirlewanger De fick härja i de erövrade områdena. Men var inte populära inom armén, som förfasades över deras metoder och hänsynslöshet.

IS-TERRORISTERNA , OCH VAD GÖR VI MED DEM?

När man ser reportagen om IS offer, förstår man att något är allvarligt fel. Och nu börjar vi förstå hur det ligger till med rekryteringen till denna terrororganisation. Det är i stor utsträckning redan gravt kriminella som sökt sig till kalifatet med syftet att bli något större, en upphöjd krigare! Dessutom få tillgång till sexslavar och till villiga muslimska virrhjärnor bland kvinnorna. Ur detta perspektiv blir brutaliteten och mördandet mera begripligt. Det är från början en massa fel i huvudet så IS-krigarna och deras kvinnor.

Men vad ska vi då göra med dem? Ställa dem mot väggen och helt enkelt avrätta dem? Tja kurderna borde nog gjort det, men en rättsstat kan inte agera på det sättet. De som anser att IS-terroristerna ska utredas om dömas på plats, har nog helt rätt. EU mfl bör sätta upp en internationell domstol i kurdiskt kontrollerat område. På plats finns bättre förutsättningar att hämta vittnen, mfl som kan berätta vad som konkret hänt och direkt utpeka ansvariga. Internationell domstol har vi erfarenhet av och vet hur det ska byggas och organiseras. Sedan får väl EU bygga ett antal fängelser på plats där IS-terroristerna och dömda frua får sitta häktade och sedan avtjäna sina straff - gärna med straffarbete!

Barnen är ett problem för sig. De är ju i princip oskyldiga och måste behandlas på ett helt annat sätt. Jag tror (liksom en del andra) att vi får börja med att se om de kan tas omhand av sina far- och morföräldrar och/eller syskon, såvida dessa inte också är IS. Resten får väl sättas i fosterhem. Kanske finns det andra lösningar?

ETT OBEFINTLIGT TREDJE KÖN - MEN QUEER HAR TAGIT ÖVER SOCIALSTYRELSEN

Enhetschef på Socialstyrelsen: "Alla människor ska kunna känna igen sig"- Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, till SVT.


Men hur ska man kunna känna igen sig i detta sammanhang, om man inte har något kön, eller tror/menar att man inte har det? Om man är så indifferent, vad gäller något så grundläggande som kön, är man kanske allt eller igen? Ett tredje kön existerar bara i huvudet på vissa avvikande personer, men de vet inte vad det är. Jo flator och bögar vet, men det frågar man inte efter, annars kunde det finnas två rutor till på formuläret att kryssa i.


De indifferenta vill inte tala om vilket kön de egentligen har (eller att de kanske inte har något?). Men problemet är enkelt löst, vilket många har föreslagit i debatten. Socialstyrelsen vill dock inte ta till sig detta. Beror det på att de, på detta överhuvud för sociala frågor, är infiltrerade av queerpersoner? Vem är Lars Grönvik annat än enhetschef på Socialstyrelsen? Kan någon upplysa om detta, så vi får klart för oss vad det är för en person, som kommer med detta förslag?

I en utredning om transpersoners rättigheter, för ett par år sedan, var ett tredje kön ett av förslagen,. Miljöpartiet lämnade i höstas en riksdagsmotion om att utreda ett tredje kön. Naturligtvis MP!


De där extremisterna förnekar sig aldrig! Men även hela svängen av liberala partier S, V, MP, C och L, har i fjol sagt att förslaget är bra! Jösses!! De är tydligen indoktrinerade av queer hela bunten, men det fattar de inte. De tror nog att detta är PK-tidsandan. Men hos vanligt, sunt tänkande människor, är partierna inte i takt med opinionen. Nu krävs starka reaktioner från vanligt folk som fortfarande har sina sunda sinnen i behåll! Min mening är, när jag studerar dem som kallar sig queer, att det är helsjukt!


Socialstyrelsens logga består av två omslingrande, älskande S, buk mot buk. Omslutna av ett tredje kön? Och nu vill Lars Grönvik och Socialstyrelsen utreda detta tredje kön. Finns det? Hur ser det i så fall ut? Eller är det kanske bara något imaginärt, en förvirrad föreställning hos vissa individer? Ska vi då ändra lagstiftningen för en mikroskopisk minoritet som inte känner sitt kön?

Att de är vilsna kan beror på att deras barndom och uppfostran har varit indifferent. Kan detta vara en effekt av samkönade äktenskap? Troligt.


Och då kommer dessa missanpassade individer att bli fler i samhället? Rent fysik är de nog fortfarande vanligen kvinna eller man (såvida de inte är missbildade) Ett tredje kön är något mentalt. I detta perspektiv är det kanske rimligt att de ska erkännas som ett rättsligt, officiellt kön?


Tja, är detta en utveckling vi verkligen vill ha i samhället? Att vi allt mer går mot den stora, sociala oredan i samhället? Är det samma typ av queerfolk på Socialstyrelsen, som de vilka lanserade hen. Hen har sitt ursprung i gayrörelsen, queer och radikalfeminismen. Queer är ett ifrågasättande av heteronormen.

Den som är queer ser sin könsidentitet och eller sin sexualitet som obestämd. Personen vill själv välja hur hen vill vara och uppfattas. En naiv, teorilös och banal uppfattning om begreppet hen (så som det inte sällan används i SR och i SVT av vissa okunniga programledare tex Camilla Kvarfort, är att det bara är en förenkling av språket för att inte behöva säga hon och/eller han).

Så nu har queerfolket tagit makten över en statlig myndighet och vill ändra på hur vi ska uppfatta verkligheten! Är det rimligt att extremister typ queer får ta ledningen över en statlig myndighet? Tycker du inte det, så protestera! Mejlbomba socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

ETT TREDJE KÖN

Socialstyrelsens logga består av två omslingrande, älskande S, buk mot buk. Omslutna av ett tredje kön?

Och nu vill Lars Grönvik och Socialstyrelsen utreda detta tredje kön. Finns det? Hur ser det i så fall ut? Eller är det kanske bara något imaginärt, en förvirrad föreställning hos vissa individer? Ska vi då ändra lagstiftningen för en mikroskopisk minoritet som inte känner sitt kön? Att de är vilsna kan beror på att deras barndom och uppfostran har varit indifferent. Kan detta vara en effekt av samkönade äktenskap? Troligt. Och då kommer dessa missanpassade individer att bli fler i samhället? Rent fysik är de nog fortfarande vanligen kvinna eller man (såvida de inte är missbildade) Ett tredje kön är något mentalt. I detta perspektiv är det kanske rimligt att de ska erkännas som ett rättsligt, officiellt kön?

Tja, är detta en utveckling vi verkligen vill ha i samhället? Att vi allt mer går mot den stora, sociala oredan i samhället? Är det samma typ av queerfolk på Socialstyrelsen, som de vilka lanserade hen. Hen har sitt ursprung i gayrörelsen, queer och radikalfeminismen. Queer är ett ifrågasättande av heteronormen. Den som är queer ser sin könsidentitet och eller sin sexualitet som obestämd. Personen vill själv välja hur hen vill vara och uppfattas. En naiv, teorilös och banal uppfattning om begreppet hen (så som det inte sällan används i SR och i SVT av vissa okunniga programledare tex Camilla Kvarfort, är att det bara är en förenkling av språket för att inte behöva säga hon och/eller han).

Så nu har queerfolket tagit makten över en statlig myndighet och vill ändra på hur vi ska uppfatta verkligheten! Är det rimligt att extremister typ queer får ta ledningen över en statlig myndighet? Tycker du inte det, så protestera! Mejlbomba socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

BRITTISK LEKSTUGA

Det är säkert många med mig som undrat över vad det är för slags barnungar till politiker britterna har. I underhuset är det ren lekstugan med barnrumpor som inte vet vad de vill och inte kan komma överens om något som helst. Hur ska en sådan omogen församling någonsin kunna ta ett så allvarligt beslut som Brexit?! Det visar sig ju också omöjligt och det är helt underligt att Teresa May inte tagit sin hatt och gått! De där ansvarslösa politikerna hon har runt sig i underhuset, trots deras uppenbara fiasko, tål ingen kritik och efter att May kostat på sig en försynt sådan fick hon igår krypa till korset och ge avbön. Stackars May! Varför inte bara säga till barnungarna: ni kan dra åt helvete!


Sedan är det förstås EU som på intet sätt vill hjälpa britterna att lämna den sjunkande skutan. Alla måste var med och hålla igång länspumparna! Britterna med £ 350 000 000! Om britterna lämnar måste alla andra ligga i och pumpa in ännu mera kosing. För oss blir det bara dyrare och dyrare att vara med i klubben och till vilken nytta? Allt det Sverige kan vara intresserad av kan uppnås genom handelsavtal och vi behöver inte vara med i EU:s förenta stater!

JUDARNAS "SJÄLVFÖRVÅLLADE" IMPOPULARITET

Av Alf Ronnby

President Trump meddelar att Golanhöjderna också officiellt ska tillhöra Israel. Golanhöjderna är ett landområde som togs av Israel under sexdagarskriget 1967 och annekterades av Israel 1981. Varken FN eller något land har erkänt annekteringen och FN:s säkerhetsråd har ogiltigförklarat den i resolution 487 . Annekteringen strider mot internationell rätt. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu välkomnar Trumps uppfattning. Han förstår inte att detta är en björntjänst mot staten Israel.


Israels oförsonliga och ofta grymma hantering av palestinierna på Västbanken och i Gaza och i förskingringen, bidrar idag till hård kritik av judestaten. Judestaten grundades genom judisk terrorism av terrororganisationerna Haganahmilisen, Irgunmilisen och Lehimilisen. Judestatens förste premiärminister var Menachem Begin från Irgun. Han hade mordet av Folke Bernadotte på sitt samvete. Israel har genom sin historia agerat som en skurkstat som fördrivit palestinier från sina hem, hindrat dem att odla sin jord och stulit jorden från dem för att bygga en skammens mur.

Som skurkstat med egna regler och moral, har judestatens agenter mördat palestinier i andra länder och kidnappat Adolf Eichmann i Argentina - ta honom till Israel, döma och avrätta honom. Även om Eichmann var en stor skurk och mördare, måste det gå lagligt till att döma honom. Men Israel tror att man kan göra som man själv vill i världen!

Det är tragiskt att det folk som genom historien varit förföljt, nu själva agerar så hänsynslöst mot palestinierna. Eller kanske är det just en konsekvens av förintelsen och förföljelsen genom historien? Pryglat barn pryglar andra?

Hur kommer det sig att judarna varit föraktade och jagade genom historien? Det beror nog på en rad förhållanden, men följande är tänkbart. Antisemitismen går så långt tillbaka som till trehundratalet före Kristus och grundar sig i judarnas säregna religion med bara en Gud. Judarna har utmärkt sig genom att hålla sig till sin egen grupp, ha ett eget språk, egen särskild mathållning och genom en religion, som utser judarna till ett av Gud utvalt folk - alltså var förmer än andra! Judarna fanns som folk och klass, men tillhörde inget land. Därmed kunde de misstänkas för att inte vara lojala mot det land de lever i. De var mao trolösa och politiskt lömsk! Förstärkt av växande nationalism. Rasläran pekar ut judarna som en särskild ras med vissa negativa egenskaper, typ girighet.

Katolska kyrkan har i historien varit mycket kritisk till judendomen och judar. 1543 kom Martin Luther ut med sin bok om Judarna och deras lögner. År 1555 tvingar påven Paulus IV judarna i Rom att bo i en viss stadsdel, ett särskilt getto för judar. Idén och verkligheten om judegetton sprids över Europa och isolerar judarna.

Judarna har vanligen försörjt sig genom handel och inom finansväsendet. Kristna hade inte rätt att ta ut ränta på lån, men för judarna var detta ok. Därför blev de betraktade som ockrare. Genom bankverksamheten har en del judar kunnat skaffa sig stora rikedomar. Sådant skapar avundsjuka.

Genom bibelstudier har judiska barn tidigt lärt sig läsa och skriva och det har funnits en intellektuell judisk klass, som haft inflytelserika poster i samhället. Bland judarna har det tidigt funnits en tradition att satsa på högre utbildning och därmed har många judar blivit vetenskapsmän och utmärkt sig. Grund för mera avundsjuka.

Många judar deltog i ryska revolutionen och utmålades som hot. Judar fick skulden för hyperinflationen i Tyskland på 1920-talet. De anklagades för att ligga bakom Tysklands nederlag i första världskriget. Sedan blev de syndabockar ansvariga för depressionen och Hitler och Co utnyttjade judehatet för att stjäla judisk egendom. Sedan vet vi hur det gick!

Vilseledda Greta Thunberg och alla de andra unga

- som troligen inte vet så mycket om vilka åtgärder som kunde vara mest effektiva för klimatet -tror att det är utsläppen av koldioxid som är orsaken till utsläppen. Det kan hon vara förlåten, eftersom FN:s sk klimatpanel har vilselett många pga att minska dessa utsläpp kanske är lättast att genomföra, dvs i första hand Parisavtalet. Men det kan vi ta och glömma! Det kommer inte att funka.

OM det är vi människor, som ligger bakom uppvärmningen, så har vi jobbat på detta sedan industrialismens genombrott. Och en återgång är inte möjlig. Mycket viktigare än utsläppen är att vi avverkat hälften av jordens träd och nu sågar vi ner 15 miljarder träd per år. Hur vill Greta och tex Peter Wolodarski återställa 3000 miljarder träd och sluta avverka? Det har varken Wolodarski eller Thunberg eller IPCC en aning om. Och det kommer inte att heller att gå då Greta och Co gett politikerna panik!

OM vi betänker hur vi människor plundrat jorden på dess resurser: rovfisket, skogsskövlingen, de förödda jordarna, valslakten, sötvattendränering, fabriksutsläppen, mm, inser man snabbt att det långt från bara handlar om koldioxidutsläppen och att uppnå Parisavtalet. När ungdomarna inser detta och att de blivit vilseledda, kommer de att bli förbittrade och arga på riktigt.

DEN SELEKTIVA PLURALISMEN

PRESIDENT MACRONS sändebud från franska En marches Stanislas Guerini reser runt i Sverige och propagerar - inför EU-valet - för att vi ska rösat på EU-vänliga partier och särskilt på Liberalerna. Det betraktas som mångfald och pluralism och är OK.

Men om president Putin hade gjort motsvarande och sänt någon uppsatt person att propagera för att vi ska rösta på tex SD, skulle det väcka ett ramaskri i systemmedia och betraktas som otillbörlig utländsk påverkan på valet.


MÄRKLIGT!

År 2012 fick engelsmännen rösta fram den i historien mest populära personen. Kan du gissa vem det blev? WINSTON CHURCHILL!
I det närmaste obegripligt för en utanförstående. Winston Churchill är en person i UK som bär det största ansvaret för terrorbombningarna av tyska städer och dödandet av hundratusentals civila människor. OCH DENNE "MASSMÖRDARE" ÄR UK:S POPULÄRASTE PERSON!

Hur ska man förstå detta? Tja, säg det! Kanske är engelsmännen fortfarande mentalt påverkade av Englands storhetsvansinne då UK koloniserade halva klotet. Eller så saknar stora delar av befolkningen historisk insikt och kunskap. Troligen är det en kombination! Men det kan ju vara bra att hålla i minnet i dessa tider, då nationers och folkset mentala hälsa spelar stor roll i världspolitiken.

BRITTERNA HAR MYCKET PÅ SITT SAMVETE

Av Alf Ronnby

Det är 100 år sedan första världskriget slutade och det delvis bortglömda kriget diskuteras igen. Tidigare har de närmast obegripligt grymma händelser under andra världskriget, överskuggat det lika fansansfulla, som hände under första världskriget. Det går knappt att göra begripligt att 37 miljoner människor dog eller sårades. Stora delar av Centraleuropa låg i ruiner. Matbristen var stor och människor svalt ihjäl. Tre kejsare hade störtats. Osmanska imperiet hade fallit ihop som ett korthus och en rad nya stater bildades: Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Ukraina. Miljoner människor blev flyktingar pga land- och befolkningsutväxlingar. Och skulden för kriget lades av segrarmakterna på Tyskland, som också drabbades av ett omfattande tyskhat i England, Frankrike, USA mfl.

Tyskland hade förlorat kriget och skulle betala ett enormt krigsskadestånd och förlust av gamla, tyska områden. Det gällde Rhenlandet och Elsass-Lothringen, vilka gränsar till Frankrike. Polen fick också en del av östra Tyskland. Detta utgjorde ca 30 procent av Tysklands yta och 10 procent av befolkningen. Elsass-Lothringen hade varit ett tysktalande land i historien och sedan bollats fram och tillbaka mellan Tyskland och Frankrike (Alsace-Lorraine på franska). Under fransk överhöghet drabbades den tysktalande befolkningen av trakasserier och förföljelse.

Ententen, dvs Frankrike, England och USA hade 34 krav på Tyskland för att gå med på vapenvila. Tyskland skulle lämna över 5000 lokomotiv, 100 000 tågvagnar och 5000 lastbilar. Till detta kom bla 160 ubåtar, 30 000 kulsprutor och 5000 kanoner. Krigsskadeståndet var på 26,5 miljarder dollar, något Tyskland omöjligt kunde betala. Betalning av krigsskulderna drabbade medborgarna hårt och det rådde delvis hungersnöd i det svårt härjade landet. Detta blev ännu värre på 30-talet då depressionen slog till. Då slutade Tyskland betala krigsskadeståndet. (Upptogs igen en tid efter andra världskriget och slutfördes 2010.)

Tyskland fick skulden för kriget, men så enkelt var det inte. Imperialisterna i Frankrike och England ville inte ha konkurrens från en ny stormakt mitt i Europa. För händelse av krig, hade dessa stater ingått avtal sinsemellan. Storbritannien hade avtal med Frankrike och Ryssland. Tyskland och Österrike-Ungern hade också ett avtal. Efter skotten i Sarajevo förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien. Ryssland mobiliserar och då förklarar Tyskland krig mot Ryssland. Frankrike och sedan Storbritannien förklarar krig mot Tyskland. Tanke är att Tyskland ska bli tvunget att kriga på två fronter och att förhindra att Tyskland blir en ny stormakt i Europa och världen.

Bestraffningen och förnedringen av Tyskland, den sk "dolkstötsmyten" att Tysklands ledare hade förrått folket, depressionen under 30-talet, som slog hårt mot ett Tyskland som redan var nere för räkning, och önskan om revansch bäddare för nazisternas maktövertagande. I valet 1930 vann inte nazisterna i en enda valkrets. Två år senare vann de i alla valkretsar utom fem.

Klas-Göran Karlsson gör i sin bok Det moderna 30-åriga kriget en intressant analys av första och andra världskriget orsaker. Mellan Ryssland och Tyskland rådde en gammal konflikt, som spelade roll vid inledningen till första världskriget (plus en hel del andra förhållande som skapade en krutdurk som exploderade i kriget). Andra världskriget orsakades av segermakternas hämnd på Tyskland. Det kulturellt och socialt stolta Tyskland, som varit den starkaste makten i Europa, kunde inte acceptera att bli behandlad på detta förnedrande sätt. Det måste bli en motreaktion och det blev det med besked. Om Tyskland inte letts av en korpral, som trodde han var världens bästa strateg och startade ett tvåfrontskrig (som vid 1:a v-kriget varit Tysklands olycka) och förklarat krig mot världens största militärmakt USA, hade Tyskland sannolikt vunnit andra världskriget och Europa hade sett mycket annorlunda ut.

Dessa erfarenheter borde vara något för dagens politiker att fundera över, då de håller på att hetsa mot Ryssland, planerar och mobiliserar för krig. De är i en historisk erfarenhet på fel spår och om de inte kommer på bättre tankar än fortsätta upprustningen och på alla möjliga sätt trakassera det stora Ryssland så är risken överhängande att det blir krig.

Det är inte ofta sanna britter kan kosta på sig att erkänna sina övergrepp i krig. Men nu har parlamentsledamoten John McDonnell, brittisk Labourpolitiker sangt sanningen om, Winston Churchill som var en skurk och idag skulle dömts för krigsbrott. Britternas hyllande av Churchill är inget annat än falsk patriotism och nostalgisk nationalism. Det är rent absurt som det tror, att det var denne whiskypimplande, ciggarrökande premiärminister som vann kriget över Hitler.

Storbritannien har länge varit en stormakt trots sin lilla hemvist på ön. De byggde ett kolonialt imperium över värden med sina kolonier i Amerika, Afrika och Asien. Som mest behärskade britterna en fjärdedel av jordens yta. De var sin tids verkliga superimperialister, men vi tänker nog ofta på dem som ett högtstående folk, som med sin Magna charta tidigt utvecklade ett demokratiskt styre.

Ofta drar via felaktigt den slutsatsen att demokratier är fredliga och startar inte krig. Men demokrati inom nationen, säger inte mycket om hur denna nation och dess ledare kommer att förhålla sig till andra nationer och folk. Ta tex USA, som numera brukar kallas världens största demokrati, men som samtidigt härjar i världen för att säkra sina geopolitiska och ekonomiska intressen. USA, som huvudsakligen skapades av Storbritannien, har varit duktiga på att föra det imperialistiska arvet vidare.

Britterna koloniserade Nordamerika på 1600-talet och drev i stort sett bort ursprungsbefolkningen, indianerna från de östra delarna av Nordamerika. På 1700-talet förlorade britterna dessa kolonier genom den amerikanska självständighetsrörelsen och den slutliga segern över britterna.

Då fortsatte britterna sin kolonisering av Indien och Afrika. Först via Ostindiska kompaniet och senare med armén erövrade man, med början i söder, den indiska halvön. Utsugningen av det indiska folket ledde till fattigdom och svält och följdes av många uppror. Mest känt är nog Sepoyupproret 1857, som omfattade stora delar av Indien. Britterna, med överlägsen teknik, vann det blodiga kriget och styrde sedan med järnhand över 300 miljoner indier. Men självständighetskampen fortsatte och 1919 dödare brittiska soldater 300 indier, som demonstrerade mot kolonialmakten.

Britterna gick lika hårt fram i Afrika och särskilt mot dem som försöker göra motstånd, som tex Zulufolket. De hade krigare och gjorde effektivt motstånd, men britternas militära överlägsenhet knäckte dem till sist med tusentals döda och zuluriket gick under. Churchill fick en guldstjärna i imperialisternas betygsbok.

Vid slutet av 1800-talet drabbades Indien och Kina av svår torka och miljoner människor svalt ihjäl. Britterna utnyttjade detta på ett syniskt sätt och exporterade tex till Storbritannien den spannmål som indierna och kineserna behövde. Före koloniseringen hade Indien en ganska hög levnadsstandard, men britterna förödde landet. Med sk kanonbåtsdiplomati och vapenmakt tvingades Kina att tillåta import av opium. Resultatet blev samhällelig misär, hungersnöd och svält. Kina, som tidigare varit ett välmående rike, klarade inte längre att försörja sitt folk. I Australien jagade britterna aboriginerna till gränsen för deras undergång. Ungefär samma hände på Nya Zeeland och maorierna.

Man kan ju fråga sig vad det är för ett folk, som så girigt och hänsynslöst agerar mot andra folk, som de uppfattar som underlägsna? Det är nog just detta, de ser sig själva som överlägsna, högre stående än andra folk som de underkuvat. Och vad är det för demokrati, som har ett parlament där den ena kammaren består av lorder med arvsrätt till den politiska makten? Här kan vi tala om Herravärlde! Britternas hänsynslöshet har visat sig i många sammanhang. Vi behöver bara gå mindre än 100 år tillbaka, så får vi ytterligare hårresande exempel på britternas förakt för andra människor och Churchills härjningar i Sydarfika skulle idag betraktas som krigsbrott.

Vi beskyller med rätta Nazityskland för barbariska handlingar under andra världskriget, särskilt förintelsen och deras härjningar i Östeuropa och Ryssland. Men det är som det brukar, segrarna som skriver historien och därför har vi sällan satt sökarljuset på britternas terrorbombingar av civilbefolkningen i Tyskland.

Blitzen över London var förfärligt, men är inte mycket i jämförelse med de megabombningar, som britterna utförde mot civilbefolkningen för att knäcka tyskarna. Britternas idé var att Tyskland skulle ge upp om man utplånade ett antal tyska städer. Värst drabbades Hamburg där britternas bombmattor ledde till att 42 600 av stadens invånare dog och 75 procent av staden ödelades. I Dresden hände samma när 796 bombplan släppte sina vanliga bomber och brandbomber och åstadkom en eldstorm i staden, som förbrukade allt syre. Människorna på marken sprängdes i luften, förtärdes av eld och/eller kvävdes. Mot detta fanns inget skydd och 25 000 civila dog och 83 procent av staden förintades. Flera andra tyska städer drabbades av dessa terrorbombningar som tex Bochum och Pforzheim där 22 000 dödades och mer än 80 procent av städerna ödelades. Ett tiotal tyska städer drabbades av likande bombmattor och förintelse. Var inte detta krigsbrott?

Absolut, men ingen anklagade då Churchill och flyvapenchefen Harris för folkmord och brott mot krigets lagar, när de gett order om dessa gräsliga bombattacker mot den tyska civilbefolkningen med hundratusentals offer. Men så var de också på den segrande sidan. Och ingen av dessa krigsförbrytare, Churchill och andra brittiska krigsförbrytare fick schavottera och blev dömda i Nürnberg.

Den som bara läst den vinnande sidans rapporter, nyhetsartiklar och reportage får inte veta mycket om britternas krigsförbrytelser. Men den som träffat släktingar och vänner som överlevt britternas slakt och den som tex läst Stig Dagermans Tysk höst, vet att britternas bild är förljugen.

Dagerman besöker Berlin, Hamburg, Hannover, Dresden mfl sönderbombade tyska städer. Han skriver hur han ser ruiner, ruiner vart han vänder blicken. Nästan inget annat än ruiner i dessa städer. Han besöker förtvivlade civila tyskar i fuktiga källarhålor, där sjuka barn och vuxna försöker överleva. De har nästan inget att äta och har rotat fram några frusna potatis som de kokar. Det är allt de har att äta. Är det detta de stolta britterna har att yvas över. De besegrande, nej det var Churchill! som besegrade Hitler! Absolut det finns många, jag har mött många, britter som inte är ett dugg stolta över detta och beklagar dessa enorma terrorbombningar och helt onödigt dödande av miljoner civila tyskar. Just nu tycker de att John McDonnell har helt rätt Churchill var en stor skurk! Men det vågar de inte säga till vem som helst på puben.

MACRONS MEDICIN MOT NATIONALISM - MERA ÖVERSTATLIGHET

Av Alf Ronnby

Sedan ca 20 år går det en våg av patriotism och nationalism genom EU-länder. Nationalistiska partier får 15 till drygt 20 procent av folkets röster. De tar röster både från socialdemokrater och konservativa. Dansk Folkeparti är ett invandringskritiskt parti, som fått en stark roll i dansk politik. I Finland har det nationalistiska Sannfinländarna varit regeringspartner 2015 och i Norge har Fremskrittspartiet sedan 2017 varit en stark politisk kraft och ingått i regeringsunderlaget. Sverigedemokraterna och Lega i Italien har ungefär lika mycket stöd från väljarna, dvs 17.7 %

Frihetspartiet FPÖ i Österrike fick 26 % i valet 2018 och innehar flera ministerposter. I Polen och Ungern har partier med nationell inriktning en särskilt stark ställning. Viktor Orbán vann en jordskredsseger och en tredje mandatperiod vid valet i april 2018. Ungern har förutom regeringspartiet Fidesz ett parti längre ut på högerkanten. Det heter Jobbik och fick 19 % av rösterna i senaste valet.

Schweiz har Schweiziska folkpartiet, som är största parti. I Nederländerna är Geert Wilders Frihetsparti PVV näst största parti med 13 % av rösterna. Frankrikes Nationella fronten och Marine Le Pen vann 21,3 procent i första valomgången 2017. I parlamentsvalet landade partiet Nationell samling, före detta Nationella fronten, på drygt 13 procent. Tyskland september 2017, kom det högernationalistiska Alternativ för Tyskland, AFD, för första gången in i förbundsdagen med 12,6 procent. Det kan finnas flera orsaker till denna utveckling, men en är reaktioner på utvidgningen av EU från att vara en gemensam marknad till att bli en allt mer överstatlig organisation, en superstat för större delen av Europa.

Nationalismen är en utveckling som oroar och förskräcker i stort sett hela det politiska etablissemanget. Därför har många pekat ut vårens EU-val som avgörande för EU:s framtid. Den fjärde mars höll Emmanuel Macron - en av EU:s främste tillskyndare - ett tal i Elyséepalatset, som publicerades i EU-media. "För en förnyelse av Europa".

Talet kan sammanfattas så här: EU-valen, som hålls om några veckor, blir avgörande för Europas framtid. Sedan det andra världskriget har Europa aldrig behövts så mycket som nu. Ändå har Europa aldrig varit i lika stor fara. EU är en historisk framgång: en ödelagd kontinent som försonades i ett aldrig tidigare skådat EU-projekt för fred, välstånd och frihet. Det är dags för en Förnyelse av EU. Förnyelse kring tre ambitioner: frihet, skydd och framsteg. Inrättande av en europeisk byrå för skydd av demokratierna, en gemensam gränspolis och en europeisk asylbyrå, försvars- och säkerhetsfördrag, som definierar våra absolut nödvändiga åligganden och samarbete med NATO. Ett socialskydd som garanterar alla samma lön på en och samma arbetsplats. En europeisk minimilön, en europeisk klimatbank för att finansiera den ekologiska omställningen, ett europeiskt hälsovårdsorgange och att det nya Europeiska innovationsrådet får en budget i klass med USA:s. En Afrikansk framtidspakt för samverkan EU och Afika. Slutligen en konferens för Europa där det mejslas fram de förändringar som är nödvändiga för EU:s framtid. Tidigare har Macron på temat EU:s förenta stater bla föreslagit en finanspolitisk union för EU, egen finansminister i EU, gemensam budget för EU. (Märk att Macron hela tiden talar om Europa, som om EU vore detsamma som Europa!)

Det har länge varit uppenbart att den nationalistiska vågen inom EU just hänger ihop med att EU utvecklats allt mer till en överstatlig organisation, ett EU:s förenta stater. Detta vill många medborgare inom EU inte ha. Det finn flera bevis för detta i opinionsundersökningar och vi kan ju bara titta på vad det är för program nationalisterna har och ca 20 % röstar på. Man vill slå vakt kring den egna kulturen, språket och traditioner - stärka nationen. Det kan sammanfattas i begreppet patriotism och nationalism. Att detta stämplas som fult och oacceptabelt av den liberala, kapitalistiska ekonomins företrädare, är inte att undra över. De är globalister och vill inte ha några begränsningar av kapitalets och arbetskraftens rörlighet. Dessa åsikter har, efter andra världskriget och den extrema nationalismens kollaps, fått mycket stöd bla genom systemmedia, som driver uppfattningen om liberal kapitalism, öppna gränser, mångkultur och globalism.

I Sverige har de politisk korrekta drivit detta så långt att SD närmast är mobbade i riksdagen. Vad det i själva verket handlar om, är att nästan alla partier från moderaterna till vänsterpartiet är moderna, liberala partier, som avlägsnat sig långt från traditionella värderingar kring fäderneslandet, Moder Svea, fosterland, nationalkänslan, svenskheten, hemortsrätten, den kulturella gemenskapen i landet, modersmålet och stoltheten av att vara svensk. Allt detta förkastar de som reaktionär, bakåtsträvande och omodernt.

Men det har samtidigt gett SD ett utrymme och sympati hos de många människor bland det arbetande folket runt om i landet och särskilt i mindre samhällen och på landsbygden. Här skiljer sig uppfattningarna västentligt från den urbana, moderna medelklassen, som inte längre har något fädernesland och någon hembygd och inte heller står för traditionella värderingar kring moral och anständighet.

Det finns en rad andra problem med EU, annat än den auktoritära överstatligheten som Emmanuel Macron representerare. Allvarligast av allt är hur EU undergräver det sociala sammanhanget som leder till anomi och/eller alienation. Idén med EU är att kapitalet såväl som arbetskraften ska var fullt rörlig och alltså "spontant" lokaliseras till de platser där det ger mest avkastning och effektivitet. Det kan låta rationellt och bra, men avkastning, nytta, mäts främst i ekonomiska termer och är ett kapitalintresse, medan vi ur ett mänskligt perspektiv anser det allt för begränsat, som ett mått på nytta och god hushållning.

Stor migration och rörlighet inom Europas befolkning skapar stora sociala problem vad gäller gemenskap, sammanhållning, vänskap, samverkan och ömsesidig hjälp. Detta har också stor betydelse för den informella sociala kontrollen och motverkan av kriminalitet. När det senare inte fungerar pga att lokalsamhället blivit anomiskt, tvings vi med begränsade resurser utöka den formella kontrollen med poliser. Detta kan aldrig ersätta att människor håller ett öga på varann, så att ingen hotar gemenskapen. Utvecklingen i EU är verkligen inte bra. Sexuellt våld, EU-28, 2013-2016 (polisanmälda brott) ökade från 190 per 100 000 invånare till 250 (Källa: Eurostat (crim_off_cat) I hela EU uppgick antalet polisanmälda överfall till cirka en miljon etthundratusen under 2016. Det är en ökning på 3,4 % jämfört med 2015, och en ökning på nästan 14 % jämfört med 2013. (Källa Eurostat (crim_off_cat).)

Ett annat problem som kommer med alienationen är ökad mental ohälsa. Ett gott mentalt hälsotillstånd hos befolkningen kräver bra sociala, vägledande sammanhang, vilket redan sociologen Emile Durkheim konstaterade efter omfattande studier på sin tid. Alla professionella sociologer vet allt för väl att detta gäller i ännu högre grad idag.

Psykisk ohälsa hos migrerade personer kräver, för förståelse annorlunda förklaringsmodeller än vad som gäller för de traditionella hälso- och sjukvårdsproblemen. I rapporten "Migration och psykisk ohälsa" görs en kvalitativa analyser där det framgår att sociala faktorer är starkt relaterade till förekomsten av psykisk ohälsa. (Migration och psykisk ohälsa FoU Rapport 2008:3 Malmö högskola.

Under perioden 1950-1990 ökar förekomsten av psykiska problem bland unga i Europa. Också därefter fortsätter förekomsten av depressiva symptom att stiga. Svår depression är en av de tre vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i alla EU-länder. Nästan en tredjedel av dem som har nedsatt arbetsförmåga eller ansöker om förtidspensionering anger psykisk ohälsa som skäl. I Sverige ökar den psykiska ohälsan år från år hos unga människor. (Psykisk ohälsa bland unga i Europa under perioden 1980-2010 - trender och förklaringar Sven Bremberg.) Detta är förstås ingen som Macron bryr sig om. Han har helt andra intressen än folkets hälsa.


Ett annat problem med EU är de öppna gränserna i dagens stökiga, ekonomiskt ojämlika och kriminella värld. Kriminella ligor i EU har fått det oerhört mycket lättare att agera runt om i EU pga de öppna gränserna. De laglydiga medborgarna och polisen får det allt svårare att hålla koll på buset och får lida av de kriminella gängens härjningar.

Skevheten i världsekonomin i kombination med ökade möjligheter till migration och öppna gränser, har gjort att vi fått en flodvåg av migranter som söker sig till drömmarnas EU. De tror att de ska få ett bättre liv, men blir oftast besvikna och de förorsakar enorma kostnader för samhällena.

Euron är ett annat stort problem. Många experter varnade och hävdade att det kommer bli problem med en gemensam valuta för nationer med så olika ekonomiska förutsättningar. Och vi har sett hur det gick! Eurokrisen, eller skuldkrisen i EU är en statsfinansiella kris. Den uppstod i slutet av 2009 till följd av snabbt växande statsskulder och risk för försämrad betalningsförmåga i Grekland, Portugal, Spanien och Irland. Om inte EU och centralbanken fixat en garanti, som ytterst vilar på skattebetalarna i det ekonomiskt starka Tyskland, hade Euron kraschat 2009/2010. Men problemen med asymmetrin i EU:s ekonomier kvarstår och det är tack vare Tyskland som Euron överlever.

Vågen av muslimer till EU har i grunden förändrat förutsättningarna för vår kultur och det kommer bara bli värre! Det är liberalernas ideologi om mångkultur, diversifiering och behovet av import av billig arbetskraft, som tillsammans med öppna gränser gett nya och stora förutsättningar för inflödet av islam. I vissa lokalsamhällen tex i England och Frankrike har muslimer tagit makten och andra får anpassa sig.

Men detta är heller inget som president Macron bekymrar sig om. Han och de samhällsklasser han företräder har sitt på det torra och det går ju fint att låta skattebetalarna stå för notan. Macron tom framställer det som om majoriteten i UK röstade för utträde ur EU pga ledarnas försummelser att inte göra allt det Macron föreslår. I själva verket är precis tvärt om. 52 % har retat upp sig på kommandot från klicken i Bryssels till den grad att de inte längre vill var med i EU. Lögnen tycks vara ett vapen president Emmanuel Macron använder i sitt försök att manipulera EU-medborgarna!

HÄR HAR VI RADIKALFEMINISTERNA MED MAT PÅ BORDET FÄRDIGT ATT SKÄRA UPP

FEMINISTSEKTERNA HAR INGET ATT ERBJUDA KVINNOR

Av Alf Ronnby

Åttonde mars, internationella kvinnodagen. Ser vi oss omkring i världen och allt det förtryck som sker mot kvinnor, är det absolut mycket berättigat med kvinnokamp världen över. I vissa länder, som de muslimska och afrikanska, mera motiverat än i andra. Jämför vi kvinnors situation i Sverige och Saudiarabien går det knappt att förstå att vi lever på samma planet. Samtidigt är det märkligt att de som kallar sig feminister är så försiktiga att kritisera världens mest reaktionära religion. Ur ett kvinnoperspektiv borde denna förfärliga religion helt enkelt förbjudas! Det går naturligtvis inte. Men ekonomiskt stöd, i stor omfattning, till organisationer som arbetar för kvinnors rätt och opinionsbildning på världsnivå borde tex FN göra mera av. Idag kunde FN deklarera ett nytt, stort program för kvinnors frigörelse. I alla internationella sammanhang går det att ställa krav på kvinnors representation och deltagande . Det borde gå att förbjuda könsstympning i världsmåttstock.

Däremot har de sektliknade grupper och organisationer som med olika feministiska förtecken inget att bidra med till kvinnokampen i världen: liberalfeminister, marxistfeminister, likhetsfeminister, ekofeminister, radikalfeminister, anarkofeminister och queerfeminister, som är underligast av alla. Jag uppfattar att detta är verklighetsfrämmande teoretiserande för sin egen skull, som passar i dunkla källarlokaler, där tankarna är lika dunkla och förvirrande som den värld de troligen bara ser som en spegelvärld.

Sedan har vi en utrikesminister som kallar sig feminist och regeringen har en feministisk utrikespolitik. Socialdemokraterna säger att de är ett feministiskt parti, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Frågan är väl hur mycket dessa bidra med i kampen mot kvinnoförtrycker i världen? Annat än Wallström som gör sina uttalanden, till vilken nytta?

För hundra år sedan var feminism ett nedsättande ord och ett skällsord för kvinnliga galenpannor. Idag är det ett hedersbegrepp. Men man kan undra om alla dessa feminister i politiken, i olika samhällsorgan och bland kvinnor och män som kallar sig feminister, vet vad de egentligen står för, eller i vart fall vad feminismen innebär. Många tror nog att det betyder jämställdhet mellan kvinnor och män. Men det behöver man inte kalla sig feminist för att anse. De flesta svenskar OBS! ställer nog upp på detta! Däremot vimlar det numer i det här landet av muslimer och islamtrogna som definitivt inte ställer upp på jämlikhet mellan man och kvinna. Samtidigt som detta är en grundläggande princip och trosats i vår kultur, släpper vi gladeligen in massor med människor som djupt föraktar vår princip om jämlikhet. Och vad gör feminister för att råda bot på detta skändliga förhållande?

Det är, som sagt, ingen poäng att kalla sig feminist för att man självklar vill ha jämställdhet mellan kvinnor och män. Men det är i regel heller inte grejen för feministerna. Studerar vi feminismen noggrannare, ser vi att det är en helt annan värld de föreställer sig, en värld som inte har mycket med den värld som svensson uppfattar som en reellt existerande. Låt oss titta lite närmare på vad de feministiska sekternas trossatser!

"Likhetsfeminister" tror i stor utsträckning att både män och kvinnor kommer att få mer harmoni om vi avskaffar det sociala könet fullständigt. Likhetsfeminister anser att män och kvinnor föds lika. Detta innebär att barnen får sitt sociala kön tillskrivet som pojkar med manliga egenskaper och flickor med kvinnliga egenskaper. Det sociala könet är den grundläggande förklaringen till skillnaderna mellan könen.

"Ekofeminismen" handlar om könsroller och miljöförstöring och är ofta särskilt kritisk till mansrollen och mannen som miljöförstörare. "Queerfeminism" är en sammanslagning av feminism och queerteori och har sitt ursprung i gayrörelsen och radikalfeminismen. "Queer" är ett ifrågasättande av heteronormen. Den som är "queer" ser sin könsidentitet och eller sin sexualitet som obestämd. Personen vill själv välja hur hen vill vara och uppfattas. Kön och genus existerar bara i den gamla stereotypa världen. Det nylanserade begreppet hen är ett sätt att radikalt komma bort från traditionella könsuppfattningar. (En naiv, teorilös och banal uppfattning om begreppet hen är att det bara är en förenkling av språket för att inte behöva säga hon och/eller han). Queerfeminismen utgår alltså från att inte bara könet och genus är en social konstruktion (och bortser från att det finns kvinnliga och manliga kroppsformer, penis och sköte, som bara är naturens tillfälligheter) utan också att sexualiteten som sådan är en social konstruktion. Bögar och flator skapas alltså i sitt sociala sammanhang och det är lika naturligt som annan sexualitet. Om inte, är bra en moralfråga och även moralen är givetvis en social konstruktion.

Språket och språkspel står centralt i den icke könsbundna feminismen. Språket sägs vara avgörande för hur vi uppfattar världen och vårt begrepp om kön är sas en spegling av språket och vårt benämnande. Det som vi kan sätta ord på kan vi förstå. Men det som vi inte har ord för kan vi inte ens uppfatta. Språket "skapar" oss som individer och vi genom det vår verklighet. Genom att dela upp mänskligheten i två språkliga kategorier, man och kvinna, blir vi människor män och kvinnor, utan att detta behöver ha något alls med naturen att göra. Enligt Queerfeminismen är det denna uppdelning på kön, som måste avskaffas för att vi ska få ett fullständigt jämställt samhälle. Gender och könsroller är förtryckets grundläggande mekanismer. Dessa feminister erkänner inte att det finns forskning som visar att biologiska faktorer är viktiga för att förstå skillnader i beteende mellan män och kvinnor.

Det har tydligen inte heller slagit feministerna, som också de lever i en, genom språket socialt konstruerad spegelvärld, men annorlunda än den reellt existerade, att den just är en avspegling av deras eget språk, varken mer eller mindre värd än någon ananas spegelvärld. Och om det nu öht är realistiskt att helt bortse från att det finns en värld bortom våra språkspel kring den. Jag skulle tro att för de flesta vanliga människor verkar det mer eller mindre huvudlöst att vår värld endast är en spegling av språket. Utan språk ingen verklighet.

"Radikalfeminismen" uppfattar att det är patriarkatet, ett samhälle fullständigt dominerat av män, som ser till att kvinnorna blir inskolade i samhället på ett sätt som ställer dem i en beroendeställning av män på samhällets alla nivåer. Det börjar redan med att mamma och pappa ger det lilla barnet de förutbestämda könsrollerna genom namnval, klädesval, leksaker, uppmuntran och bestraffning utifrån könsspecifika preferenser. Radialfeministerna har även de gjort den poststrukturalistiska uppfattningen - språket som alltings skapare sas - till sin grundbult. På samma sätt som det inte finns några av naturen givna genus - kroppsformer är bra utanverk och tillfälligheter - finns det inte heller någon naturlig sexualitet.

Heterosexualiteten i våra samhällen spelar en central roll i könsmaktsordningen, dvs är central för att förstå manssamhället och förtrycket av kvinnor. För att i grunden krossa patriarkatet och manssamhället ska feministerna upplösa den heterosexuella ordningen. Det är inom detta fält som den verkligt avgörande striden står. I detta ingår att göra homosexualitet och annat inom hptq till något lika naturligt som vilket annat sex som helst. Därför är det så viktigt att allt detta blir "normaliserat" i våra samhällen genom lagstiftningen, regelverk och opinionsbildning. Här har vi en av feminismens viktigaste fronter.

"Anarkofeminismen" kombinerar anarkism med feminism. Termen och filosofin härrör från 1960-talet. Inom anarkofeminismen ser man patriarkatet som hierarki, en över och underordning, där männen är över och kvinnorna under. Denna hierarki är ett grundläggande problem i samhället. Anarkofeministerna strävar inte efter att kvinnan ska ta över eller dela makten med männen utan efter att avskaffa makten helt och hållet. Äktenskapet är en ordning varigenom kvinnor luras eller tvingas till underkastelse. I äktenskapet är det mannen som äger kvinnan. Äktenskapet är alltså en förtryckarordning som bara skenbart ger kvinnan trygghet och ska avskaffas. Detta är vägen till kvinnlig frirörelse.

Med tanke på att feminister kämpar på alla fronter mot kvinnoförtryck är det givetvis intressant att se vad de gör för att angripa islam och dess kvinnosyn, här i landet och internationellt. Islam är världens mest reaktionära religion och den legitimerar att oerhört förtryck av kvinnor. Likväl har vissa feminister här i landet svårt för att kritisera islam, vilken de ser som de förtrycktas religion och motkraft till den kapitalistiska imperialismen. Och det går inte att finna att feministerna verkligen på allvar attackerar islam, dess bärare och hantlangare här i landet.

Gudrun Schyman feministmamman , som jämfört svenska män med talibaner och Fi som inte anser att det är något problem med islam, men kanske med burkan. Feminister på vänsterkanten som Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet ligger lågt med kritiken av islam i Sverige och i världen. Islamsk terrorism existerar inte. Terrorismen är ett uttryck för västvärldens förtryck och utsugning av muslimer och den fattigdom som följer med imperialismen. Har inget med islam att göra!

"Vi i Vänsterpartiet är feminister", heter det i partiprogrammet, men det finns inte något kritik av islam, eftersom vi har religionsfrihet här i landet. Partimedlemmen Nadja Pasent Awad är kommunpolitiker för Vänsterpartiet i Örebro. Hon anser att kritik mot hedersvåld är islamofobi och att S och M vilar på rasistisk grund.

"Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa." Vänsterpartiets motion2015/16:959 Och samma i partiprogrammet.

"Hedersvåld "är inte kopplat till religion, kultur eller etniskt ursprung" "Hedersvåld är inte begränsat till islam och ska inte användas för att i svepande ordalag angripa muslimer, i vissa förorter", anser partisekreterare Aron Etzler. (Aftonbladet 19.08.16)

Det råder en viss politisk splittring i synen på islam inom feminismen. I allmänhet är de mer positiv till islam ju längre till vänster de står. Islamsk terrorism är grundade i motståndet mot imperialismen och diktaturerna i arabvärlden har samma fiender som vänstern nml USA och dess allierade Israel. Vänstern och radikalfeminismen i Sverige skiftar fokus när terrorister ifrån arabvärlden begått något illdåd. De förvandlar förövaren till offer och offret till förövare.

Med den utgångspunkten är det fullt logiskt att, som den radikalfeministiska professorn i socialantropologi i Oslo, Unni Wikan, rekommenderat de norska kvinnorna att börja bära slöja! Wikan konstaterade krasst: "De norska kvinnorna lever i ett mångkulturellt samhälle och måste anpassa sig efter detta."Frågan är vad slags feminist Margot Wallström är? Och vad står feministisk utrikespolitik egentligen för? Det råder ingen tvekan om att det behövs kamp för kvinnans frigörelse i världen och det kan betyda många ting, som inte vinner på att kallas feminism, vilket är blockerande för verkliga förändringar. Alla dessa feminismer: liberalfeminister, marxistfeminister, likhetsfeminister, ekofeminister, radikalfeminister, anarkofeminister och queerfeminister kan uppfattas som ett meningslöst teoretiserande kring verkligheten, om det öht finns någon utanför deras hjärnor. Man behöver inte kallas sig feminist för att vara för jämställdhet mellan man och kvinna!