VEM VAR JESUS?

01.03.2018


Att fråga vem Jesus var kan tyckas som en ovanligt korkat. Det vet väl alla vem Jesus var! Guds son avlad av Gud och född av Maria, en vandrande profet, som Pilatus lät korsfästa, återuppstånden och sedan, efter himlafärden, sittande på Gud faders högra sida. Klart som korvspad, eller hur? Men detta är berättelsen om Jesus från Nasaret som myntats under århundraden av hans följeslagare och anhängare och delvis samlade i böckernas bok Bibeln. När man läser den slås man bland annat av olika och motstridiga berättelser och utsagor. För att få någon ordning på bilden av Jesus och utvecklingen av kristendomen, har anfäderna tillrättalagt och ordnat dethela till en sammanhängande, begriplig historia. Men studerar man texterna noga ser vi att det fortfarande finns många oklarheter, tankeluckor och obegripligheter. De troende bry sig inte om detta. De håller sig till den allmänt accepterade bibliska exegetiken. Men för oss andra kan det nog vara intressant att veta lite mera om vem denne Jesus egentligen var och hur det kan komma sig att vad en liten sekt sysslade med i Palestina kunde bli en världsreligion.

Vi har just firat jul till minne av Jesus födelse. Men att vi gör det varje år den 25 december beror inte på att Jesus verkligen föddes då och år ett sas. Troligen föddes Jesus några år tidigare, eftersom det finns hänvisningar till att det var då Herodes var tetrak i Palestina, dvs lydfurste under den romerske kejsaren. Herodes den store dog år 4 fkr. Det fanns en Herodes till nml Antipas. Men skrifterna refererar sannolikt till den store Herodes.

Det heter vidare att Jesus föddes i Betlehem, dit Josef hade färdas för att skattskrivas. Någon sådan skattskrivning är inte känd och det är mera sannolikt att Jesus föddes hemma hos Maria och Josef i deras hem i Nasaret. Eftersom det fanns många Jesus (egentligen Yeshua) har vår Jesus allmänt kallats Jesus från Nasaret. Han kallades också för Kristus. Att det blivit den 25:e december beror på att detta senare anpassats till den romerska högtiden Saturnalia, vid midvintersolståndet, som är den 25/12. Det kan vara bra att tänka på att uppgifterna om Jesus födelse kommer främst från Markus och skrevs år 70.

Jesus hade minst sex syskon (mest känd är nog Jacob som avrättades långt efter Jesus). Att Jesus skulle vara Guds son beror främst på att översättarna inte förstått vad Guds son betyder i den judiska kulturen vid den tiden. Upphöjda personer kunde kallas Guds son. Till exempel heter det att kungen av Palestina var Guds son liksom David. Alexander den store kallas också Guds son. Uttrycket betyder alltså inte att Jesus var avlad av Gud, men en upphöjd person, vilket evangelisterna varit angelägna om att framhålla.

Josef var snickare och byggnadshantverkare och det var så Jesus började sitt yrkesverksamma liv. Vi vet inte så mycket från den tiden. Det är först då Jesus träffar Johannes döparen (en släkting till Maria) och blir döpt av denne, som han börjar sin profetiska bana. Johannes döparen är en apokalyptisk profet som predikar att judarna bör sona sina brott genom fasta och späkelse och låta döpa sig för att efter döden eller på yttersta dagen komma till Gudsriket (och inte till helvetet). Johannes hann inte profetera mer än några år innan han avrättades av Antipas. Jesus influerades mycket att Johannes och ville föra hans budskap vidare och som Guds ombud ge frälsning åt medmänniskorna, särskilt eftersom domedagen närmade sig. Jesus döptes troligen då han var 27 - 29 år.

Jesus samlade kring sig ett antal lärjungar, både män och kvinnor (tex Johanna, Susanna och Maria från Magdala, som stod Jesus nära), men vi får mest höra om de 12 som stod honom närmast. Han är en vandrande profet och får rykte om sig som helbrägda och undergörare. Centralt i hans förkunnelse är att Gudsriket snart ska komma och befria judarna från allt förtryck och att judarna ska förbereda sig för detta.

Jesus uppfattades av det judiska prästerskapet som en orosstiftare och bråkmakare på grund av sin kritik av prästerna i templet. Men Jesus var inte den ende profeten vid denna tid. Det fanns flera, tex Jona, Johannes, Stefanos, Filippos och Agabos samt Jakob, Jesus bror som stenades till döds av en judisk mobb i Jerusalem. Jesus hade förmåga att dra till sig stora grupper då han predikade. Mest känd är nog Bergspredikan, som innehåller mycket att Jesus budskap. Ju fler åhörare och anhängare Jesus fick, desto mer oroade och kritiska blir det judiska prästerskapet. De, liksom Pilatus uppfattade Jesus som en potentiell upprorsmakare och rebell och detta kom att bli hans öde.

Jesus hinner inte vara profet mer än cirka tre år innan han fängslas och avrättas. Vid påskhögtiden (troligen år 33) kom Jesus och hans anhängare till Jerusalem för att fira judarnas befrielse från Egypten. För att uppfylla skriftens ord, rider Jesus in på en åsna och hans anhängare sjunger "Hosianna Davids son, välsignad vare han som kommer i herrens namn" Vid den här tiden hade Jesus upphöjt av sina anhängare till att vara skriftens kung som ska befria judarna. Jesus hade skapat förväntningar om att Gudsriket på jorden var nära förestående.

Oron bland prästerskapet var nu stor att Jesus skulle starta ett uppror bland massorna i Jerusalem. Det var oacceptabelt att han kallades judarnas kung. Judiska rådet ville ha honom fängslad och med hjälp av förrädaren Judas leddes tempelvakten till Jesus och grep honom. Ställd inför judiska rådet tillfrågades han om han var judarnas konung. Han ska då ha svarat: "Det är jag och ni skall få se människosonen sitta på maktens högra sida....." (Markus 14:61-64) Rådet dömde Jesus till döden och överlämnade honom till Pilatus, för verkställning. Rådet hade möjligen stöd av en del judar, som uppfattade Jesus som en bråkstake. Jesus hade ju bla varit och jagat ut månglarna ur templet.

Korsfästningen av Jesus uppfattar vi som en oerhört grym avrättning, men vid den här tiden är det mycket vanligt att avrätta människor genom korsfästning. Naturligtvis blev Jesus anhängare chockade, rädda och förvirrade. De hade trott att Gudsriket skulle komma och Jesus befria judarna och istället blir han korsfäst. Judas gick och hängde sig. Det är inte otänkbart att förtvivlan, djup sorg, förvirring och hallucinationer kan ligger bakom uppfattningen att Jesus grav var tom på tredje dagen och att han måste ha uppstått. Samtidigt blir denna uppfattning och övertygelse den kanske största kraften och tillgången i anhängarnas fortsatta strävan att sprida Jesus lära.

Flera andra profeter har rönt samma öde som Jesus. Men det som skiljer dem åt, är att Jesus lärjungar och anhängare bestämmer sig för att aktivt sprida Kristus lära, som sedan blir Kristendomen. Men Jesus är alltså inte den som grundar Kristendomen. Det han gjorde var att utveckla judendomen med sina och Johannes idéer och lära. Han var samtidigt en rebell som utmanade prästerskapet och den traditionella judendomen. Därför var han ett hot mot makten.

Vissa lärjungar, som tex Saulus/ Paulus, arbetade energiskt med att sprida Kristus lära. Av stor inledande betydelse är att ett antal grekiska judar, som talade grekiska, engagerade sig och reste runt till samhällen runt Medelhavet. En fördel då var att den romerska makten var tämligen liberal då det gällde att acceptera olika religioner, så länge de inte hotade makten. Redan på 300-talet hade kristendomen spritts till många samhällen runt Medelhavet tex Antiochia, Cordoba, Cartago, Marseilles, Naples och Efesos. Cirka 15 procent av den romerska befolkningen var då kristen. Det som gav rörelsen extra styrka, var att kristendomen började spridas även inom överklassen i romerska samhällen. År 313 godkänner kejsar Konstantin kristendomen och 391 blir den statsreligion. Konstantin lät också bygga en ny huvudstad vid Bosporen, Konstantinopel, den första kristna huvudstaden. Konstantins åtgärder fick mycket stor betydelse för spridningen och accepterandet av kristendomen. Den apokalyptiska idén om domedagen och apostlarnas predikan om andlig omvändelse för att få frälsning på den yttersta dagen, visade sig vara ett framgångsrikt koncept för att sprida kristendomen. På 800-talet var största delen av Västeuropa kristet och rebellen Jesus lära sprids över världen.

Alf Ronnby filosofie doktor, docent

Källor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_D%C3%B6paren

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus

https://www.brobyggarna.org/403.kristendomen.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Profet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Messiasprofetior_och_Jesus

https://www.jesus.se/vem-ar-jesus/jesus-i-gamla-testamentet

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen/kristendomens-historia-och-kyrkohistoria#

Wassén och Hägerland Den okände Jesus